Newsletter - 25/1/2024

Thursday, 25 January 2024
Newsletter - 25/1/2024
Cychwyn Cryf efo Tesco
Mae'r cynllun "Stronger Starts" ar agor i bob ysgol, elusen gofrestredig a sefydliad dielw, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i brosiectau sy'n darparu bwyd a chymorth i bobl ifanc.
Tesco Stronger Starts
The scheme is open to all schools, registered charities and not-for-profit organisations, with priority given to projects that provide food and support to young people.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Digwyddiadau Sbarc Piws
Cychwynnodd Piws fel cynllun peilot ym mis Tachwedd 2018 er mwyn cefnogi teuluoedd ac unigolion ag anableddau cudd ar Ynys Môn. Cenhadaeth y Cwmni Buddiannau Cymunedol Piws hwn erioed fu creu amgylchedd cynhwysol, lle gallwn ni gyd fynd allan yn hyderus, a dros amser, lleihau unigrwydd.
Os gwelwch yn dda, cymrwch funud i gynnig eich adborth. Drwy ateb cwestiynau, byddwch yn eu helpu i wella ac i gynnig gwell gwasanaethu. 
Y cyfranogwyr targed yw:
 • 0-18: Cyn-ysgol hyd at bobl ifanc ag anghenion ychwanegol (anableddau)
 • 18+: Oedolion ag anabledd cofrestredig
Digwyddiadau Sbarc CIC T/A Piws
Piws was initiated as a pilot in November 2018 to support families and individuals with hidden disabilities on Anglesey.
The Piws mission has always been to create an inclusive environment, where we can all go out with confidence and in time reduce loneliness.
Please take a minute to provide your feedback. By answering questions, you'll help them to improve and better serve you. 

The target participants are:

 • 0-18: Pre-school up to Youth with additional needs (disabilities)
 • 18+: Adults with a registered disability
Complete the survey here
Cwblhau'r arolwg yma
 
Sesiynau Hyfforddiant i Weithredwyr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych am ddim
Ar gael i arweinwyr presennol a darpar arweinwyr Elusennau, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a Mentrau Cymdeithasol sy'n darparu gwasanaethau yn Sir Ddinbych.
Gall y themâu hyfforddi gynnwys:
 • Cynllunio strategol
 • Arwain newid
 • Magu perthynas effeithiol â Chadeiryddion a Phwyllgorau
 • Gwydnwch personol
 • Datblygiad Proffesiynol
 • Arallgyfeirio
 • Dadlwytho un neu fwy o'r pynciau niferus ac amrywiol y gallech fod yn eu cadw a chynnal ar unrhyw un bryd.
Mae hyfforddi yn rhoi'r rhyddid i chi archwilio heriau a chyfleoedd mynegi eich meddyliau a'ch teimladau yn agored, mewn man cefnogol, anfeirniadol, cyfrinachol a gwrthrychol.
DVSC- free Executive Coaching sessions
Available to existing and aspiring leaders of Charities, Community Interest Companies and Social Enterprises who are delivering services in Denbighshire.

Coaching topics can include:

 • strategic planning
 • leading change
 • effective relationships with chairs and boards
 • personal resilience
 • professional development
 • income diversification
 • simply being able to offload one or more of the many and varied topics you may be holding at any one time.

Coaching allows you the freedom to explore challenges and opportunities and express your thoughts and feelings openly, in a supportive, non-judgemental, confidential and objective space.

Cofrestrwch eich diddordeb yma | Register your interest here
 
Hyfforddiant ymwybyddiaeth seiberddiogelwch
Gall pobl fod yr ased mwyaf wrth fynd i'r afael â seiberddiogelwch, a gall hyfforddiant ymwybyddiaeth seiber fod yn le gwych i ddechrau.
Cyber security awareness training
People can be your biggest asset when tackling cyber security and cyber awareness training can is a great place to start.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved