Newsletter - 31/8/2023

Thursday, 31 August 2023
Newsletter - 31/8/2023
Croeso i’n haelodau newydd Bawso, sef y prif sefydliad yng Nghymru sy'n darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig a dioddefwyr mudol cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a phriodas dan orfod. Eu gweledigaeth yw dyfodol pan fydd pawb yng Nghymru yn rhydd rhag camdriniaeth, trais a chamfanteisio.
Welcome to new members Bawso who are the lead organisation in Wales providing practical and emotional support to black minority ethnic (BME) and migrant victims of domestic abuse, sexual violence, human trafficking, Female Genital Mutilation and forced marriage. Their vision is of a future when all people in Wales are free from abuse, violence and exploitation.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cynllun Grant Diwylliant Llywodraeth Cymru
Mae Grantiau ar gyfer Sefydliadau ar Lawr Gwlad yn un o ystod o weithgareddau a fydd yn cefnogi pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, gan gynnwys pobl o gymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr, i gael mynediad teg at weithgareddau diwylliannol ledled Cymru a chymryd rhan ynddynt.

Mae dau fath o grant ar gael:
Grant canolig
Cyllid o £1001 – £5,000 ar gael i brosiectau dan arweiniad sefydliadau nid-er-elw ar lawr gwlad gan gynnwys elusennau a chwmnïau buddiannau cymunedol. Gall sefydliadau anghorfforedig/grwpiau cyfansoddedig ymgeisio ar y cyd â sefydliad sydd wedi'i gyfansoddi'n llawn.
Grant mawr
Mae cyllid o £5001 – £30,000 ar gael i gefnogi prosiectau a ddarperir gan sefydliadau nid-er-elw gan gynnwys elusennau a chwmnïau buddiannau cymunedol.

Y dyddiad cau ar gyfer y ddau yw Medi 25 9am
The Welsh Government’s Culture Grant Scheme for Grassroot Organisations is one of a range of activities taking place that will support Black, Asian and Minority Ethnic people, including people from Gypsy, Roma and Traveller communities, having equitable access to and involvement in cultural activities across Wales.

Two types of grant are available:
Medium grant

Funding from £1001 – £5,000 is available to projects led by grassroot constituted not for profit organisations including charities and community interest companies. Unincorporated organisation / constituted groups can apply in association with a fully constituted organisation.

Large grant
Funding from £5001 – £30,000 is available to support projects delivered by constituted not for profit organisations including charities and community interest companies.

Deadline for both 25 September 9am

Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ffair Swyddi Rithwir
Ydych chi'n barod i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa? Ymunwch â Bawso yn eu Ffair Swyddi Rithwir!
27 Medi; 10.50 AM – 12.30 PM
Bawso Virtual Job Fair
Are you ready to take the next step in your career journey? Join Bawso at their Virtual Job Fair!
27th September; 10.50 AM – 12.30 PM
Find out more and register here
 
 
Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliol Busnes Cymru
Ym mis Hydref 2022 comisiynwyd Race Equality First (REF) gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol ar gyfer Gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru. Y canlyniad y disgwylir ei weld yn sgil datblygu a gweithredu'r Cynllun hwn yw gwasanaeth Busnes Cymru sy'n ymwybodol o sut mae hiliaeth yn creu anghysondebau, sy’n ddiwylliannol hyderus ac sy’n sicrhau bod mwy o bobl o leiafrifoedd ethnig yn defnyddio'r gwasanaeth.
Business Wales Anti-Racist Action Plan
In October 2022 Race Equality First (REF) was commissioned by the Welsh Government to develop an Anti-racist Action Plan for the Welsh Government’s Business Wales Service. The expected outcome of developing and implementing this Plan is a Business Wales service that is aware of how racism creates disparities, is culturally confident and generates increased numbers of ethnic minority people using the service
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu canllawiau fideo newydd i'ch helpu chi ar eich taith diogelu data, p'un a ydych chi newydd ddechrau neu os oes angen eich atgoffa.
The ICO has produced new video guides to help you on your data protection journey, whether you’re just beginning or you need a refresh
Gwyliwch yr holl fideos | Watch all the videos
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved