Newsletter - 2/12/2021

Thursday, 02 December 2021
Newsletter - 2/12/2021
Y Gronfa Jiwbilî Platinwm
I ddathlu 70 mlynedd o deyrnasiad Ei Mawrhydi Y Frenhines, bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu 70 o brosiectau ledled y Deyrnas Gyfunol. Gan fod hwn yn foment Genedlaethol sylweddol, maent yn chwilio am brosiectau sy'n mynd y tu hwnt i ddathlu ac am rai sy'n creu newid i gymunedau. Mae tri maes ffocws; Ar draws Cenedlaethau, Adnewyddu Cymunedol a'n Ein Byd Naturiol a Rennir.
Dyddiad cau 15 Rhagfyr neu unwaith y byddant yn derbyn 700 o geisiadau – p'un bynnag a ddaw gyntaf
The Platinum Jubilee Fund
To celebrates 70 years of Her Majesty the Queen’s reign, The National Lottery Community Fund will fund 70 projects across the UK. As this is a significant National moment, they are looking for projects that go beyond simply celebrating but for those that create change for communities. There are three areas of focus, Across Generations, Community Renewal and Our Shared Natural.
Deadline 15 December or once they receive 700 applications – whichever comes first
 
Cronfa Cynnydd Rosa
Grant 2 flynedd o hyd at £40,000 ar gyfer sefydliadau menywod a merched o dan arweiniad pobl du a lleiafrifol sydd wedi'u sefydlu ers tair blynedd neu fwy, ac sydd ag incwm cyfartalog o lai na £100,000 y flwyddyn.  Dyddiad cau 10 Ionawr
Rosa’s Rise Fund
2-year grant of up to £40,000 to Black and minoritised-led women’s and girls’ organisations which have been established for three years or more, and which have an average income of less than £100,000 per year. Deadline 10 January
 
12 diwrnod o roi Yswiriant Ecclesiatical
Bydd Yswiriant Ecclesiatical yn dyfarnu £120,000 mewn rhoddion i elusennau, sefydliadau dielw a chwmnïau buddiannau cymunedol rhwng 6ed a 21ain Rhagfyr. Gall unrhyw un enwebu achos da, a bydd 10 enillydd yn cael eu tynnu ar hap bob dydd yn ystod yr wythnos. Darganfyddwch fwy fan hyn
Ecclesiastical Insurance  - 12 Days of Giving 
Ecclesiatical Insurance will be making £120,000 in donations to charities, not-for-profit organisations and community interest company between 6th and 21st December. Anyone can nominate a cause and 10 winners will be drawn at random each weekday. Find out more here
 
Lleoliadau ar gyfer gweithgaredd creadigol
 
Wrth i grwpiau creadigol ddechrau ailymgynnull ar ôl cyfyngiadau’r pandemig, mae Bywydau Creadigol (Celfyddydau Gwirfoddol gynt) eisiau clywed am y materion sy’n wynebu grwpiau a lleoliadau.
 
Mae pwysigrwydd lleoliadau cymunedol yn fater parhaus i grwpiau creadigol gwirfoddol. Er mwyn ymarfer eu creadigrwydd gyda'i gilydd, mae angen lleoedd fforddiadwy ar bobl i gwrdd, i ymarfer ac i berfformio.
 
Nod yr arolwg byr (10 munud) hwn yw adeiladu darlun o'r anghenion a'r pryderon cyn-bandemig a chyfredol ar gyfer grwpiau creadigol a'r lleoedd y maent yn eu meddiannu. Rydym hefyd eisiau clywed am ddefnyddiau cyffrous ac arloesol o wahanol lleoliadau ar gyfer gweithgaredd diwylliannol creadigol.

Cliciwch yma gymryd yr arolwg

Mae'r arolwg yn cau ddydd Gwener 17 Rhagfyr 2021.
Spaces for Creative Activity

As creative groups start to reconvene after the restrictions of the pandemic, Creative Lives (formerly Voluntary Arts) wants to hear about the issues facing groups and venues. 
 
The importance of appropriate community venues is a perennial issue for voluntary creative groups. In order to practice their creativity together, people need affordable places to meet, to rehearse, to practice and to perform. 
 
This short (10 minute) survey aims to build a picture of the pre-pandemic and current needs and concerns for creative groups and the spaces they occupy. We also want to hear about exciting and innovative uses of different spaces for creative cultural activity.  
 
Take the survey here.

The survey closes on Friday 17 December 2021.
 
Gweithio'n iawn – Meddyliau'n Gweithio
Mewn partneriaeth â sefydliadau gan gynnwys Acas, mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi lansio ei ymgyrch iechyd meddwl newydd.  Cymrwch gip fan hyn
Work Right - Working Minds
In partnership with organisations including Acas, the Health and Safety Executive has launched it's new mental health campaign. Take a look here

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved