Newsletter - 19/11/2020

Thursday, 19 November 2020
Newsletter - 19/11/2020

The Woodward Charitable Trust
Grantiau o hyd at £3,000 ar gael i sefydliadau ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi: plant a phobl ifanc sydd wedi'u hynysu, sydd mewn perygl o gael eu hallgáu neu sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol; teuluoedd difreintiedig, mae hyn yn cynnwys cymorth ac arweiniad rhianta, iechyd meddwl, tlodi bwyd, llochesau a phrosiectau trais domestig a charcharorion a chyn-droseddwyr, yn benodol prosiectau sy'n cynnal ac yn datblygu cyswllt â theuluoedd carcharorion ac yn helpu i adsefydlu ac ailsefydlu carcharorion a/neu gyn-droseddwyr ar ôl iddynt gael eu rhyddhau. Dyddiad cau 28 Ionawr

The Woodward Charitable Trust
Grants of up to £3,000 available to organisations for projects supporting children and young people who are isolated, at risk of exclusion or involved in anti-social behaviour; Disadvantaged families, this covers parenting support and guidance, mental health, food poverty, refuges and domestic violence projects and prisoners and ex-offenders, specifically projects that maintain and develop contact with prisoner’s families and help with the rehabilitation and resettlement of prisoners and/or ex-offenders after their release. Deadline 28 January

 

 

Cronfa Gymorth i Ofalwyr
Cyhoeddwyd cronfa newydd o dros £1m i helpu gofalwyr di-dâl Cymru i ymdopi â phwysau ariannol COVID-19.  Ar agor i ofalwyr ledled Cymru, bydd grantiau y Gronfa Gymorth i Ofalwyr o hyd at £300 ar gael ar gyfer ystod o eitemau hanfodol, gan gynnwys; bwyd, eitemau cartref megis dodrefn neu nwyddau gwyn, neu electroneg fel gliniadur ar gyfer mynediad at gymorth a gwasanaethau. Bydd y Gronfa Gymorth i Ofalwyr ar gael hyd at 31 Mawrth 2021 a bydd rhagor o wybodaeth ar gael cyn bo hir am sut i wneud cais ar carers.org/wales

Carers Support Fund
A new fund of over £1m to help Wales’ unpaid carers cope with the financial pressures of COVID-19 has been announced.  Open to carers across Wales, the Carers Support Fund will see grants of up to £300 made available for a range of essentials, including; food, household items such as furniture or white goods, or electronics such as a laptop for access to support and services. The Carers Support Fund will be available up to 31 March 2021 and more information will soon be available about how to apply on carers.org/wales

 

 

 

Ymestyn cynlluniau benthyciadau COVID-19 a Chronfa y Dyfodol i 31 Ionawr 2021
Nod y benthyciadau yw cefnogi busnesau'r Deyrnas Gyfunol sy'n colli refeniw a gweld tarfu ar eu llif arian o ganlyniad i'r achosion o COVID-19.

Coronavirus loan schemes and Future Fund extended to 31 January 2021
The loans are designed to support UK businesses that are losing revenue and seeing their cashflow disrupted as a result of the COVID-19 outbreak

 

 

 

Archwiliadau ac arolygiadau o'r fan a'r lle iechyd a diogelwch yn ystod cyfnod COVID-19
Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cynnal hapwiriadau ac arolygiadau ar bob math o fusnesau ym mhob ardal er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel. Maent yn gwneud galwadau fel y gallant roi cyngor arbenigol ar sut i reoli'r risgiau ac amddiffyn gweithwyr, cwsmeriaid ac ymwelwyr. Er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd cynifer o weithleoedd â phosibl yn genedlaethol ac yn cefnogi gwaith craidd eu harolygwyr, maent yn gweithio gyda phartneriaid hyfforddedig a chymeradwyo i gyflwyno'r galwadau ac ymweliadau gwirio ar hap. Am fanylion pellach cliciwch yma.

Health and safety spot checks and inspections during coronavirus (COVID-19)
HSE is carrying out spot checks and inspections on all types of businesses in all areas to ensure they are COVID-secure. They are making calls so they can give expert advice on how to manage the risks and protect workers, customers and visitors. To ensure they reach as many workplaces as possible nationally and support the core work of their inspectors, they are working with trained and approved partners to deliver the spot check calls and visits. For further details click here.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved