Polisi Preifatrwydd

Gofynnwn i chi ddarllen y polisi preifatrwydd hwn yn ofalus gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig am beth i'w ddisgwyl pan fydd Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch, a sut y bydd Social Firms Wales yn defnyddio eich data personol. Mae'r polisi hwn yn berthnasol i: ymwelwyr â'n gwefan, pobl sy'n gwneud busnes gyda ni a phobl sy'n cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr a diweddariadau eraill.

1 Y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol. Gall wybodaeth bersonol gynnwys eich enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn a dyddiad geni ymhlith pethau eraill. Bydd y rhan fwyaf o'r wybodaeth bersonol a gasglwn yn cael ei ddarparu gennych chi. O bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn cael gwybodaeth amdanoch gan ffynonellau eraill (megis eich asiantaethau banc, cyflogwyr a chyfeiriadau credyd) y byddwn yn ychwanegu at y wybodaeth yr ydym eisoes yn ei chadw amdanoch chi er mwyn helpu i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol.

2 Sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth amdanoch

Rydym yn casglu'r wybodaeth er mwyn ein galluogi i ddarparu'r gwasanaethau y gofynnwyd amdanynt ac i gynnal marchnata am wasanaethau a chynnyrch y credwn gall fod o ddiddordeb iddoch chi. Yna caiff y wybodaeth berthnasol ei defnyddio gennym ni i gyfathrebu â chi ar unrhyw fater sy'n ymwneud â'ch gweithgaredd gyda ni. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth gyfanredol ac ystadegau at ddibenion y wefan monitro defnydd er mwyn ein helpu i ddatblygu ein gwefan a'n gwasanaethau. Efallai y byddwn hefyd yn darparu gwybodaeth o'r fath agregau i drydydd parti. Ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth y gellir ei defnyddio i'ch adnabod chi.

3 Marchnata

Efallai y byddwn am roi gwybodaeth iddo chi am Gwmnïau Cymdeithasol Cymru, ei weithwyr ac / neu unrhyw wasanaeth arall credwn gall fod o ddiddordeb i chi. Pe bai'n well gennych beidio â derbyn y wybodaeth hon, anfonwch neges e-bost at members@socialfirmswales.co.uk gan ddatgan 'peidiwch ag anfon unrhyw ddeunydd marchnata' os gwelwch yn dda.

4 Cwcis a thechnolegau casglu gwybodaeth eraill

4.1 Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis. Mae cwci yn ffeil bach o destun sy'n cael ei storio ar eich cyfrifiadur, tabled neu ffôn pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Mae'r cwcis hyn yn ein galluogi i'ch gwahaniaethu o ddefnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad da wrth i chi bori drwy ein gwefan a hefyd yn ein galluogi i wella ein gwefan.

4.2 Am ragor o wybodaeth am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a sut rydym yn eu defnyddio, gweler ein polisi Cwcis.

5 Sut yr ydym yn gwarchod eich gwybodaeth

Byddwn yn gwneud pob ymdrech resymol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol trwy waliau tân, technoleg ardystio porwyr, amgryptio, mynediad cyfyngedig, defnyddio cyfrineiriau ac ati fel y bo'n briodol. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol nad yw'r defnydd o'r Rhyngrwyd yn gwbl ddiogel ac am y rheswm hwn, ni allwn warantu diogelwch neu gywirdeb unrhyw wybodaeth bersonol sy'n cael ei drosglwyddo o chi neu i chi drwy'r Rhyngrwyd.

6 Mynediad at eich gwybodaeth a diweddaru a chywiro eich gwybodaeth

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech gael copi o ran neu'r cyfan o'ch gwybodaeth bersonol, anfonwch e-bost at members@socialfirmswales.co.uk neu anfonwch lythyr at ein swyddfa gofrestredig. Gallem godi tâl bychan am y gwasanaeth hwn. Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfoes. Os bydd unrhyw ran o'r wybodaeth a ddarparwyd gennych i Gwmnïau Cymdeithasol Cymru yn newid, er enghraifft os ydych yn newid eich cyfeiriad e-bost neu enw, gadewch i ni wybod y manylion cywir drwy anfon e-bost at eich cyswllt arferol, neu os nad oes gennych gyswllt arferol ebostiwch members@socialfirmswales.co.uk . Gallwch ofyn i ni, neu efallai y byddwn yn gofyn i chi, i gywiro gwybodaeth yr ydym yn meddwl sy’n anghywir, a gallwch hefyd ofyn i ni ddileu gwybodaeth sy'n anghywir.

7 Eich caniatâd

Drwy gyflwyno eich gwybodaeth bersonol rydych yn cytuno i'r defnydd o'r wybodaeth honno fel y nodir yn y polisi hwn.

8 Newidiadau i'r polisi preifatrwydd

Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd. Os byddwn yn newid ein polisi preifatrwydd, byddwn yn postio'r newidiadau ar y dudalen hon, a hysbysu hynny hefyd ar dudalennau eraill y wefan, er mwyn ichwi fod yn ymwybodol o'r wybodaeth a gasglwn a sut rydym yn ei defnyddio bob amser. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ar 1af Chwefror 2015.

9 Dolenni i safleoedd eraill

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol yn unig i'r gwefan hwn, felly pan fyddwch yn cael mynediad i wefannau eraill dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd hwythau.

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl