Newsletter - 17/11/2022

Thursday, 17 November 2022
Newsletter - 17/11/2022
Pwyswch yma i ddarllen Adroddiad Blynyddol Big Skill | Click here to read The Big Skill's Annual Report
 
Grantiau bach Costau Byw Interlink 
 • Grantiau o hyd at £500 - ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi cymunedau i gysylltu gyda phobl er mwyn eu bwydo, eu cadw yn ddiogel ac yn gynnes dros y gaeaf. Gall y grant sicrhau eich bod yn parhau i wneud yr hyn rydych chi eisoes yn ei wneud.
 • Grantiau o hyd at £1,000 ar gyfer prosiectau sy'n dangos gwaith partneriaeth cryf a hefyd sut bydd eich prosiect yn gwneud gwahaniaeth trwy wneud mwy o'r hyn rydych chi eisoes yn ei wneud. Cefnogir y prosiectau hyn gan Gronfa Fferm Wynt Graig Fatha (Ripple Energy). 
Interlink Cost of Living Small Grant 
 • Grants of up to £500 - for projects that support communities over winter to keep people warm, safe, fed and connected. This can be to continue doing what you are already doing.
 • Grants of up to £1,000 for projects that show strong partnership working and how your project will make a difference by doing more of what you are already doing. These projects are supported by Graig Fatha Wind Farm Fund (Ripple Energy). 
Ffurflen gais | Application form
 
Mae grantiau o rhwng £500 a £2,000 ar gael i elusennau a sefydliadau cymunedol sydd yn cyflwyno ceisiadau sy’n anelu at gyflawni'r canlyniadau canlynol: 
 • Gwella cyfleoedd pobl mewn bywyd 
 • Adeiladu cymunedau cryfach 
 • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol 
 • Annog pobl a chymunedau iachach a mwy egnïol 
 • Atgyfnerthu treftadaeth a diwylliant
Grants of between £500 – £2,000 available to constituted community-based charities and organisations whose applications aim to deliver the following outcomes: 
 • Improving people’s chances in life 
 • Building stronger communities 
 • Improving rural and urban environments 
 • Encouraging healthier and more active people and communities 
 • Preserving heritage and culture 
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Mae ein Cronfa Ecwiti  ar agor ar gyfer ceisiadau cylch 4
Dyddiad cau: 31ain Rhagfyr

Mae ein cynllun Ecwiti ni'n ymroddedig i gefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru sy'n gweithio mewn cymunedau ymylol, gan gynnwys y rhai sy'n byw neu sy'n gweithio mewn ardaloedd difreintiedig, pobl Ddu, Asiaidd ac/neu o gefndir lleiafrifoedd ethnig, yr anabl, neu sydd wedi cael profiad byw uniongyrchol o'r mater cymdeithasol maen nhw'n bwriadu ei ddatrys.
 • Gwobr i Gychwyn – hyd at £8,000 ar gyfer cychwyn (i fentrau cymdeithasol sydd newydd ddechrau neu sydd wedi bodoli am lai na blwyddyn)
 • Gwobr Uwchraddio – hyd at £18,000 (mentrau cymdeithasol sydd wedi'u sefydlu ers dros flwyddyn ond llai na 4 blynedd)
Yn ogystal ag ariannu, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan Gwmnïau Cymdeithasol Cymru ac UnLtd. Diolch i Lywodraeth Cymru am ariannu'r cynllun hwn
Our Ecwiti Fund is open for
round 4 applications
Deadline: 31st December
 
The Ecwiti programme is dedicated to supporting social entrepreneurs in Wales working in marginalised communities including those living or working in areas of high poverty, are Black, Asian and/or from a minority ethnic background, are disabled, and have direct lived experience of the social issue they are setting out to solve.
 • Starting Out Award – up to £8,000 for starting up (social enterprises that are not established or been running for under a year)
 • Scaling Up Award – up to £18,000 (social enterprises have been running over a year and under 4 years)
 As well as funding successful applicants will receive support and guidance from both Social Firms Wales and UnLtd. This programme is kindly funded by the Welsh Government
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ydych chi'n gweithio gydag unrhyw un rhwng 14 - 19 oed? 
Mae gan y rhan fwyaf o blant a gafodd eu geni rhwng 1 Medi 2002 a 2 Ionawr 2011 Gronfa Ymddiriedolaeth Plant a ariannwyd gan Lywodraeth y DU. Mae bron i hanner y bobl ifanc sydd yn awr yn gymwys (18 +) i fynd at eu cynilion heb wneud hynny.
Are you working with anyone aged between 14 - 19 years old? 
Most children born between 1 September 2002 and 2 January 2011 have a UK Government-funded Child Trust Fund. Nearly half of young people who are now eligible (18 +) to access their savings haven’t done so.
Helpwch nhw i wybod mwy yma | Help them find out more here
 
Mae Cyngor ar Bopeth wedi creu dangosfwrdd Costau Byw lle maent yn rhannu mewnwelediadau o bob rhan o'r gwasanaeth yng Nghymru am sut mae'r argyfwng yn effeithio ar y bobl y maent yn eu helpu.
Citizens Advice have produced a Cost-of-Living dashboard where they share insights from across the service in Wales on how the crisis is affecting the people they help.
Edrychwch yma | Take a look here
 
Ar hyn o bryd mae UnLtd yn recriwtio  ymddiriedolwyr newydd, hyd at 7 dros y 18 mis nesaf a buasem yn croesawu cynrychiolaeth o bob rhan o'r Deyrnas Gyfunol. Rhannwch ymhlith eich rhwydweithiau os gwelwch yn dda.
UnLtd is currently recruiting for new trustees, up to 7 over the next 18 months and would welcome representation from across the UK.  Please share amongst your networks.
Cliciwch yma am wybodaeth lawn | Click here for full information
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved