Rhestr o grantiau ar gyfer mentrau cymdeithasol

Rhestr o gyllidwyr sy'n derbyn ceisiadau drwy'r flwyddyn

Edrychwch ar wefan y cyllidwr oherwydd o bryd i’w gilydd gallent newid beth a sut maen nhw'n ariannu.

Gwybodaeth wythnosol gan gynnwys dyddiadau cau cyllidwyr. Yn rhad ac am ddim i aelodau, felly ymaelodwch!

Mae UnLtd yn darganfod, ariannu ac yn cefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol gydag atebion ar gyfer cymdeithas well

Mae'r grantiau ar gyfer sylfaenwyr y fenter. Mae UnLtd yn darparu cyllid a chefnogaeth i ddechrau neu dyfu.

I gychwyn - uchafswm o £8,000: Mae gennych syniad neu wedi dechrau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, eich cymuned, neu mae gennych uchelgais i greu newid ar lefel genedlaethol.

Tyfu - uchafswm o £18,000: Rydych eisoes yn rheoli menter gymdeithasol sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac mae gennych dystiolaeth gref o'ch effaith. Rydych chi am ein cefnogaeth i wireddu eich potensial i gynyddu eich effaith ac ehangu.

Mae UnLtd yn argymell ymgeisio’n gynnar fel bod gennym amser i sicrhau bod gennym bopeth sydd ei angen i'w asesu. 
Fel arfer, ceir 4 clych ymgeisio bob blwyddyn - sicrhewch y diweddaraf ar y wefan
Podlediaday am entrepreneuriad: Podlediadau UnLtd

Cyllidwr o Gymru.

£500- £10,000 (mae'n well ganddynt geisiadau am lai na’r mwyafswm)

Yn bennaf ar gyfer costau prosiect sy'n darparu'r celfyddydau a/neu les cymunedol a chymdeithasol. Rhaid i elusennau anghofrestredig gael eu cefnogi gan elusen gofrestredig
Ymgeisiwch unrhyw bryd – panel yn cyfarfod 3 gwaith y flwyddyn – gwiriwch ein gwefan.

Ar gyfer: Cymru, cefn gwlad, y celfyddydau, cymunedau - prosiectau celfyddydol a chymunedol ar raddfa fach, amgueddfeydd cymunedol, sefydliadau, ffermydd a gerddi. Nid ydynt yn ariannu chwaraeon.

Cyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf bach:

• Gwella mynediad

• Mentrau ynni cynaliadwy

• Mân addasiadau i adeiladau

Petaech am wneud cais am grant, cysylltwch â nhw yn y man cyntaf. 

E-bost: [email protected]

£300 - £10,000 am flwyddyn; ymateb o fewn 6 wythnos.

Prosiectau a gweithgareddau sy'n cryfhau ac yn cysylltu pobl a chymunedau; yn cefnogi cymunedau sy'n wynebu heriau.

Gwnewch gais unrhyw bryd

Grant cyfartalog: £5,000-£6,000

Gwnewch gais unrhyw bryd – edrychwch ar wefan:

• Ariannu sefydliadau llai gydag incwm o £100,000 neu lai.

• Rhaid i incwm gwaith ledled y Deyrnas Gyfunol fod yn £250,000.

Blaenoriaethau: Pobl ifanc, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Troseddwyr a chyn-droseddwyr, pobl hŷn, pobl sy'n profi problemau iechyd meddwl, pobl sy'n profi trais neu gamdriniaeth.

Grantiau cyfalaf – adeiladau

Ymgeisiwch unrhyw bryd - Penderfyniadau misol.

• I ddechrau - Grant Hyfywedd Prosiect hyd at £10,000.

• Yn barod i symud ymlaen: Grant Datblygu Prosiect hyd at £20,000. Penderfyniadau misol.

• Yn barod i adfer eich adeilad Grant Gwaith Cyfalaf hyd at £50,000. Penderfyniadau unwaith y flwyddyn.

• Arweiniad cyffredinol: prosiect i gynnwys adeilad hanesyddol.

• Rhestredig - Categori I, II – Gwiriwch y wefan.

Grantiau prosiect: Mae prosiectau o dan £15,000 yn derbyn ymateb cyflymach.

Ar gyfer prosiectau/ sefydliadau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc sy'n byw yn siroedd Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg, Ynys Môn a Sir Fynwy.

Ymgeisiwch unrhyw bryd

Cyllid craidd: Fel uchod, ond proses 2-gam.

Mae'n rhaid i chi ymgeisio am fwy na £15,000 – ac yn elusen gofrestredig / wedi cofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau neu reoleiddiwr.

Cyllid am 1-3 blynedd

Uchafswm yw £120,000 (e.e. £40,000 y flwyddyn dros 3 blynedd). Mae’r cyllidwr yn cynnig llai o grantiau mawr.

Ar gyfer: elusennau, Cyrff Corfforedig Elusennol, sefydliadau penodol sydd â statws eithriedig fel cwmnïau cydweithredol, cymdeithasau budd cymunedol, ysgolion arbenigol, grwpiau sgowtiaid, cymdeithasau tai

Grantiau blwyddyn

Beth Rydym yn ei Ariannu - Sefydliad Bernard Sunley

Costau cyfalaf yn bennaf - adeiladu neu adnewyddu a bysiau mini.

Themâu ariannu : Cymuned, addysg, iechyd a lles cymdeithasol.

Mae'n cefnogi elusennau sy'n gweithio i godi ansawdd bywyd a darparu mwy o gyfleoedd i'r ifanc, yr henoed, yr anabl a'r difreintiedig.

Gwiriwch y gwefan am ddiweddariadau – mae Comic Relief yn adolygu eu hariannu ar hyn o bryd.

Prosiectau Cyfalaf ar gyfer elusennau a sefydliadau dielw sydd ag incwm o lai na £250,000.

Bydd prosiectau mwy o £100,000+ yn derbyn 10% neu fwy o'r arian sydd i'w godi.

Bydd prosiectau llai o £10,000 yn derbyn 50% - 100% o’r arian sydd angen ei godi.

Ymgeisiwch unrhyw bryd.

Grantiau ar gyfer: Adeiladau; gosodiadau a ffitiadau; offer. Cerbydau: annhebygol o ariannu cyfanswm cost cerbyd newydd; dim prydlesu.

Canllawiau seilwaith digidol.

Rhaid i o leiaf 50% o ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n elwa o'r prosiect cyfalaf fod o un neu fwy o grwpiau blaenoriaeth:

 Problemau alcohol/cyffuriau, pobl hŷn, carcharorion/ymadawyr carchar, nam ar eu golwg, pobl ag anableddau, dioddefwyr trais domestig, dioddefwyr cam-drin rhywiol, pobl ifanc, cymunedau lleiafrifol difreintiedig. 

Fideo gwybodaeth am grantiau

£500 – £7,000

Grantiau refeniw neu gyfalaf.

Gwnewch gais unrhyw bryd - Mae Panel Asesu Grant Cymru yn cyfarfod bob chwarter.

Gwiriwch y gwefan ar gyfer sectorau cymwys

Ar gyfer sefydliadau cymunedol sy'n cefnogi prosiectau yn ardaloedd cymunedau maes glo Cymru sy'n creu swyddi, cynyddu sgiliau, gwella iechyd a lles, ehangu darpariaeth gofal plant, neu ddatblygu cyfleusterau cymunedol.

Cam 1: Llenwch y ffurflen ymholiad:
CCG-Enquiry-Form-V11-Fillable1.pdf (coalfields-regen.org.uk)
Ffurflen-Ymholiad-Grant-F12.pdf (coalfields-regen.org.uk)

Cyfalaf ar gyfer adeiladau cymunedol yn unig; yn annog / ffafrio prosiectau partneriaeth.

£5000- £25,000 - ymateb o fewn 60 diwrnod gwaith

£25,001- £300,000 – proses 2 gam (ymateb i gam 1 o fewn 30 diwrnod gwaith) ac o leiaf 3 phartner

Gwnewch gais unrhyw bryd.

Cyfalaf: Prynu / gwella cyfleusterau cymunedol yn gorfforol; gall gynnwys ffioedd adeiladu a ffioedd proffesiynol sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r gwaith corfforol (gan gynnwys TAW na ellir ei adfer).

Offer: yn gymwys lle mae prosiect yn cynnwys gosod cyfleuster newydd megis cegin neu ystafell TG.

Ni fydd yn ariannu cerbydau, dodrefn, offer na diweddaru TGCh

Amrywiaeth o grantiau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol o 1-3 blynedd e.e. Cronfa i Gymru.

• Tanysgrifiwch i'w cylchlythyr

• Gwiriwch y grantiau sydd ar gael ar y map rhyngweithiol.

• Edrychwch ar eu cynghorion ar gyfer ceisiadau gwell.

• Trefnwch alwad gyda swyddog grant.

Mae dyddiadau ymgeisio yn amrywio – gwiriwch y gwefan

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (CYD Cymru) yw partner cyflenwi Cymreig y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol. Mae'r Gronfa – sydd gwerth £150m - yn bodoli i helpu cymunedau ledled y Deyrnas Gyfunol i gymryd perchnogaeth o asedau sydd mewn perygl o gau - o barciau i dafarndai, o lido i lyfrgelloedd. Bydd yn parhau tan 2024/25.

Gall grwpiau ymgeisio am hyd at £250k i brynu neu brydlesu ased lleol neu i helpu i dalu am adnewyddiadau.

Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol ar gyfer grantiau cymunedol neu fusnes. Hefyd ystyriwch arian Cyngor Tref - weithiau mae grantiau bach ar gael.

Mae llawer o gynghorau hefyd yn darparu Cyllid Deddf Eglwys Cymru ar gyfer gweithgareddau cymunedol.

Uchafswm o £1000 am flwyddyn ar gyfer sefydliadau dielw cofrestredig.

Ymgeisiwch ar unrhyw bryd.

Blaenoriaethau: Gwelliannau i'r amgylchedd neu fentrau cymunedol lleol sy'n hyrwyddo amcanion iechyd, lles ac amgylcheddol

Penderfyniad: 8 - 12 wythnos.

Grantiau a buddsoddiad cymdeithasol/benthyciadau

Isafswm grant £30,000

Isafswm buddsoddiad cymdeithasol £100,000

Mae grantiau canolrif tua £180,000.

Rhaid i sefydliad fod â throsiant o £100,000 o leiaf; rhaid i'r gwaith fod yn gyfreithiol elusennol.

Nod: Gwella'r byd naturiol, sicrhau dyfodol tecach, a chryfhau'r cysylltiadau mewn cymunedau yn y Deyrnas Gyfunol. Grantiau strategol, effaith uchel – gwiriwch y gwefan.

Gwylio: Gweminar Ionawr 2024 sy’n cynnwys Iaith Arwyddion
Gweminar Holi ac Ateb cyn ymgeisio, 31 Ion 2024 (youtube.com)

Uchafswm grant o £30,000 (grant cyfartalog o £23,000).  Mae Fore yn ariannu Elusennau Cofrestredig, CBCau,  Sefydliad Corfforedig Elusennol , Cymdeithasau Budd Cymunedol..

(Ddim yn ariannu mentrau cymdeithasol sydd ond yn  Gyfyngiedig fel Cwmni ar hyn o bryd ond edrychwch am y wybodaeth ddiweddaraf)
Grantiau anghyfyngedig 1-3 blynedd
Ar gyfer datblygu gwytnwch sefydliadol a chynaliadwyedd.

Annog ceisiadau gan sefydliadau llawr gwlad sy'n gweithio gyda chymunedau sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol.

 

£500 – £2,000 ar gyfer sefydliadau cymunedol bach, gwirfoddol ar gyfer gwella cyfleoedd bywyd, lles, yr amgylchedd, treftadaeth a diwylliant.

Grantiau ar gyfer costau llawn neu rannol prosiectau, eitemau cyfalaf / offer bach, costau craidd, gweithgareddau a rhaglenni.

Cyllid tuag at gostau craidd am hyd at dair blynedd os gall y grŵp ymgeiswyr ddarparu cyfrifon am o leiaf y 12 mis diwethaf ac mae'r swm y gwneir cais amdano yn llai na 50% o'r trosiant blynyddol. e.e.. I wneud cais am grant o £2,000 y flwyddyn, dylai eich incwm blynyddol fod o leiaf £4,000.

Maen nhw'n gobeithio gallu gwneud o leiaf un grant tair blynedd y flwyddyn.

Ar gyfer elusennau cofrestredig yn unig

Swm heb ei bennu 

Grantiau ar gyfer:

• tua 10% costau cyffredinol – ni fydd yn ariannu cyflogau penodol.


• prosiectau/gweithgareddau penodol

• cyfalaf - 10% o'r gost ac uchafswm o £30,000 ar gyfer adeiladau cymunedol

£20,000 – £70,000 y flwyddyn ar gyfer costau rheoli, cyflogau, a phrosiectau

Canllawiau

Mae'r rhan fwyaf o grantiau am 3 blynedd.

Rhaid i'r sefydliad

•  fod yn 18 mis oed o leiaf a bod ag o leiaf 1 flwyddyn o gyfrifon
•  bod ag incwm o £50,000 - £3 miliwn


Ddim yn ariannu mwy na 50% o gostau rhedeg blynyddol sefydliad.

Ymgeisiwch ar unrhyw adeg.

Ar gyfer:

• Pobl ddifreintiedig sy'n byw yn y 15% o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

 

• Costau rheoli, cyflogau a phrosiectau.

Proses 2 gam, penderfyniadau o fewn 6 mis.

£20,000 – £70,000 y flwyddyn ar gyfer costau rheoli, cyflogau, a phrosiectau

Canllawiau

Mae'r rhan fwyaf o grantiau am 3 blynedd.

Rhaid i'r sefydliad

•  fod yn 18 mis oed o leiaf a bod ag o leiaf 1 flwyddyn o gyfrifon
•  bod ag incwm o £50,000 - £3 miliwn


Ddim yn ariannu mwy na 50% o gostau rhedeg blynyddol sefydliad.

Ymgeisiwch ar unrhyw adeg.

Ar gyfer:

• Pobl ddifreintiedig sy'n byw yn y 15% o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

 

• Costau rheoli, cyflogau a phrosiectau.

Proses 2 gam, penderfyniadau o fewn 6 mis.

Cyllidwr o Gymru. Elusennau yn unig –Lles, addysg, Meddygol, Crefydd

yn berthnasol unrhyw bryd.

Chwefror 2024 – wrthi’n cael ei adolygu

Am ddiweddariadau, cofrestrwch: Cylchlythyr CGGC

Cyllidwr o Gymru. Elusennau yn unig. Mae'n ariannu amrywiaeth eang o resymau. Mae themâu rheolaidd yn cynnwys Alzheimer's/dementia, digartrefedd, cadwraeth bywyd gwyllt

£7500 Uchafswm rhanbarthol

£2500

Terfynau amser ymgeisio  mwyaf lleol: Amserlen ariannu – Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm (millenniumstadiumtrust.org.uk)

Celfyddydau, cymuned, amgylchedd, chwaraeon i wella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru - hyrwyddo addysg, hanes, iaith, diwylliant, cerddoriaeth a llên gwerin, yn enwedig i'r rhai sy'n wynebu gwahaniaethu neu anfantais.

Dim symiau penodedig. Mae eu cyfrifon ar wefan y Comisiwn Elusennau yn rhoi syniad o'r hyn maen nhw'n ei ariannu.

Ymgeisiwch unrhyw bryd.

Cefnogaeth i'r rhai mwyaf bregus yng Nghymru. Wrth ymgeisio am grant, ystyriwch flaenoriaethau'n ofalus a gwnewch gais am anghenion hanfodol yn unig.

Ni ellir cysylltu â nhw dros y ffôn –  ysgrifennwch e-bost neu lythyr atynt

Arian i Bawb £20,000 am hyd at 2 flynedd

Grantiau Canolig Pawb a'i Le £20,000 - £100,000 o refeniw neu gyfalaf; hyd at 5 mlynedd.  Proses 2 gam.  (Tua 6-8 mis)

Grantiau Mawr Pawb a'i Le: £100,001–£500,000 o refeniw neu gyfalaf; hyd at bum mlynedd. Proses 2 gam. (Tua 6-8 mis)

Ymgeisiwch unrhyw bryd.
Ar gyfer grantiau canolig a mawr - prosiectau sydd:

• yn cefnogi sefydliadau i addasu neu arallgyfeirio er mwyn ymateb i heriau newydd a heriau yn y dyfodol

• cefnogi cymunedau y mae COVID-19 yn effeithio'n andwyol arnynt

• cefnogi cymunedau a sefydliadau i fod yn fwy gwydn er mwyn eu helpu i ymateb yn well i argyfyngau yn y dyfodol. 

Peoples Postcode Lottery Grants 2024

Cylch 1: 9yb 23ain Chwefror i 12yp 1af Mawrth.

Cylch 2: 9yb 27ain Mai i 12yp 3ydd Mehefin. 

Cylch 3: 9yb 26ain Awst i 12yp 2il Medi.

Gweithgarwch corfforol, y celfyddydau, atal / lleihau effaith tlodi, mynd i'r afael ag anghydraddoldeb.

Amgylchedd

Iechyd Meddwl


Canllaw cyllid 2024

£5000 o grantiau cyfalaf uchaf

 Ymgeisiwch unrhyw bryd .

Atgyweirio, cynnal a chadw, gwella, adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill.

Mathau o brosiectau: goleuo a gwresogi gwell ac effeithlon o ran ynni. Gosod cegin, ystafell ymolchi, ystafell synhwyraidd newydd; paentio cyffredinol ac addurno; gwella diogelwch a diogelwch adeilad

Yn cefnogi sefydliadau cymunedol gyda phecynnau ariannu o fenthyciad cymysg a chronfa grant o hyd at £50k. Pwyslais y gronfa yw effaith yn y gymuned.

Mwy o wybodaeth am Fuddsoddi Cymdeithasol yma (Dolen i daflen wybodaeth buddsoddi cymdeithasol/adran ariannu)

Yn cefnogi mentrau cymdeithasol yng Nghymru gydag amrywiaeth o grantiau a benthyciadau.

Mae BCC yn buddsoddi mewn sefydliadau sydd am gynhyrchu mwy o incwm neu ehangu eu hamrywiaeth o wasanaethau, a sefydliadau sydd wedi cael trafferth yn y gorffennol i ddenu cyllid grant ar gyfer prosiectau newydd.

Cronfa Cymru Actif

£300 - £50,000 ar gyfer prosiectau sy'n

••  lleihau anghydraddoldeb.
 
• datblygu cynaliadwyedd hirdymor.

• cyflwyno ffyrdd newydd neu wahanol o weithredu.

Cyllid ar gyfer hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol:

Lle i Chwaraeon (tan Ebrill 2023 ond gwiriwch y gwefan) –  - cefnogaeth o hyd at £15,000 yn dibynnu ar gynnydd yr ymgyrch.

£10,000-£300,000

1-3 blynedd

Ymgeisiwch unrhyw bryd.

Costau craidd, cyflogau, costau prosiect a rheoli.

Elusennau/ sefydliadau nid-er-elw mewn ardaloedd o amddifadedd uchel yn gwirio: https://wimd.gov.wales.

Ymyrraeth gynnar, teuluoedd sy'n ymdopi â dibyniaeth, teuluoedd carcharorion.

Grantiau blwyddyn sengl am hyd at £2,000 a £10,000 ar gyfer costau craidd, cyflogau, rhedeg a chostau prosiect.


Ymgeisiwch unrhyw bryd.

Angen arian cyfatebol - mae 50% o gyfanswm y gost yn cael ei ariannu.

Grantiau costau craidd, cyflogau, rheoli a chostau prosiect o hyd at 50% i elusennau a sefydliadau nid-er-elw mewn ardaloedd o wiriad amddifadedd uchel ar https://wimd.gov.wales

Ar gau i geisiadau yn 2022/2023 – gwiriwch y gwefan, X/Twitter, neu’r cylchlythyr

Grant Cynllun Chwarae'r Haf Blynyddol i blant 5-16 oed o gefndiroedd difreintiedig.

Mae'n cau tua mis Mawrth/Ebrill bob blwyddyn. Ymateb erbyn diwedd Mehefin – gwiriwch y wefan.

Gall elusennau cofrestredig, CBCs, Sefydliadau Corfforedig Elusennol, elusennau sydd wedi'u heithrio wneud cais.

Cynlluniau bach lleol sy'n darparu ystod eang o weithgareddau rhad e.e., crefftau, coginio, gweithgareddau awyr agored, chwaraeon; i nifer fawr o blant; mae cyn-ddefnyddwyr yn dod yn ôl a helpu fel gwirfoddolwyr.

Rhaglenni o leiaf 2 wythnos, 10 diwrnod llawn neu 20 hanner diwrnod yn ystod gwyliau'r haf.

Rhaglenni o leiaf 2 wythnos, 10 diwrnod llawn / 20 hanner diwrnod yn ystod gwyliau'r haf.

 

Cysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth new gyngor arnoch

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl