Newsletter - 16/12/2022

Friday, 16 December 2022
Newsletter - 16/12/2022
Cronfa Cymunedau'r Dyfodol
Grantiau anghyfyngedig a hyblyg o hyd at £30,000 y flwyddyn am bum mlynedd ar gyfer sefydliadau sy'n helpu amrywiaeth o bobl ifanc ddatblygu'r sgiliau i fod yn arweinwyr ac ymgyrchwyr y dyfodol. Dyddiad cau 23 Rhagfyr
Future Communities Fund
Unrestricted and flexible grants of up to £30,000 a year for five years to organisations helping diverse young people develop the skills to become future leaders and activists
Deadline 23 December
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Y Gronfa Anabledd
Grantiau o hyd at £10,000 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd ar gyfer sefydliadau a grwpiau sy'n cefnogi pobl sy'n byw gydag anableddau yng Nghymru. 
The Disability Fund
Grants of up to £10,000 per annum for up to 3 years for organisations and groups supporting people living with disabilities in Wales. 
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Hyfforddiant arlein Ability Net yn rhad ac am ddim - 19 Ionawr
Hoffech chi ddarganfod sut i wneud eich cynnyrch a'ch gwasanaethau digidol yn fwy hygyrch?
  • manteision gwreiddio hygyrchedd digidol o fewn cynhyrchion a gwasanaethau
  • y POUR egwyddor o hygyrchedd digidol
  • pam mae'r model cymdeithasol o anabledd yn cyd-fynd â deddfwriaeth hygyrchedd a chydraddoldeb y DU ac Ewrop
Ability Net Free online training - 19 January 
Would you like to find out how to make your digital products and services more accessible? 
  • the advantages of embedding digital accessibility within products and services
  • the POUR principles of digital accessibility
  • why the social model of disability fits with UK and European accessibility and equality legislation
Cofrestrwch ar gyfer y gweminar yma | Register for the webinar here
 
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Fil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), gallwch gofrestru i dderbyn cylchlythyr Llywodraeth Cymru yn y ddolen hon: Tanysgrifiwch i gylchlythyr y Bartneriaeth Gymdeithasol | LLYW. CYMRU  
To stay up to date on the Social Partnership and Public Procurement (Wales) Bill, you can sign up to Welsh Government’s newsletter at this link: Subscribe to the Social Partnership newsletter | GOV.WALES
 
Templedi ar gyfer cyflogwyr
Ceir llythyrau, ffurflenni, polisïau a dogfennau Adnoddau Dynol enghreifftiol i gyflogwyr a rheolwyr Adnoddau Dynol lawrlwytho ac addasu ar gyfer eu sefydliadau eu hunain.
Templates for employers
Example letters, forms, policies and HR documents for employers and HR managers to download and adapt for their own organisation.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae ein Cronfa Ecwiti  ar agor ar gyfer ceisiadau cylch 4
Dyddiad cau: 31ain Rhagfyr

Mae ein cynllun Ecwiti ni'n ymroddedig i gefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru sy'n gweithio mewn cymunedau ymylol, gan gynnwys y rhai sy'n byw neu sy'n gweithio mewn ardaloedd difreintiedig, pobl Ddu, Asiaidd ac/neu o gefndir lleiafrifoedd ethnig, yr anabl, neu sydd wedi cael profiad byw uniongyrchol o'r mater cymdeithasol maen nhw'n bwriadu ei ddatrys.
  • Gwobr i Gychwyn – hyd at £8,000 ar gyfer cychwyn (i fentrau cymdeithasol sydd newydd ddechrau neu sydd wedi bodoli am lai na blwyddyn)
  • Gwobr Uwchraddio – hyd at £18,000 (mentrau cymdeithasol sydd wedi'u sefydlu ers dros flwyddyn ond llai na 4 blynedd)
Yn ogystal ag ariannu, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan Gwmnïau Cymdeithasol Cymru ac UnLtd. Diolch i Lywodraeth Cymru am ariannu'r cynllun hwn
Our Ecwiti Fund is open for
round 4 applications
Deadline: 31st December
 
The Ecwiti programme is dedicated to supporting social entrepreneurs in Wales working in marginalised communities including those living or working in areas of high poverty, are Black, Asian and/or from a minority ethnic background, are disabled, and have direct lived experience of the social issue they are setting out to solve.
  • Starting Out Award – up to £8,000 for starting up (social enterprises that are not established or been running for under a year)
  • Scaling Up Award – up to £18,000 (social enterprises have been running over a year and under 4 years)
 As well as funding successful applicants will receive support and guidance from both Social Firms Wales and UnLtd. This programme is kindly funded by the Welsh Government
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved