Cefnogaeth

Rydym yn gweithio gydag unrhyw un sydd am fabwysiadu Gwerthoedd Cwmnïau Cymdeithasol sef Menter, Cyflogaeth a Grymuso

 • Unigolion
 • Unig fasnachwyr
 • Grwpiau
 • Mentrau cymdeithasol
 • Sefydliadau cymunedol a gwirfoddol
 • Awdurdodau lleol, sector cyhoeddus
 • Dechrau, cynnal a thyfu menter

Mae ein cefnogaeth wedi'i deilwra i gyd-fynd â'ch anghenion, wyneb yn wyneb, ar eich cyflymder chi.

Mae enghreifftiau'n cynnwys:

Dechrau a chynllunio

 • Cynllunio sesiynau 
 • Cynhyrchu cynllun busnes

Menter

Busnes sy'n cydnabod, gwerthfawrogi ac yn cynnwys cyfraniad unigryw pawb at ddatblygu lleoedd amrywiol gyda chyfleoedd; yn enwedig y rhai sy'n profi gwahaniaethu wrth geisio dod o hyd i waith, hyfforddiant neu wirfoddoli, gan gynnwys

 • Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig
 • Pobl LHDTQ+
 • Pobl sy'n Byw gydag anabledd Dysgu, corfforol, a synhwyraidd 
 • Pobl niwroamrywiol 
 • Pobl sy'n gadael Carchar  
 • Pobl â phrofiad o ddigartrefedd
 • Pobl sy'n rheoli adferiad wedi camddefnyddio sylweddau
 • Pobl sy'n rheoli problemau iechyd meddw

Llywodraethant

 • Dewis y strwythur cyfreithiol mwyaf priodol
 • Datblygu dogfen lywodraethol
 • Cofrestru cwmni
 • Cyngor ariannol cyffredinol
 • Cyngor llywodraethu
 • Datblygu'r Bwrdd
 • Hyfforddiant ar Ddyletswyddau’r Cyfarwyddwyr
 • Datblygu Polisi

Ariannu

 • Strategaeth ariannu
 • Grantiau a chymorth cynhyrchu incwm

Rheoli eich busnes   

 • Cyngor marchnata
 • Cymorth i reoli eich cwmni
 • Cymorth i ddatblygu eich cwmni

Cysylltwch â ni er mwyn darganfod sut y gallwn ni eich cefnogi.

Dolenni defnyddiol

ACAS -  Yn darparu gwybodaeth AM DDIM: cyngor, hyfforddiant, cymodi a gwasanaethau eraill i gyflogwyr a gweithwyr i helpu i atal neu ddatrys problemau yn y gweithle.

Busnes Cymru - Darparu cefnogaeth busnes i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes. Mae ffocws y rhaglen ar gynyddu cyfleoedd a mynd i'r afael â thlodi.

Canllaw Diogelwch TG - Cynhyrchwyd gan yr ICO (gweler uchod) yn cynnig cyngor ar sut i gadw systemau TG yn ddiogel a sicr.

CGGCCGGC yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. 

CrowdfundingGallwch godi arian trwy gyfraniadau neu drwy gynnig gwobrau neu gyda chyfranddaliadau cymunedol

Cronfa Gymunedol y Loteri - Arian ar gyfer grwpiau a phrosiectau sy'n gwella iechyd, addysg a'r amgylchedd cymunedol.

CWMPAS - Asiantaeth ddatblygu yw Cwmpas sy’n gweithio i greu ewid er gwell, yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig.

CYD CymruY corff cenedlaethol ar gyfer ymddiriedolaethau datblygu yng Nghymru

Cyfraith Cymru Bwriad cynnwys y safle yw darparu darllenwyr â throsolwg o'r trefniadau a chyfraith gyfansoddiadol Cymru yn ogystal â'r cyfreithiau sydd eisoes wedi cael eu creu yng Nghymru.

Cyllid a Thollau EM - Yn darparu nid yn unig help ac arweiniad ar bob peth yn ymwneud â THRETH ond hefyd hyfforddiant ar gyfer cyflogwyr drwy gwe-seminarau byw ac wedi eu recordio ymlanen llaw, e-ddysgu, e-byst a fideos.

eFasnachu Cymru - Gwasanaeth am ddim sy'n galluogi prynwyr a chyflenwyr i ryngweithio'n electronig gogyfer â chyflenwi a thalu am nwyddau a gwasanaethau.

Eiddo Deallusol - Adnabod asedau busnes y gellir eu gwarchod gan hawliau IP; h.y. patentau nodau masnach, dyluniadau a hawlfraint. Gwe-seminarau - 'I.P. hawdd'

eTender Cymru - Mae'r safle hwn yn eich galluogi i ymateb i gyfleoedd tendro ar-lein.

Gwaith y Gyfraith - Cyngor Nid-er-Elw o froceriaid rhaglenni cyfreithiol i sefydliadau bach a nid-er-elw ar ystod eang o faterion cyfreithiol

 

Dolenni defynddiol

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol - Mae NPS Cymru, a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru, wedi cael ei sefydlu i weithio ar ran y sector cyhoeddus ehangach ar draws Cymru. Mae'n ymgysylltu ar y cyd â sefydliadau sy'n aelodau yn y sector cyhoeddus wrth geisio ddod o hyd i'r fargen orau sydd ar gael mewn gwariant cyffredin ac ailadroddus.

Gwerthwch i Gymru - porth caffael y sector cyhoeddus sydd ar gael am ddim i gyflenwyr a phrynwyr Cymreig.

HSE / Iechyd a DiogelwchGwybodaeth i gyflogwyr ar yr hyn y mae'n rhaid iddynt ei wneud i sicrhau bod eu busnesau i gydymffurfio â chyfraith iechyd a diogelwch.

Menter Gymdeithasol y DUcorff cenedlaethol ar gyfer mentrau cymdeithasol i helpu i dyfu mudiadau a mentrau cymdeithasol.

Pecyn Cymorth Hunanasesu Diogelu Data - Cynhyrchwyd gan Swyddfa'r Comisiwn Gwybodaeth

Pecyn cymorth pensiynau - Mae'r pecyn cymorth hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i deimlo'n fwy hyderus wrth siarad â'ch gweithwyr am eu pensiwn yn y gweithle.

Qualia Law -  Mae Qualia Law yn sefydliad dielw sy'n darparu cymorth diogelu a rheoli ariannol arbenigol i bobl sy'n agored i niwed neu sydd wedi colli galluedd meddyliol. 

Rheoleiddiwr Pensiynau - Dan Ddeddf Pensiynau 2008, rhaid i bob cyflogwr yn y Deyrnas Gyfunol roi rhai staff ar gynllun pensiwn yn y gweithle a chyfrannu tuag ato. 'Cofrestru awtomatig' yw'r enw ar hyn. Os ydych yn cyflogi o leiaf un person rydych chi'n gyflogwr ac mae gennych ddyletswyddau cyfreithiol penodol.

UnLtdMae UnLtd yn canfod, yn ariannu ac yn cefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol - pobl fentrus gydag atebion sy'n newid ein cymdeithas er gwell.

Ymddiriedolaeth Cranfield - Cyngor Adnoddau Dynol am ddim

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl