Newsletter - 1/6/2023

Thursday, 01 June 2023
Newsletter - 1/6/2023
Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2023
Eleni, mae 6 categori gwobr i fentrau cymdeithasol ddewis o’u plith sy’n adlewyrchu sut mae mentrau cymdeithasol ac entrepreneuriaid cymdeithasol yn gwneud wahaniaeth wirioneddol i’n bywydau yn ystod y 12 mis diwethaf:  
 • Categori 1: Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
 • Categori 2: Un i'w Wylio
 • Categori 3: Menter Gymdeithasol Meithrin Amrywiaeth, Cynhwysiant, Tegwch a Chyfiawnder
 • Categori 4: Hyrwyddwr Menywod Mentrau Cymdeithasol
 • Categori 5: Menter gymdeithasol yn y gymuned
 • Categori 6: Arloesedd y Flwyddyn gan Fenter Gymdeithasol
Social Business Wales Awards 2023
There are 6 award categories for social enterprises to choose from and enter which reflect the ways that social enterprises and social entrepreneurs have really made a difference to our lives over the past 12 months: 
 • Category 1: Social Enterprise of the Year
 • Category 2: One to Watch
 • Category 3: Social Enterprise Building Diversity, Inclusion, Equity & Justice 
 • Category 4: Social Enterprise Women’s Champion 
 • Category 5: Community-based social enterprise
 • Category 6: Social Enterprise Innovation of the Year
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae rownd newydd o Gronfa Micro Pen Y Cymoedd yn agor ym mis Mehefin.  Bydd cyfres o sesiynau yn cael eu cynnal fel rhan o'r paratoadau er mwyn i ymgeiswyr cael sgwrs ffurfiol am eu prosiectau posibl.
A new round of the Pen Y Cymoedd Micro Fund opens in June. In preparation for this, a series of sessions are being held for applicants to have a formal chat about their potential projects.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Ffynnon Oer
Mae'r grant yn agored i sefydliadau cymunedol, grwpiau gwirfoddol ac ysgolion yn ardaloedd Croeserw a Ward Cymer a Glyncorrwg. Dyddiad cau 9 Mehefin
The Ffynnon Oer Wind Farm Community Benefit Fund
The grant is open to community organisations, voluntary groups and schools in the Croeserw, Glyncorrwg and Cymer Wards areas. Deadline 9 June
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn cynnal Ffair Ariannu Dydd Mercher 21 Mehefin, 10yb - 2yp yn The Ask Centre Rhyl, 9 Water St, Rhyl LL18 1SP

Ddarganfod mwy am y gwahanol grantiau sydd ar gael yn yr ardal leol a chyfleoedd i drafod y grantiau hyn gyda’r cyllidwyr a fydd yn cynnwys:

- Gwynt Y mor
- Banciau Burbo
- Loteri Genedlaethol
- WCVA
- Cadwch Gymru'n Daclus
- Sefydliad Steve Morgan
- Sefydliad Cymunedol Cymru
- Sportd
- Cyngor Sir Ddinbych

Mae hwn yn ddigwyddiad Galw Heibio AM DDIM, ac ni fydd angen i chi gadw lle i fynychu.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch
CGGSDd ar [email protected] 
neu ffoniwch 01824 702441
Denbighshire Voluntary Services Council (DVSC) are holding a Funding Fair on Wednesday 21st June, 10am - 2pm at The Ask Centre Rhyl, 9 Water St, Rhyl LL18 1SP

Find out more about the different grants available in the local area and opportunities to discuss these grants with the funders which will include:

- Gwynt Y mor
- Burbo Banks 
- National Lottery 
- WCVA 
- Keep Wales Tidy 
- Steve Morgan Foundation 
- Community Foundation Wales 
- Sportd 
- Denbighshire County Council 

This is a FREE Drop-in event, and you will not need to book a place to attend. 

For more information please contact
DVSC on sectorsupport@dvsc.co.uk or call 01824 702441 
 
Gwobrau Effaith Mentrau Cymdeithasol 2023
Mae Gwobr Ymddiriedolaeth Cyhoeddus Adeiladu PwC am Effaith mewn Menter Gymdeithasol yn cydnabod mentrau cymdeithasol yn y Deyrnas Gyfunol sy'n dangos rhagoriaeth mewn adrodd ar effaith.
 
Er mwyn ymgeisio, rhaid i ymgeiswyr nodi sut maent yn dangos effaith gymdeithasol a/neu amgylcheddol gadarnhaol, gan gyflwyno tystiolaeth ansoddol a meintiol i gefnogi eu cais. Bydd yr enillydd euraidd yn derbyn gwobr o £5,000, a bydd yna ddau yn cael eu dethol i'r safle arian i dderbyn £2,500. Dyddiad cau 16 Mehefin
 
Impact in Social Enterprise Awards 2023 
The PwC Building Public Trust Award for Impact in Social Enterprise recognises UK based social enterprises demonstrating excellence in impact reporting.
 
To enter, applicants must state how they demonstrate a positive social and/or environmental impact, submitting qualitative and quantitative evidence to support their application. The winner will receive a £5,000 award and two runners up will each receive £2,500. Deadline 16 June
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Nod Cronfa Ynni Gwyrdd Port of Aberdaugleddau yw cefnogi sefydliadau elusennol lleol a sefydliadau dielw eraill i wella eu cynaliadwyedd amgylcheddol. Bydd y Gronfa yn cefnogi prosiectau sy'n ceisio lleihau allyriadau carbon, lleihau gwastraff a/neu gwella effeithlonrwydd ynni.
Dyddiad cau 25 Mehefin
The Port of Milford Haven Green Energy Fund aims to support local charitable organisations and other not for profit organisations to improve their environmental sustainability. The Fund will support projects that are looking to reduce carbon emissions, reduce waste and/or improve energy efficiency. Deadline 25 June
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved