Newsletter - 14/1/2021

Thursday, 14 January 2021
Newsletter - 14/1/2021
Newyddion da gan Greenstream
 
Mae lloriau Greenstream, ynghyd â chymaint o rai eraill, wedi gorfod trafod y ffyrdd gwahanol iawn o weithio yn ystod pandemig Covid-19. Fodd bynnag, maent wedi - llwyddo i ddargyfeirio dros 50,000 m2 o deils carped o safleoedd tirlenwi; cefnogi eu cymuned leol gyda digwyddiadau rhad am ddim; cyflenwi a gosod nifer o brosiectau masnachol a chefnogi 10 o bobl mewn eu swyddi, sy'n gyflawniad anhygoel.
Good news from Greenstream Flooring

Greenstream, along with so many others, have had to negotiate the very different ways of working during the Covid-19 pandemic. However, they have managed to divert over 50,000 mof carpet tiles from landfill; supported their local community with free giveaway events; supplied and fitted a number of commercial projects and supported 10 people in jobs, which is an amazing achievement
 

Mae'r Gronfa ERF i fusnesau dan Gyfyngiadau symud ar agor nawr.  Ymgeisiwch yn syth gan taw pythefnos yw'r dyddiad cau neu ar sail y cyntaf i'r felin!

The Economic Resilience Fund Sector Specific Grant and Restrictions Business Fund is now open.  Get your application in quickly as the deadline is 2 weeks or on a first come first served basis!
 
Fforwm rhwydweithio digidol Acas ar gyfer cyflogwyr Cymreig
19 Ionawr 2021 - 10:00 - 11:00 (yn rhad ac am ddim i fynychu)
Mae nifer o heriau i fusnesau a'u staff wedi dod i'r amlwg oherwydd y Coronafeirws. P'un a ydych wedi parhau i weithredu neu wedi gorfod cau yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, bydd cydweithio'n effeithiol yn hanfodol i sut y fyddwch chi'n gallu symud ymlaen. 
Acas digital networking forum - for Welsh employers
19 January 2021 - 10:00 - 11:00 (free to attend)
The Coronavirus outbreak has presented many challenges for businesses and their staff. Whether you have continued to operate or have had to close in line with government guidelines, working effectively with your people will be essential to how you move forward. 
 
Ymddiriedolaeth Elusennol AB
Grantiau o £10,000 i £20,000 er mwyn ariannu elusennau sy'n darparu gwasanaethau i wella canlyniadau i unigolion a'u teuluoedd sydd yn y system cyfiawnder troseddol; sy'n cefnogi adsefydlu effeithiol yn y gymuned; gweithio i ddylanwadu ar bolisi ac i ddiwygio'r system cyfiawnder troseddol. Dyddiad cau 31 Ionawr. 
AB Charitable Trust
Grants of £10,000 to £20,000 to fund charities who deliver services to improve outcomes for individuals and their families who are in the criminal justice system; who support effective rehabilitation in the community; work to influence policy and to reform the criminal justice system. Deadline 31 January. 
 
Dolenni defnyddiol
Useful Links

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved