Newsletter - 17/6/2021

Thursday, 17 June 2021
Newsletter - 17/6/2021
Mae Gig Buddies Cymru yn cydweithio gyda band roc IDLES ar gyfer digwyddiad
cerddoriaeth a chomedi ar-lein gwych i godi arian. 
 
Gyda dros 40 o wobrau raffl gwych! 
 
Dydd Sul 20 Mehefin 2021 - 6pm i 11pm
 
Os gwelwch yn dda, tiwniwch mewn i'r digwyddiad i gael hwyl, y gobaith o ennill gwobr raffl, ac ein helpu i godi arian... dwedwch wrth eich ffrindiau!
Gig Buddies Cymru teams up with rock band IDLES for a fantastic star studded online music and comedy fundraising event 

With over 40 great raffle prizes! 

Sunday 20 June 2021 - 6pm to 11pm
 
Please tune in to the event, have fun, hopefully win a raffle prize, help us raise money and tell your friends....

 
Tocynnau Digwyddiad a Raffl / Event and Raffle Tickets
 
Cronfa Radio Gymunedol Ofcom
Bydd y Gronfa yn dychwelyd i gefnogi costau craidd cynnal gorsafoedd radio cymunedol trwyddedig Ofcom. Dyddiad cau 25 Mehefin
Ofcom Community Radio Fund
The Fund will return to supporting the core costs of running Ofcom-licensed community radio stations. Deadline 25 June
 

Am sicrhau bod gennych bolisïau cynhwysol a hygyrch yn y gweithle?
Cymerwch ran yn gweminar rhad ac am ddim AbilityNet ar 29ain Mehefin 2021 gyda'r arbenigwr yswiriant Lloyd's. Yn y weminar hon bydd Lloyd's yn trafod sut maen nhw'n diwallu ystod eang o anghenion gweithwyr newydd er mwyn bod yn sefydliad cynhwysol a hygyrch. Bydd ymgynghorwyr hygyrchedd

AbilityNet hefyd yn darparu awgrymiadau arfer gorau i greu a chynnal hygyrchedd yn y gweithle, yn ogystal â chroesawu staff sydd ag anableddau gwahanol gan gynnwys awtistiaeth. 
Cliciwch yma i gofrestru

Want to make sure you have inclusive and accessible policies in the workplace?
Take part in AbilityNet's free webinar on 29th June 2021, where they will be joined by Lloyd's, the specialist insurance and reinsurance market. In this webinar Lloyd's will discuss how they approach inclusive and accessible inductions, meeting the wide range of employee's needs.

AbilityNet's accessibility consultants will also provide best practice tips about creating and maintaining accessibility within the workplace, plus onboarding staff with different disabilities including autism. 
Click here to register

 
Ymunwch ag UnLtd, eBay ac entrepreneuriaid cymdeithasol i glywed am Selling Social, pecyn cymorth i helpu entrepreneuriaid cymdeithasol dyfu eu heffaith a'u mentrau drwy werthu ar-lein.
 
Dydd Iau 24 Mehefin: 12:00 - 13:00
Yn fyw ar Facebook a YouTube UnLtd
 
Cofrestrwch yma
Join UnLtd, eBay and social entrepreneurs to hear about Selling Social, a package of support to help social entrepreneurs to grow their impact and ventures through online sales.
 
Thursday 24 June - 12:00 - 13:00
Live on UnLtd's Facebook & YouTube

Register here
 
Mapio tirwedd codi arian Cymru
Mae Richard Newton Consulting a'r Sefydliad Siartredig Codi Arian yn ymgymryd ag aseiniad gwaith ar ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddeall mwy am godi arian yng Nghymru; yn benodol, y symiau a godwyd gan sefydliadau y sector gwirfoddol, a'r gweithgareddau y maent yn ymgymryd â hwy i gyflawni'r gwaith hwn.
 
Byddent yn ddiolchgar pe gallai'r sawl sy'n gyfrifol am godi arian yn eich sefydliad gwblhau'r arolwg hwn. Cliciwch yma i gymryd rhan.
Mapping the fundraising landscape in Wales
Richard Newton Consulting and Chartered Institute of Fundraising are undertaking an assignment of work on behalf of WCVA to understand more about fundraising in Wales. In particular the amounts raised by organisations in the voluntary sector, and the activities that they undertake to deliver this work.
 
They would be grateful if the person responsible for fundraising in your organisation could complete this survey. Click here to take part
 
Rhwydwaith Ymateb Busnes yn y Gymuned
Mae'r anghenion ar draws cymunedau wedi dwysáu o ganlyniad i'r pandemig, ac ni fu'r angen i gysylltu cymorth busnes â gofynion cymunedol erioed yn bwysicach. Y rhwydwaith yw'r ffordd hawsaf a mwyaf effeithlon o gael adnoddau brys i'r cymunedau sydd eu hangen fwyaf.
Gall sefydliadau cymunedol a mentrau cymdeithasol gael mynediad at weithwyr busnes proffesiynol, o'r rhwydwaith busnes cyfrifol, i rannu eu sgiliau a'u harbenigedd. P'un a yw'n sgwrs am fater personél, syniadau ar gyfer marchnata, hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol neu gymorth cynllunio - Os ydych yn sefydliad cymunedol neu'n fenter gymdeithasol ac angen cymorth, lanlwythwch eich cais ar wefan ymateb busnes NBRN .
Business in the Community’s -  National Business Response Network
The needs across communities have intensified as a result of the pandemic, and the obligation to link business support to community requirements has never been more urgent. The network is the easiest and most efficient way to get urgent resources to the communities that need them the most.
Community organisations and social enterprises can access business professionals, from the responsible business network, to share their skills and expertise. Whether it is a conversation about a personnel issue, ideas for marketing, social media training or planning support - If you’re a community organisation or social enterprise and need support, upload your request on the National Business Response Network (NBRN)
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved