Cefnogaeth

Dros y blynyddoedd mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru wedi gweithio gyda llawer o sefydliadau o fusnesau newydd i awdurdodau lleol, ac rydym wedi ennill llawer iawn o brofiad ym mhob agwedd o Ddatblygu Cwmni Cymdeithasol. Tra bod Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn darparu gwasanaeth ymgynghori wedi'i deilwra i anghenion Cwmni Cymdeithasol unigol, mae'r cysylltiadau a dogfennau defnyddiol isod yn darparu gwybodaeth gyffredinol, arweiniad ac enghreifftiau i'ch cynorthwyo gyda sefydlu eich Cwmni Cymdeithasol chi.

P'un a ydych yn sefydliad newydd neu yn Gwmni Cymdeithasol profiadol, gall Cwmnïau Cymdeithasol Cymru ddarparu cymorth ymarferol, wyneb-yn-wyneb, cyngor masnachol a goruchwyliaeth strategol ar lawr gwlad. Gan ein ymgynghorwyr brofiad sy'n cwmpasu entrepreneuriaeth, gweithrediadau, datblygu busnes a gwerthu, marchnata, personél, datblygu cynnyrch, cyllid, a rheoli risg.

Os ydych yn ceisio datblygu Cwmni Cymdeithasol a hoffech gefnogaeth, cyngor ac arweiniad cysylltwch â ni

Efallai byddwch am ymuno fel aelod Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, neu am gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr wythnosol isod.

 

"Diolch yn fawr oddi wrth Mair a'r Tîm MaryDei yn Ninbych, da ni bob amser yn gwerthfawrogi eich cylchlythyr"  

"Diolch yn fawr am eich cylchlythyr - gwych" - Big Skill

Dolenni defnyddiol

ACAS -  Yn darparu gwybodaeth AM DDIM: cyngor, hyfforddiant, cymodi a gwasanaethau eraill i gyflogwyr a gweithwyr i helpu i atal neu ddatrys problemau yn y gweithle.

Arbenigedd Cymru Yn cynnig mynediad i ystod o gymorth a chyllid i gynorthwyo gyda chreu a datblygu cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau newydd.

Business Balls Adnodd dysgu a datblygu moesegol sydd ar gael am ddim i bobl a sefydliadau.

Busnes Cymru - Darparu cefnogaeth busnes i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes. Mae ffocws y rhaglen ar gynyddu cyfleoedd a mynd i'r afael â thlodi.

Busnes mewn ffocws yn helpu busnesau newydd a busnesau sefydledig i lwyddo trwy ddarparu amrywiaeth eang o arbenigwyr a gwasanaethau cefnogi busnes ymarferol.

Canllaw Diogelwch TG - Cynhyrchwyd gan yr ICO (gweler uchod) yn cynnig cyngor ar sut i gadw systemau TG yn ddiogel a sicr.

CrowdfundingGallwch godi arian trwy gyfraniadau neu drwy gynnig gwobrau neu gyda chyfranddaliadau cymunedol

Cyfraith Cymru Bwriad cynnwys y safle yw darparu darllenwyr â throsolwg o'r trefniadau a chyfraith gyfansoddiadol Cymru yn ogystal â'r cyfreithiau sydd eisoes wedi cael eu creu yng Nghymru.

Cyllid a Thollau EM - Yn darparu nid yn unig help ac arweiniad ar bob peth yn ymwneud â THRETH ond hefyd hyfforddiant ar gyfer cyflogwyr drwy gwe-seminarau byw ac wedi eu recordio ymlaen llaw, e-ddysgu, e-byst a fideos.

Cymdeithas Brydeinig Cyflogaeth gyda Chefnogaeth - Sefydliad aelodaeth ar gyfer asiantaethau cefnogi cyflogaeth a busnesau a gynorthwyir yn y Deyrnas Gyfunol, gan roi ystod eang o wybodaeth a gwasanaethau mewn cyflogaeth dan gymorth.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnes - Ar gyfer busnesau lleol o fewn y Parthau Menter Cymru sy'n caniatáu i fusnesau bach a chanolig eu maint i wneud cais am gyllid i’w helpu i adennill eu Trethi Busnes. 

eFasnachu Cymru - Gwasanaeth am ddim sy'n galluogi prynwyr a chyflenwyr i ryngweithio'n electronig gogyfer â chyflenwi a thalu am nwyddau a gwasanaethau.

 

 

Dolenni defynddiol

Eiddo Deallusol - Adnabod asedau busnes y gellir eu gwarchod gan hawliau IP; h.y. patentau nodau masnach, dyluniadau a hawlfraint. Gwe-seminarau - 'I.P. hawdd'

eTender Cymru - Mae'r safle hwn yn eich galluogi i ymateb i gyfleoedd tendro ar-lein.

Gwaith y Gyfraith - Cyngor Nid-er-Elw o froceriaid rhaglenni cyfreithiol i sefydliadau bach a nid-er-elw ar ystod eang o faterion cyfreithiol

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol - Mae NPS Cymru, a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru, wedi cael ei sefydlu i weithio ar ran y sector cyhoeddus ehangach ar draws Cymru. Mae'n ymgysylltu ar y cyd â sefydliadau sy'n aelodau yn y sector cyhoeddus wrth geisio ddod o hyd i'r fargen orau sydd ar gael mewn gwariant cyffredin ac ailadroddus.

HSE / Iechyd a DiogelwchGwybodaeth i gyflogwyr ar yr hyn y mae'n rhaid iddynt ei wneud i sicrhau bod eu busnesau i gydymffurfio â chyfraith iechyd a diogelwch.

Menter Gymdeithasol y DUcorff cenedlaethol ar gyfer mentrau cymdeithasol i helpu i dyfu mudiadau a mentrau cymdeithasol.

Offeryn Cynhyrchiant - offeryn ACAS er mwyn helpu i gael y cynnydd gorau o staff a rheolwyr

Pecyn Cymorth Hunanasesu Diogelu Data - Cynhyrchwyd gan Swyddfa'r Comisiwn Gwybodaeth

Sell2Wales - porth caffael y sector cyhoeddus sydd ar gael am ddim i gyflenwyr a phrynwyr Cymreig.

Social Firms Europe - CEFEC yw'r unig rwydwaith o Gwmnïau Cymdeithasol sy’n weithredol ar draws Ewrop.

Cronfa Gymunedol y Loteri - Arian ar gyfer grwpiau a phrosiectau sy'n gwella iechyd, addysg a'r amgylchedd cymunedol.

Ymddiriedolaeth Cranfield - Cyngor Adnoddau Dynol am ddim

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl