Newsletter - 12/01/2024

Friday, 12 January 2024
Newsletter - 12/01/2024
Mae Aelod o Gwmnïau Cymdeithasol Cymru, Cwmni Buddiannau Cymunedol NeuDICE yn cynhyrchu fideo byr i arddangos gweithwyr llawrydd a busnesau dan arweiniad niwroamrywiol ledled Cymru.
Maent yn awyddus tu hwnt i arddangos amrywiaeth pobl niwroamrywiol, gan gynnwys pobl ag anableddau dysgu a phobl o amrywiaeth o ddiwylliannau neu dreftadaeth. Byddant yn dangos y fideo am y tro cyntaf yn lansiad ar-lein i Gymru ym mis Mawrth 2024 ac yn cynnig arweiniad ar sut yr hoffent i chi ffilmio 15-20 eiliad ar eich ffôn a'i anfon atynt. 
Social Firms Member's, NeuDICE CIC is making a short video to showcase neurodivergent-led businesses and freelancers across Wales.
They are very keen to showcase the diversity of neurodivergent people, including people with learning disabilities and people from a diversity of cultures or heritages.
They will be showing the video for the first time at their online Wales launch in March 2024.
They will provide guidance on how they would like you to film 15-20 seconds on your phone and send it to them. 
Diddordeb? e-bostiwch yma | Interested? email here
 
Ein Cymunedau Gyda'n Gilydd – cronfa costau byw
Bydd y grwpiau maent yn edrych i'w cefnogi yn darparu gwasanaethau a gweithgareddau a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i deuluoedd ac unigolion lleol sy'n wynebu argyfwng a chaledi oherwydd yr argyfwng costau byw. Dyddiad cau 29 Ionawr.
Our Communities Together – a cost of living fund
The groups they are looking to support will be providing services and activities that will make a huge difference to local families and individuals facing crisis and hardship due to the cost of living crisis. Deadline 29th January.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Grantiau ar gyfer Seilwaith Digidol
Mae'r Cynllun Grantiau Agored wedi ehangu i gynnwys prosiectau digidol y tu hwnt i galedwedd. Maent bellach yn ystyried ariannu costau untro ar gyfer rhai mathau o feddalwedd a chynhyrchion digidol; nod eu cefnogaeth yw galluogi sefydliadau i fod yn fwy cynaliadwy, ymgysylltu â mwy o bobl yn fwy effeithiol, a chefnogi staff a gwirfoddolwyr i wneud eu gwaith yn fwy effeithlon
Grants for Digital Infrastructure
The Open Grants Programmes has expanded to include digital projects beyond hardware. They now consider funding one-off costs for some types of digital software and products, their support aims to enable organisations to be more sustainable, engage more people more effectively, and support staff and volunteers to do their work more efficiently. 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
Gwyliwch y gweminar a recordiwyd fan hyn | Watch the recorded webinar here
 
Cronfa Grant Cymunedau Cryf Bro Morgannwg
Grantiau rhwng £3,001 a £25,000 ar gael i Grwpiau Cymunedol, y Sector Gwirfoddol, ar gyfer mentrau ym Mro Morgannwg sy'n helpu i gefnogi gweledigaeth y Cyngor o "gymunedau cryf gyda dyfodol disglair".
Vale of Glamorgan - Strong Communities Grant Fund 
Grants of between £3,001 and £25,000 are available to Community Groups, the Voluntary Sector, towards the cost of initiatives within the Vale of Glamorgan which help to support the Council’s vision of “strong communities with a bright future”.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ydych chi'n cyfranogi i gymuned elusennol neu grŵp gwirfoddol yng Nghymru?
Mae Funding Assist yn cynnal arolwg ar ran yr Ymddiriedolaeth Cymunedau Adeiladu, gan ofyn sut mae cymunedau yng Nghymru wedi ymateb i'r argyfwng Costau Byw a'r effaith y mae wedi'i gael ar bobl a sefydliadau.
 • Ydych chi wedi ehangu neu newid y gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig?
 • Ydych chi wedi profi galw digynsail?
 • A oes unrhyw effaith wedi bod ar eich staff a'ch gweithgareddau?
Mae'r arolwg yn cau 12.02.2024 ac mae'n hanfodol i glywed gan leisiau lleol oherwydd bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio i helpu'r llywodraeth a chyrff cyllido i lunio cefnogaeth yn y dyfodol. 
 
Hefyd, bydd pob cais yn cael ei gynnwys mewn raffl wobrau i ennill un o bedwar taleb siopa gwerth £50.
Do you play a role within a charitable community or voluntary group in Wales?
Funding Assist is undertaking a survey on behalf of Building Communities Trust, asking how communities in Wales have responded to the Cost-of-Living crisis and the effect it has had on people and organisations.
 • Have you expanded or changed the services you offer? 
 • Have you experienced unprecedented demand? 
 • Has there been an impact on your staff and operations? 
The survey runs until 12.02.2024 and it’s vital to hear from local voices as the feedback will be used to help government and funding bodies shape future support.
 
Plus, each entry will be included in a prize draw to potentially win one of four £50 shopping vouchers. 
BuCwblhau'r arolwg | Complete the survey
 
Gweminar Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych - Darganfod Deallusrwydd Artiffisial gyda Hyder: ar gyfer dechreuwyr. 
23 Ionawr
 • Trafod defnydd creadigol o Ddeallusrwydd Artiffisial a'i ddefnydd fel adnodd digidol deniadol ar gyfer rhywun sydd newydd ddechrau ar eu taith ddigidol.
 • Archwilio Deallusrwydd Artiffisial a'i ddefnydd mewn gwahanol leoliadau, gan gynnwys cymhorthion cynhyrchiant ac iechyd.
 • Ystyried goblygiadau Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer diogelwch ar-lein a meddwl yn feirniadol wrth gyrchu gwybodaeth ar-lein.
Webinar. DVSC - Discovering AI with Confidence: for beginners. 23 January 
 • Discuss creative uses for AI and its uses as an engaging digital tool for someone just starting out on their digital journey.
 • Explore AI and its uses in different settings, including productivity aids and health.
 • Consider the implications of AI for online safety and critical thinking when accessing information online.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved