Newsletter - 11/11/2021

Thursday, 11 November 2021
Newsletter - 11/11/2021
Pawb a'i Le – Grantiau Mawr
Cyllid o £100,001 i £500,000 ar gyfer prosiectau lle mae pobl a chymunedau'n cydweithio ac yn defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddynt.  Darganfyddwch fwy
People and Places - Large Grant
Funding from £100,001 to £500,000 for projects where people and communities are working together and using their strengths to make positive impacts on the things that matter to them the most. Find out more
 
Cronfa Benthyciad Adfer
Yn darparu benthyciadau i elusennau a mentrau cymdeithasol Y Deyrnas Gyfunol sydd wedi cael eu heffeithio gan Covid 19 ac sydd angen arian i'w helpu i oroesi, adfer a thyfu. Fe'i sefydlwyd gan Fusnes Buddsoddi Cymdeithasol er mwyn gwneud hi'n haws i elusennau a mentrau cymdeithaso myned at gynllun gwarantu presennol y Llywodraeth, sef y Cynllun Benthyciadau Adfer. Darganfyddwch y manylion llawn fan hyn
Recovery Loan Fund
Provides loans to UK charities and social enterprises who have been impacted by Covid 19 and need funds to help them to survive, recover and grow. It has been established by Social Investment Business to make an existing Government guarantee scheme, the Recovery Loan Scheme, more easily accessible to charities and social enterprises. Find out the full details here
 
Cwmni'r gwehyddion
Mae grantiau o hyd at £15,000 ar gael i elusennau llai yn y Deyrnas Gyfunol sy'n gweithio gyda phobl mewn cysylltiad â'r system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys cyn-garcharorion, pobl ifanc yn y system cyfiawnder troseddol a phobl ifanc ddifreintiedig. Dyddiad cau 19 Tachwedd
Weavers’ Company
Grants of up to £15,000 are available for smaller UK based charities working with people in contact with the criminal justice system, including ex-prisoners, young people in the criminal justice system and disadvantaged young people. Deadline 19 November
 
 

Rhwydwaith Bwyd ar gyfer Busnesau Cymdeithasol
Mae hwn yn gyfle gwych i gyfarfod a rhwydweithio â busnesau cymdeithasol a sefydliadau cymorth sy'n gweithio yn y sector bwyd. Byddwch yn clywed am brosiectau a busnesau newydd ac yn trafod cyfleoedd i gydweithio.  Archebwch eich lle chi yn rhad ac am ddim fan hyn

Food Network for Social Businesses.
This is a great opportunity to meet and network with social businesses and support organisations working in the food sector. You will hear about new projects and businesses and discuss opportunities for joint working. Book your free place here

 
Gweminar - Mynediad i'r Anabl i Wleidyddiaeth yng Nghymru, 18 Tachwedd 
Dyma gyfle i drafod mynediad i bobl anabl at wleidyddiaeth, clywed gan y cynghorwyr anabl Anita Davies a Tina Sharp a gwybod mwy am Gronfa Mynediad i Swyddfa Etholedig Cymru.
Diddordeb? Diddordeb? Cliciwch fan hyn
Webinar - Disabled Access to Politics in Wales, 18 November 
This is an opportunity to discuss disabled access to politics, hear from disabled councillors Anita Davies and Tina Sharp and find out about the Access to Elected Office Fund Wales. Interested? Click here
 
Digwyddiadau a Hyfforddiant gan Sefydliad Plunkett AM DDIM
Peidiwch â methu  hyfforddiant a gweminarau yn rhad ac am ddim a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer busnesau cymunedol cyfredol a newydd! Mae'r rhaglen o ddigwyddiadau yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a rhwydweithio gyda busnesau cymunedol eraill.
Archebwch eich lle chi fan hyn
FREE Events & Training from the Plunkett Foundation
Don't miss out on free training and webinars designed especially for new and trading community businesses! The programme of events provides an opportunity to develop skills, knowledge and network with other community businesses. Book your place here.
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved