Newsletter - 16/9/2021

Thursday, 16 September 2021
Newsletter - 16/9/2021
Croeso i'n haelod newydd Kelly o Gwmni Buddiannau Cymunedol YourNorth Veteran Support.  Dilynwch y ddolen hon i ddarganfod popeth amdanynt
Welcome to new member Kelly from YourNorth Veteran Support CIC. Click here to find out all about them
 
Elusen arbenigol i arbed arian
Grantiau o hyd at £7,500 ar gyfer sefydliadau di-elw ble mae'r gweithgareddau'n cael effaith barhaol ar sut mae pobl yn meddwl, yn ymddwyn ac yn rheoli eu harian. 
Money Saving Expert Charity
Grants of up to £7,500 for non-profit organisations whose activities make a lasting impact on how people think, behave and manage their money. 
 
Ydy'r pandemig wedi cynyddu eich llwyth gwaith? Angen mwy o gefnogaeth?
 Gall sefydliadau yng Nghymru elwa o leoliad gwaith chwe mis y telir amdanynt yn llwyr gan y cynllun 'Kickstart', ond mae amser yn brin i wneud cais.
 
Mae CGGC yn helpu sefydliadau i fanteisio ar Gynllun Kickstart £2 biliwn yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n creu cannoedd o filoedd o leoliadau gwaith chwe mis o ansawdd uchel ar gyfer pobl ifanc ledled Y Deyrnas Gyfunol. Drwy gael mynediad i'r cynllun, mi allwch chi hefyd elwa o leoliadau gwaith â thâl llawn gydag ychydig iawn o weinyddu yn ogystal â chyllideb datblygiad personol hael.  Ceir mwy o wybodaeth yma
Has the pandemic increased your workload? Need an extra pair of hands?
Organisations in Wales can benefit from six-month job placements completely paid for by the Kickstart Scheme, but time is running out to apply.
 
WCVA are helping organisations to access the DWP £2 billion Kickstart Scheme which is creating hundreds of thousands of high-quality six-month work placements for young people across the UK. By accessing the Kickstart Scheme, you too could benefit from fully paid job placements with very little admin and a generous personal development budget.
Find out more here
 
Ar hyn o bryd mae'r ymddiriedolaeth Triangle Trust yn gwahodd ceisiadau am gyllid gan sefydliadau dielw sy'n gweithio i gefnogi pobl ifanc sydd yn y system cyfiawnder troseddol. Dyddiad cau 26 Hydref.
The Triangle Trust is currently inviting applications for funding from not for profit organisations working to support young people caught up in the criminal justice system. Deadline 26 October.
 
Pŵer Cyfwerth Llais Cyfwerth
Hoffech chi gymryd mwy o ran mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol a chael effaith ar y penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi, eich cymunedau a'n cymdeithas? Ydych chi wedi cael llond bol ar beidio â chael eich cynrychioli yn y Senedd neu'ch cyngor lleol? A oes problem yr ydych yn teimlo'n angerddol amdani neu os oes gennych syniadau ar gyfer newid? 
Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Stonewall Cymru, Anabledd Cymru a Thîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chymorth Ieuenctid Cymru yn falch o gyhoeddi cynllun fentora a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru sydd â'r nod o gynyddu amrywiaeth ym mywyd cyhoeddus a gwleidyddol Cymru.
Dewch i wybod mwy fan hyn.
Equal Power Equal Voice
Women’s Equality Network Wales, Stonewall Cymru, Disability Wales and Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales are pleased to announce the opening of a mentoring programme aiming to increase diversity of representation in public and political life in Wales, funded by the National Lottery Community Fund and Welsh Government.
Would you like to get more involved in public or political life and have an impact on the decisions that affect you, your communities and our society? Are you fed up with not being represented, with few people like you in the Senedd or your local council?  Is there an issue that you feel passionate about or have ideas for change on? Click here to find out more
 
Mae'r arbenigwyr adnoddau dynol Roots HR yn cynnig Pecyn Cymorth Gwiriadau Cyn Cyflogi, gwerth £349 yn rhad ac am ddim.  Mae'n llawn arweiniad, templedi ac offer yn ogystal â gweminar hyfforddi defnyddiol i gefnogi eich sefydliad yn y sector cymdeithasol
Roots HR is giving away a Pre-Employment Checks Toolkit, worth £349, which is packed full of useful guidance, templates, tools and a training webinar to support your social sector organisation
 
Sut i greu gweithle cynhwysol – gweminar rhad ac am ddim 1:00-2:00pm, 28 Medi
Bydd y sesiwn hon yn archwilio rôl hygyrchedd digidol wrth greu gweithle cynhwysol, gyda siaradwyr o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Vercida, ac AbilityNet. Byddant hefyd yn edrych ar ffyrdd gwahanol o addasu gweithle hybrid er mwyn sicrhau bod ffyrdd newydd o weithio yn diwallu anghenion pobl anabl.
How to create an inclusive workplace - Free webinar - 1.00 - 2.00pm, 28 September 
This session will explore the role of digital accessibility in creating an inclusive workplace, with speakers from National Trust, Vercida, and AbilityNet. They'll also look at different ways of adapting a hybrid workplace to ensure new ways of working meets the needs of disabled people.
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved