Newsletter -  25/5/2023

Friday, 26 May 2023
Newsletter - 25/5/2023
Did you see our members, Greenstream Flooring on the National BBC News?    |    A welsoch chi ein haelodau, Greenstream Flooring ar newyddion cenedlaethol y BBC?
 
Croeso i'n haelodau newydd
 
Welcome to new members
Sefydlwyd Gweithdy Beicio Caerdydd i hyrwyddo manteision seiclo drwy addysg a rhannu sgiliau, ac erbyn hyn ganddynt weithdy arobryn sy'n cynnig beiciau fforddiadwy ac atgyweiriadau i'r gymuned.
Cardiff Cycle Workshop was founded to promote the benefits of cycling through education and skill-sharing, and now boasts an award-winning workshop offering affordable bikes and repairs to the community.
 
Mae Mubo Ltd yn cynorthwyo menywod i ymdopi â'r rhwystrau i waith a hunangyflogaeth y maent yn eu hwynebu.
Mubo Ltd help women to navigate the barriers they face to work and self-employment
 
Mae Grŵp Rhanddeiliaid Menter Gymdeithasol Cymru yn chwilio am rywun i ddod yn Gadeirydd annibynnol y grŵp.
Mae Grŵp Rhanddeiliaid Menter Gymdeithasol Cymru yn credu bod yn rhaid i fentrau cymdeithasol chwarae rhan allweddol wrth adeiladu economi decach, mwy cynhwysol a chynaliadwy. Rydym yn chwilio am Gadeirydd i arwain a chefnogi ein gwaith i gyflawni ein gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer y sector. Cliciwch yma am wybodaeth lawnr. 
The Wales Social Enterprise Stakeholder Group is looking for someone to become the group’s independent Chairperson.
The Wales Social Enterprise Stakeholder Group believes that social enterprise must play a key role in building a fairer, more inclusive and sustainable economy. We are looking for a Chairperson to lead and support our work to deliver on our ambitious vision for the sector.
Click here for more information
 
Adroddiad Effaith Big Issue | Big Issue Impact Report
 
Mae Diwrnod Ail-lenwi'r Byd yn ddiwrnod gweithredu byd-eang i atal llygredd plastig a helpu pobl byw gyda llai o wastraff. Mae'n arddangos bod y byd yn barod ar gyfer chwyldro ail-lenwi ac ailddefnyddio.   Ar Ddydd Gwener 16 Mehefin, byddant yn annog pawb i ddewis ailddefnyddio, gan wneud un newid bach i'w trefn ddyddiol er mwyn helpu lleihau’r defnydd plastig untro
World Refill Day is a global day of action to prevent plastic pollution and help people live with less waste. It is to demonstrating that the world is ready for a refill and reuse revolution. On Friday 16th June, they'll be encouraging everyone to choose to reuse, making one small change to their everyday routine to help reduce single-use plastic.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cronfa Gymunedol Leol y Co-op
Grantiau ar gael i sefydliadau neu grwpiau dielw i gyflawni prosiect er budd y gymuned leol. Gallwch wneud cais pe bai eich prosiect yn dod â phobl at ei gilydd i gael bwyd, yn helpu i wella lles meddyliol pobl, yn creu cyfleoedd i bobl ifanc gael eu clywed a gwneud gwahaniaeth, yn helpu pobl i arbed ac adfer natur neu yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.  Dyddiad cau 11 Mehefin
Co op Local community Fund
Grants available to not for profit organisations or groups to deliver a project to benefit the local community.
You can apply if your project brings people together to access food, helps improve people’s mental wellbeing,
creates opportunities for young people to be heard and make a difference, helps people to save and restore nature or tackle climate change. Deadline 11 June
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved