Newsletter - 20/1/2023

Friday, 20 January 2023
Newsletter - 20/1/2023
Croeso i'r aelod newydd Christopher Grice o Gwmni Buddiannau Cymunedol Wilderness Tribe.  Eu cenhadaeth yw, mynd i'r afael â materion iechyd meddwl, ynysu cymdeithasol a gorweithio gan ddefnyddio pŵer natur a dulliau therapiwtig sydd wedi’u profi'n gadarn; sydd oll yn mynd law yn llaw â darparu canlyniadau mesuradwy go iawn.
Welcome to new member Christopher Grice from Wilderness Tribe CIC. Their mission is to tackle Mental Health issues, social isolation and burnout, using the power of nature and proven solid therapeutic approaches which go hand in hand in delivering tangible and measurable results.
Chwilotwch eu gwefan | Explore their website
 
Hoffem hefyd groesawu aelod newydd arall, Charmaine Clements sy'n canolbwyntio ar blant yn ein cymunedau. Bydd hi'n darparu amgylchedd diogel i blant gael eu cynnwys mewn cymdeithas a dysgu drwy greadigrwydd
We would also like to welcome another new member Charmaine Clements who is focussing on children in our communities. She will be providing a safe environment for children to be included in society and learning through creativity.
 
Cronfa Anabledd
Gall sefydliadau wneud cais am hyd at £10,000 bob blwyddyn er mwyn eu helpu gyda chostau sy’n gysylltiedig â gwaith cynorthwyo pobl anabl o fewn y themâu a nodir uchod, ac sydd ag incwm o tua £200,000.
Disability Fund
Organisations can apply up to £10,000 per annum for up to 3 years to support costs related to work supporting disabled people within the identified themes above and have an income of approximately £200,000 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ymddiriedolaeth Elusennol Mary Homfray
Grantiau o rhwng £1000 a £5000 i ystod eang o achosion elusennol, gan ganolbwyntio ar y rhai sy'n gweithredu yng Nghymru. Ceisiadau blynyddol yn cael eu hystyried tua mis Mawrth.
The Mary Homfray Charitable Trust
Grants of between £1000 and £5000 to a wide range of charitable causes, with a focus on those operating in Wales. Annual applications considered around March
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Meddylfryd Newydd Canlyniadau Newydd
Pam mae meddylfryd cadarnhaol yn bwysig wrth godi arian.
New Mindset New Results
Why a positive mindset matters in fundraising.
Gwyliwch y gweminar a recordiwyd fan hyn | Watch the recorded webinar here
 
Gweminar - Cyfuno profiad byw a phroffesiynol ar Bwyllgorau: 9fed Chwefror 
Mae'r seminar rhad ac am ddim hwn wedi'i anelu at ymddiriedolwyr. Bydd yn archwilio sut y gall bwyllgor greu strwythurau llywodraethu, prosesau a diwylliannau hygyrch, atyniadol a chynhwysol.
Webinar - Combining lived and professional experience on boards: 9 February 
This free seminar is aimed at trustees and will explore how a board might create inclusive, accessible and engaging governance structures, processes and cultures.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved