Newsletter - 2/6/2022

Monday, 06 June 2022
Newsletter - 2/6/2022
Arolwg - Asedau Cymunedol yng Nghymru

Mae Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai'r Senedd yn cynnal ymchwiliad i Asedau Cymunedol yng Nghymru ar hyn o bryd.  Wrth ymateb i’r ymchwiliad, hoffai’r Grŵp Rhanddeiliaid Mentrau Cymdeithasol adlewyrchu profiadau mentrau cymdeithasol sydd wedi trosglwyddo asedau neu sydd wedi ystyried gwneud hynny.  Byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau ein harolwg byr, ni ddylai hyn gymryd mwy na phum munud.  Diolch.

Survey – Community Assets in Wales

The Senedd’s Housing and Local Government Committee is currently running an inquiry into Community Assets in Wales.  The Social Enterprise Stakeholder Group would like to reflect the experiences of social enterprises that have considered or proceeded with asset transfers in our response.  We’d be grateful if you could complete our short survey, this should take no more than five minutes.  Thank you

Cwblhau'r arolwg | Complete the survey
 
Grantiau Cadair Olwyn a Thrafnidiaeth Gymunedol Motability 
Drwy'r cynllun grant newydd hon rydym yn gobeithio helpu elusennau a sefydliadau i gael effaith ar bobl anabl ar unwaith drwy ddyfarnu cyllid i wella ac ehangu eu mynediad i gadeiriau olwyn fforddiadwy o ansawdd da.
Motability Wheelchair  and Community Transport grants 
Through this new grant programme we hope to help charities and organisations to make an immediate impact for disabled people by awarding funding to improve and expand their access to good quality, affordable wheelchairs.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Gall sefydliadau sy'n cynorthwyo ieuenctid difreintiedig, pobl ag anableddau, pobl â phroblemau iechyd meddwl a phobl hŷn ceisio am grantiau cyfalaf o £2k-£5k tuag at ddodrefn ac offer (ac eithrio eitemau swyddfa), prosiectau adnewyddu neu adeiladu.
Organisations assisting disadvantaged youth, people with disabilities, people with mental health problems and older people may apply for capital grants of £2k-£5k towards furnishings and equipment (excluding office items), building or refurbishment projects.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Canllaw am Ddim
  'Sut i gyrraedd carbon net o fusnesau'
Free Guide
'How to get to net carbon from businesses'
Cliciwch yma i lawrlwytho | Click here to download
 

How to Make a Small Business Successful


Each week Social Firms Wales will provide a business tip to help your business grow. 
This week's tip:

Create a first class online experience by simplifying the buying process
 
 • Reducing the number of form fields, eliminate unnecessary steps and display the order summary on your checkout page
 • Offer as many options as you can for payments, different customers have different preferences for how they want to pay
 • Ensure that your product or service pages are clear and easy to navigate
 • Make your call-to-action buttons visible
 • Add zoom or pan functionality on images
 • Build accessibility into your website for people with a range of conditions and impairments
Find out how to make your website accessible to all

Sut i Wneud Busnes Bach yn Llwyddiannus

 
Bob wythnos bydd Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn darparu cyngor busnes i helpu'ch busnes i dyfu. 
Awgrym yr wythnos hon:
 
Creu profiad ar-lein o'r radd flaenaf drwy symleiddio'r broses brynu
 
 • Lleihau nifer y ffurflenni, dileu camau diangen ac arddangos y crynodeb archeb ar eich tudalen wirio
 • Cynnig cymaint o opsiynau ag y gallwch ar gyfer taliadau, mae gan wahanol gwsmeriaid wahanol anghenion o ran sut y maent am dalu
 • Sicrhewch fod eich cynnyrch neu dudalennau gwasanaeth yn glir ac yn hawdd eu llywio
 • Gwnewch eich botymau sy'n galw am weithredu yn weladwy
 • Ychwanegu swyddogaeth chwyddo neu symud i ddelweddau
 • Sicrhau hygyrchedd eich gwefan ar gyfer pobl ag amrywiaeth o gyflyrau a namau
Darganfyddwch sut i wneud eich gwefan yn hygyrch i bawb
 
Y Trydar / Twitter
Y Trydar / Twitter
Gwefan / Website
Gwefan / Website

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved