Newsletter - 10/7/2021

Monday, 12 July 2021
Newsletter - 10/7/2021
Lloriau Greenstream yn cydweithio gyda Llamau er mwyn darparu carped i gartref cyntaf person ifanc bregus
Sefydlwyd y Cwmni Buddiannau Cymunedol Greenstream er mwyn dargyfeirio lloriau o safleoedd tirlenwi, darparu cyflogaeth ac i helpu'r rhai mewn angen yn y gymuned leol; a ganddynt brofiad da o gefnogi pobl ag anghenion lles iechyd meddwl gyda hyder gwaith a darparu cyflogaeth hirdymor.
Cysylltodd yr elusen ddigartrefedd leol, Llamau, â nhw'n ddiweddar i helpu i ddarparu lloriau i berson ifanc a oedd wedi cael cymorth i symud i'w fflat ei hun, ond yn anffodus, roedd llawr y fflat yn foel heb unrhyw orchudd. Am y datganiad llawn i'r wasg cliciwch yma
Greenstream Flooring collaborate with Llamau to provide a vulnerable young person with carpet for their first home
Greenstream Flooring CIC was established to divert flooring from landfill, provide employment and to help those in need in the local community and have good experience of supporting people with mental health wellbeing with work confidence and providing long-term employment.
They were approached recently by local homelessness charity, Llamau, to assist with providing flooring to a young person who had been supported to move into his own flat, but sadly, the flat was not yet equipped with any flooring, just a bare floor. For the full press release click here
 
£2.25 miliwm o gyllid wedi’i gyhoeddi i’r sector gwirfoddol
Mae’r Prif Weinidog, y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, wedi cyhoeddi y bydd CGGC yn ddosbarthu £2.25 miliwn ychwanegol o gyllid i’r sector gwirfoddol yng Nghymru trwy’r Cronfa Wydnwch y Trydydd Sector. Darllen mwy
£2.25m funding announced for voluntary sector
The First Minister, Rt Hon Mark Drakeford MS, has announced that WCVA will distribute an additional £2.25m of funding to the voluntary sector in Wales through the Third Sector Resilience Fund. Read more
 
Cynllun grantiau bychain Ymddiriedolaeth Elusennol Woodward
Mae grantiau o hyd at £3,000 ar gael i sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, teuluoedd difreintiedig neu bobl sydd mewn cysylltiad â'r system cyfiawnder troseddol. Dim ond grantiau ar gyfer costau craidd y mae'r ymddiriedolaeth yn cynnig yn hytrach na phrosiectau penodol gan eu bod yn cydnabod y gall elusennau llai ei chael hi'n anodd ariannu'r rhain. Y dyddiad cau nesaf 30 Gorffennaf
The Woodward Charitable Trust small grants programme
Grants of up to £3,000 are available for organisations working with children and young people, disadvantaged families or people in contact with the criminal justice system. The Trust only makes grants for core costs rather than specific projects as it recognises that smaller charities can find these hard to fund. Next deadline 30 July
 
Ymddiriedolaeth Elusennol Steel
Mae grantiau hyd at £25,000 ar gael i elusennau cofrestredig yn y Deyrnas Gyfunol sy'n gweithio ym meysydd y celfyddydau a threftadaeth, addysg, yr amgylchedd, iechyd, neu anfantais gymdeithasol ac economaidd. Gall ymgeiswyr wneud cais am gymorth tuag at brosiectau cyfalaf, prosiectau penodol, rhaglenni ymchwil neu gostau craidd. Dyddiad cau 20 Gorffennaf
The Steel Charitable Trust
Grants up to £25,000 are available to registered charities in the UK working in the areas of arts and heritage, education, environment, health, or social and economic disadvantage. Applicants may apply for support towards capital projects, specific projects, research programmes or core costs. Deadline 20 July
 
Cyflwyniad i Weithio Hybrid
Mae ymchwil yn dangos bod dull mwy hyblyg o ymdrin ag arferion gwaith yma am byth. P'un a ydych am ddarganfod beth yw gweithio Hybrid, yn ceisio penderfynu a yw'n iawn i'ch busnes neu'n ystyried cyflwyno'r arfer, bydd gweminarau rhad ac am ddim ACAS yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud penderfyniadau gwybodus.
An introduction to Hybrid Working
Research shows that a more flexible approach to working practices is here to stay. Whether you want to find out what Hybrid working is, are trying to decide if it is right for your business or are looking at introducing the practice, ACAS's free webinars will give you the knowledge you need to make informed decisions.
 
Helpu pobl i gyfathrebu ar-lein – 24 Medi, Ar-lein
Mae’r cadw pellter cymdeithasol yn gallu bod yn anodd, yn enwedig i bobl sydd yn ei chael yn anodd i ddefnyddio pethau fel WhatsApp, Zoom a Skype etc i gyfathrebu ar-lein.
Fe fydd y sesiwn yma yn eich helpu i gefnogi pobl gydag anabledd dysgu i fynd ar-lein ac i gyfathrebu ar-lein.
Supporting people to communicate online - 24 September, Online free training 
Social distancing can be hard, particularly for people who find it difficult to use things like WhatsApp, Zoom and Skype etc to communicate online. This session will help you support people with a learning disability to get online and communicate online.
 
Mae PUBLIC yn gweithio gyda'r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol i gynnal adolygiad darganfod o'r tirlun eGaffael presennol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru er mwyn deall yn well pa offer a systemau caffael y dylai awdurdodau fod yn eu defnyddio.
Rydym yn ceisio mewnbwn gan ddefnyddwyr presennol a darpar ddefnyddwyr systemau eGaffael,  i ddweud wrthym beth yw eu hanghenion, a pha fath o system yr hoffent ei defnyddio.
Os hoffech gyfrannu at y broses hon drwy ymuno â sesiwn fer i gyfweld â defnyddwyr, y ffordd gyflymaf yw llenwi'r ffurflen fer hon (sy'n cymryd llai na 2 funud i'w chwblhau) i gyflwyno eich manylion a'ch argaeledd.
PUBLIC is working with the Centre for Digital Public Services to conduct a discovery review of the current eProcurement landscape in the Welsh public sector in order to better understand which procurement tools and systems authorities should be using.
We are seeking input from current and potential users of eProcurement systems, to tell us what their needs are, and what kind of system they would like to use. 
If you would like to contribute to this process by joining a short user interview session, the fastest way is to fill in this short form (which takes less than 2 minutes to complete) to submit your details and availability.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved