Newsletter- 24/11/2022

Thursday, 24 November 2022
Newsletter- 24/11/2022
Mae Aelodau Cwmnïau Cymdeithasol TAPE yn cystadlu yn Y Gwobrau Ffilm Elusennol, yr ymgyrch fwyaf yn y byd i hyrwyddo ffilmiau sy'n hybu achosion da. Oes gennych chi dwy funud i bleidleisio amdanynt?
The Charity Film Awards is the world’s biggest campaign to promote cause-based films and Social Firms Members TAPE have an entry. Would you be able to spare a couple of minutes to vote for them?
Pleidleisiwch am TAPE fan hyn | Vote for TAPE here
 
Cronfa Prosiectau Bach Rhwydwaith Ymchwil Integredig Trafnidiaeth ac Iechyd
Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Integredig i Drafnidiaeth ac Iechyd yn croesawu cyflwyniadau cynigion ar rôl trafnidiaeth wrth greu cymuned iach. Maent yn chwilio am gynnig sy'n dod â phartneriaethau o bobl o wahanol gefndiroedd (e.e. cymunedau, elusennau a thrydydd sector, academyddion, byrddau iechyd, awdurdodau lleol) ynghyd i gydweithio i fynd i'r afael â "chymuned mewn angen" gyda "mater trafnidiaeth benodol". Dyddiad cau Tachwedd 30ain
Transport Issues in the Community (TIC) Small Project Fund
THINK is welcoming submissions of proposals on the role of transport in creating a healthy community. They are looking for a proposal that brings together partnerships of people from different backgrounds (e.g. communities, charity and third sectors, academics, health-boards, local authorities) to work together to address a “community in need” with a “specific transport issue”. Deadline 30th November
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Y Gronfa i Daclo Caledi Ariannol
Mae'r Cronfeydd Dyngarwch Agored ar agor ar gyfer ceisiadau. Ceir dwy gronfa ar wahân yn y sector caledi ariannol, gyda'r nod o leddfu a lleihau caledi ariannol yn y DU.
Dyddiad cau Rhagfyr 16eg 2022
The Tackling Financial Hardship Fund
The Open Philanthropy Funds are open for applications. There are two separate funds in the financial hardship sector, aiming to relieve and reduce financial hardship in the UK. Deadline 16th December 2022
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae Cynllun Cymunedau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi ar agor nawr
Prif grantiau rhwng £5,000 - £49,000 a phrosiectau o Bwys Cenedlaethol.
Dyddiad cau 8 Ionawr
Landfill Disposals Tax Communities Scheme now open
Main grants between £5,000 – £49,000 and Nationally Significant projects.
Deadline 8 January
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Gweminarau Adolygu Canol Gyrfa
Gall cael y wybodaeth gywir am yr opsiynau, ystyriaethau a'r camau y gellir eu cymryd nawr i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r dyfodol helpu pobl dros 50 oed i deimlo fwy o reolaeth ar fywyd, ac yn fwy gobeithiol am weithio ac ymddeol yn ddiweddarach yn eu bywydau. 
Gall Busnes yn y Gymuned Cymru helpu, ac maent yn cynnig gweminarau Adolygu Canol Gyrfa AM DDIM i bobl 50+ oed yng Nghymru, a fydd yn helpu ystyried pob dim o ran gyrfa,iechyd a lles a chyllid, a dod o hyd i gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.
 
Cyllid
7 Rhagfyr - 15:00-16:15
24 Ionawr - 11:30 - 12:45

Gyrfa, iechyd a lles
5 Rhagfyr - 11:00 - 12:15
18 Ionawr 10:00 - 11:15
Mid Career Review Webinars
Being informed about your options, considerations and the action you can take now to make a positive difference to your future can help over 50s feel more in control and optimistic about working and retiring in later life. 
Business in the Community Cymru can help and offers FREE Mid-Career Review webinars for people aged 50+ in Wales, that will help attendees to consider everything from career, health and wellbeing to finances and finding a good work/life balance.

Finance
7 December - 15:00-16:15
24 January - 11:30 - 12:45

Career, health & welfare
5 December - 11:00 - 12:15
18 January 10:00 - 11:15
 
30 Tachwedd - 11:30 - 12:30
Bydd biliau ynni'n codi 2.5 gwaith o’r hyn oedden nhw flwyddyn yn ôl. Er bod y cynnydd mewn prisiau hyn y tu hwnt i reolaeth eich elusen, mae rhai ffyrdd syml o gadw costau i lawr. 
30 November - 11:30 - 12:30
Energy bills are set to rise by 2.5 times what they were a year ago. While these price rises are beyond your charity’s control, there are some simple ways to keep costs down. 
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved