Newsletter - 23/6/2022

Thursday, 23 June 2022
Newsletter - 23/6/2022
Croeso i Chris Goldring sy'n sefydlu Cwmni Buddiannau Cymunedol Coalfield Flower Farm ar hyn o bryd sydd â'r prif nod o wella iechyd meddwl drwy dyfu blodau i'w torri.
Welcome to Chris Goldring who is currently establishing Coalfield Flower Farm CIC whose primary aim is to improve mental health through growing cut flowers.
Gweler eu tudalen Facebook | See their Facebook page
 
Cronfa Ecwiti - Dyddiad cau Mehefin
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru ac UnLtd wedi partneru i ganfod, ariannu a darparu cymorth i entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar y rheini o gefndiroedd ymylol. Ariennir y cynllun Ecwiti gan Lywodraeth Cymru. Bydd yn gweithio tuag at y canlyniadau a nodir yn Trawsnewid Cymru drwy Fenter Gymdeithasol, gweledigaeth 10 mlynedd i hybu mentrau cymdeithasol fel y model busnes i'w dewis. Yng Nghymru, mae'r pandemig yn effeithio'n anghymesur ar bobl anabl, cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd ethnig, a phobl sy'n byw mewn tlodi (gwledig a threfol).

Rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Mawrth 2023 byddwn yn ceisio ariannu entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru sydd:
 • yn byw neu'n gweithio mewn ardaloedd sydd â chyfraddau tlodi uchel
 • yn Ddu, Asiaidd a/neu o gefndir lleiafrifoedd ethnig
 • yn anabl
 • â phrofiad uniongyrchol o'r materion cymdeithasol maent yn ceisio datrys
 Dyddiad cau nesaf Y GRONFA ECWITI yw 30ain Mehefin.
Amserlen llawn o'r dyddiadau cau:
 • 30ain Mehefin
 • 31ain Medi
 • 31ain Rhagfyr
Ecwiti Fund - June deadline
Social Firms Wales and UnLtd have partnered to find, fund and deliver support to social entrepreneurs in Wales, with a focus on those from marginalised backgrounds. The Ecwiti programme is funded by the Welsh Government. It will work towards the outcomes set out in Transforming Wales through Social Enterprise, a 10-year vision to see social. In Wales, disabled people, Black, Asian and minority ethnic communities, and people living in poverty (rural and urban) are all disproportionally affected by the pandemic.
 
Between December 2021 and March 2023, we will be looking to fund social entrepreneurs in Wales who:
 • live or work in areas with high poverty rates
 • are Black, Asian and/or from a minority ethnic background
 • are disabled
 • have direct lived experience of the social issues they are setting out to solve
The next ECWITI FUND deadline is 30th June
 
Full deadline timetable:
 • 30th June
 • 31st September
 • 31st December
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Big Issue Invest, UnLtd a Shift wedi lansio'r gronfa Growth Impact Fund, cronfa buddsoddi gymdeithasol a gynlluniwyd i wneud buddsoddi cymdeithasol yn decach. Yn gyntaf, bydd y gronfa yn cynnig buddsoddiadau i gefnogi sylfaenwyr o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan neilltuo o leiaf 50% o'r buddsoddiad ar eu cyfer.
Big Issue Invest, UnLtd and Shift have launched the Growth Impact Fund, a social investment fund designed to level the social investment playing field.  The fund will initially offer investments to support founders from underrepresented backgrounds, ringfencing a minimum of 50% of investment for them
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Adnoddau yn rhad ac am ddim gan Ability Net
Free resources from Ability Net
Taflen ffeithiau Anableddau Dysgu a Chyfrifiadura | Learning Disabilities and Computing factsheet
Canllawiau 'Fy Nghyfrifiadur i, Fy Ffordd i' | 'My Computer My Way' guides
Gofynnwch am help yn rhad ac am ddim gan eu gwirfoddolwyr technoleg | Request free help from their tech volunteers
Gweminar am ddim - Technoleg i helpu pobl sydd wedi colli eu golwg - 28ain Mehefin | Free webinar - Technology to help people with sight loss - 28th June
 
Yw hi'n rhy boeth i weithio?
Dysgwch am y ffactorau sylfaenol sy'n achosi anesmwythyd yn y gweithle a'r hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud.
Is it too hot to work?
Find out about the basic factors that cause discomfort in the workplace and what the law says
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 

How to Make a Small Business Successful


Each week Social Firms Wales will provide a business tip to help your business grow. 
This week's tip:
 
Networking
 
It is crucial for building a successful business.
 • No doubt you have limited time so start by joining online networking forums and groups related to your organisation
 • Learn from what’s working for others and identify best practices
 • Join in conversations by commenting on other people’s threads
 • Start your own threads
 • Share your experience with other people

Sut i Wneud Busnes Bach yn Llwyddiannus

 
Bob wythnos bydd Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn darparu cyngor busnes i helpu'ch busnes i dyfu. 
Awgrym yr wythnos hon:

Rhwydweithio
 
Mae'n hanfodol ar gyfer adeiladu busnes llwyddiannus.
 • Mae'n siŵr bod eich amser yn gyfyng felly dechreuwch drwy ymuno â fforymau a grwpiau rhwydweithio ar-lein sy'n gysylltiedig â'ch sefydliad
 • Dysgu o'r hyn sy'n gweithio i eraill a nodi arferion gorau
 • Ymunwch gyda sgyrsiau trwy roi sylwadau ar drafodaethau pobl eraill
 • Dechreuwch drafodaeth eich hun
 • Rhannwch eich profiad gyda phobl eraill

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved