Beth yw ariannu torfol a chodi arian ar-lein

Beth yw ariannu torfol a chodi arian ar-lein?

Modd o gasglu arian yw ariannu torfol:

• Drwy'r rhyngrwyd, lle mae pobl yn cyfrannu at achos.

• Prosiect, gweithgaredd neu fenter

• Gall unrhyw unigolyn neu sefydliad ofyn am roddion.

Mathau o ariannu torfol

• Ariannu torfol ecwiti - yn rhoi perchnogaeth rannol neu gyfranddaliadau busnes am daliad/au.

• Rhoi - Nid yw rhoddwyr yn cael unrhyw wobrau ariannol, felly fe'i defnyddir amlaf at ddibenion elusennol neu gan fudiadau dielw megis mentrau cymdeithasol. Nid oes rhaid i chi ad-dalu rhoddwyr.

• Gwobrau - Gall cynnig gwobrau (ond nid cyfranddaliadau) annog pobl i roi arian. Gall fod gwahanol lefelau gwobrwyo yn dibynnu ar faint o arian sy'n cael ei roi i'r busnes.

Ceir nifer o lwyfannau codi arian ar-lein, felly ymchwiliwch yn ofalus, gan fod y rhan fwyaf o'r wybodaeth ar y rhyngrwyd am lwyfannau yn ymwneud â hyrwyddo ariannwr penodol.

Weithiau mae cwmnïau ariannwr torfol yn creu partneriaeth gyda sefydliadau lleol neu genedlaethol - Enghreifftiau yw Crowdfunder Chwaraeon Cymru a Cyllido Torfol Abertawe.

Paratoi ar gyfer ariannu tofol a rhoddion ar-lein

• Byddwch yn glir am yr hyn y mae angen cyllid arnoch ar ei gyfer a'ch targed


• Dewis llwyfan ariannu torfol – rhestr gwirio:

  • Gwnewch yn siŵr bod y platfform yn hawdd ei ddefnyddio – i chi ac i roddwyr.

  • Mae'r rhan fwyaf o wefannau yn codi ffioedd – darganfyddwch pa un sydd orau i chi a hefyd yn hawdd i'w defnyddio – edrychwch ar wybodaeth Charity Digital yma.

  • Faint o ddyddiau y gall eich apêl barhau?

  • Beth sy'n digwydd ar ôl dyddiad cau apêl – ydych chi'n cael yr holl arian rydych chi wedi'i godi hyd yn hyn, hyd yn oed os nad ydych chi wedi cyrraedd eich targed? A oes costau ychwanegol i'w talu?

  • Sut ydych chi'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd?

  • Mae'r rhan fwyaf o bobl yn rhoi ar ddechrau a diwedd apêl - gall colli diddordeb yn y canol, felly mae'n dda atgoffa pobl.

• • Pitshwch gydag angerdd – rydych chi'n cystadlu gyda llawer o brosiectau eraill!


• Defnyddiwch eich holl ddulliau cyfryngau cymdeithasol/cyfathrebu i roi gwybod i bobl am eich apêl – efallai na fydd llawer o roddwyr wedi cyfrannu drwy ariannu torfol o'r blaen.

• Diolch i roddwyr yn gwybod ac yn dweud sut gwnaethoch wario'r arian.

• Gwyliwch neu gwrandewch ar y fideos ar wefannau cyllido torfol am ysbrydoliaeth neu ddysgu.

• Mae'r blog hwn gan Charity Digital yn ymwneud â safleoedd codi arian ar-lein neu elusennau https://charitydigital.org.uk/topics/the-best-online-fundraising-platforms-for-charities-5324

 

Enghreifftiau o lwyfannau ariannu torfol a rhoddion ar-lein

Mae'n cynnwys awgrymiadau ar sut i gynnal ymgyrch.

Ar gyfer grwpiau cymunedol, busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol – enghreifftiau o straeon, awgrymiadau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, canolfan wybodaeth

Elusen gofrestredig. Maent yn gwerthu neu'n rhentu dyfeisiau trafodion cardiau sy'n gallu cael eu dal yn eich dwylo.

Gall rhoddwyr posibl sydd â chyfrifon banc rhyngrwyd gyfrannu'n uniongyrchol i'ch cyfrif busnes yn hawdd trwy ddefnyddio cod QR. Gellir arddangos y cod QR hefyd ar eitemau gan gynnwys blychau rhoddion, gwefannau, crysau-t, bwcedi casglu, ffenestri siopau, nwyddau rydych chi'n eu gwerthu.

Ar gyfer unigolion, grwpiau cymunedol, busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol. Mae'r arian a godir yn cael ei anfon i'ch cyfrif.

Yn cysylltu mentrau newydd gyda buddsoddwyr ac yn cynnig cymorth i fusnesau cychwynnol i ddatblygu.

 

Yn cynnwys hyfforddiant i ddatblygu mentrau cymdeithasol a chymuned ar-lein.

• Ceisiadau’n agor yn y gwanwyn a'r hydref.

• Cyllid cyfatebol o hyd at 50% - uchafswm o £5,000

Sylwch- rhaid i chi gyrraedd eich targed er mwyn cael yr arian cyfatebol

• Ei gwneud hi'n hawdd i bobl wella eu hardal leol.

• Hefyd yn partner gyda chyllidwyr eraill

Cymorth ynghyd ag uchafswm o £15,000 o gyllid yn dibynnu ar gynnydd eich ymgyrch

Fideo YouTube: Sut i fod yn llwyddiannus gyda chyllido torfol

 

Cysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth new gyngor arnoch

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl