Newsletter - 14/9/2023

Thursday, 14 September 2023
Newsletter - 14/9/2023
Rhannu /Share Rhannu /Share
Trydar / Tweet Trydar / Tweet
Ymlaen / Forward Ymlaen / Forward
 
Cymunedau Ffyniannus Sir y Fflint - mae'r Gronfa Allweddol bellach ar agor ar gyfer datganiadau o ddiddordeb cychwynnol.
Mae'r gronfa'n darparu cymorth ar gyfer lleoliadau / cyfleusterau/ gofodau / grwpiau cymunedol neu dan arweiniad y gymuned i ddatblygu, cryfhau a gwella prosiectau a seilwaith cymunedol.
Dyddiad cau – Medi 22
Prosperous Communities Flintshire - Key Fund is now open for initial expressions of interest. 
The fund provides support for community led and / or community owned venues / facilities / spaces / groups to develop, strengthen and enhance community infrastructure and community-based projects
Deadline – 22 September
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru
Grantiau o hyd at £5,000 er mwyn rhoi cyfle i wneud mwy o wahaniaeth mewn cymunedau a chreu gwaddol.
Dyddiad cau 31ain Hydref
Welsh Water Community Fund
Grants of up to £5,000 to give the chance to make more of a difference in communities and create a legacy.
Deadline 31st October
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cefnogi Cymunedau Cefn Gwlad
Mae grantiau hyd at £25,000 dros ddwy flynedd ar gael i sefydliadau dielw i gefnogi prosiectau sy'n digwydd mewn pentrefi a threfi mewn ardaloedd gwledig anghysbell.
Supporting Rural Communities 
Grants up to £25,000 over two years available for not for profit organisations to support projects taking places in villages and towns in rurally isolated areas. 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Prif ddigwyddiad caffael cyhoeddus Cymru - Caerdydd 8 Tachwedd
Mae'r digwyddiad undydd hwn yn dod â phrynwyr a chyflenwyr o bob cwr o Gymru at ei gilydd. Cyfle i gysylltu â phrynwyr y sector cyhoeddus a rhoi hwb i dwf eich busnes yn y sector cyhoeddus.
 
Mae gan GwerthwchiGymru 100 o docynnau am ddim ar sail y cyntaf i'r felin.
Wales’ leading public procurement event - Cardiff 8 November
This one-day event brings together buyers and suppliers from all over Wales. Tan opportunity to connect with public sector buyers and boost your business growth in the public sector.
 
Sell2Wales have 100 complimentary tickets on a first come, first served basis.
Archebwch eich tocyn yn rhad am ddim yma | Book your complimentary ticket here.
 
Beth mae Chat GPT yn ei feddwl am sut y gall Deallusrwydd Artiffisial helpu pobl anabl?
What does Chat GPT think about how AI can help disabled people?
Cymrwch gip ar blog Ability Net fan hyn i wybod mwy | Take a look here at Ability Net's blog to find out. 
 
Mae Dysgu Ar-lein ACAS yn becyn o fodiwlau e-ddysgu yn rhad ac am ddim i gyflogwyr a gweithwyr. Mae modd gweithio trwy’r modiwlau ar gyflymdra eich hun, ac yn gymysgedd o astudiaethau achos a theori. Maent yn ymdrin ag ystod eang o bynciau cyflogaeth gan gynnwys:
 • contractau, oriau a thâl
 • ymdrin â phroblemau yn y gweithle
 • cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • seibiant ac amser i ffwrdd o’r gwaith
 • rheoli pobl a pherfformiad
 • iechyd Meddwl
 • diswyddo
Acas Learning Online is a package of free e-learning modules for employers and employees. The modules are self-paced, and a mix of theory and case studies.
They cover a wide range of employment topics including:
 • contracts, hours and pay
 • dealing with workplace problems
 • equality, diversity and inclusion
 • leave and time off
 • managing people and performance
 • mental health
 • redundancy 
Mynediad at e-ddysgu ACAS rhad ac am ddim yma | Access free Acas e-learning here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved