Newsletter -  27/10/2022

Thursday, 27 October 2022
Newsletter - 27/10/2022
Gwasanaeth ar-lein newydd gwerth £6.4 miliwn er mwyn helpu cyflogwyr gefnogi pobl anabl - a'r rheini sydd â chyflyrau iechyd - yn well yn y gweithle. 
Mae'r fersiwn prawf cynnar yn darparu gwybodaeth hanfodol yn rhad ac AM DDIM am gefnogi a rheoli gweithwyr gydag anableddau neu gyflyrau iechyd yn y gwaith. Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i anelu at fusnesau llai, ble nad oes gan lawer ohonynt gymorth Adnoddau Dynol mewnol na mynediad at wasanaeth iechyd galwedigaethol.  Bydd y gwasanaeth ar-lein newydd yn eu helpu i gynnal gweithluoedd mwy amrywiol a chynhwysol. 
A new £6.4 million online service to help employers better support disabled people and those with health conditions in the workplace.
The early test version provides FREE essential information about supporting and managing employees with disabilities or health conditions at work. This service is aimed at smaller businesses, many of which do not have in-house HR support or access to an occupational health service and will help them to build more diverse and inclusive workforces.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae’r pandemig, y cyfnod clo a chadw pellter cymdeithasol wedi bod yn arbennig o anodd i bobl gydag anabledd dysgu, ac wedi gwneud llawer o broblemau oedd eisoes yn bodoli hyd yn oed yn waeth.
Fe fydd Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2022 yn edrych ar beth rydyn ni wedi ei ddysgu o’r profiadau hyn ac yn gofyn  “Lle rydyn ni’n mynd o fan hyn?’ i wneud gwell dyfodol.
16 Tachwedd yng Nghasnewydd
24 Tachwedd yng Llandudno Junction
The pandemic, lockdown and social distancing have been especially hard on people with a learning disability and made many problems that already existed even worse.
Learning Disability Wales’s Annual Conference 2022 will look at what we have learnt from these experiences and ask, “Where do we go from here?” to make a better future
16 November in Newport
24 November in Llandudno Junction
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Ymddiriedolaeth Thomas Wall
Grantiau hyd at £5,000 ar gyfer sefydliadau dielw/elusennau sydd wedi'u sefydlu ers o leiaf dair blynedd ar gyfer cefnogi prosiectau sy'n gweithio gyda phobl ddifreintiedig dros 18 oed i wella eu sgiliau digidol sylfaenol. Dyddiad cau 23 Ionawr
Thomas Wall Trust
Grants of up to £5,000 for not for profit organisations/charities that have been established for at least three years to support projects working with disadvantaged people aged 18 or over to improve their basic digital skills. Deadline 23 January
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am Ymddiriedolwyr newydd
Mae gennym ni swyddi gwag i gynrychiolwyr o’r mathau canlynol o sefydliadau:
  • gofalwr teulu
  • hunan-eiriolaeth
  • darparwr cymorth i oedolion
  • cyflogaeth â chefnogaeth.
Byddem wrth ein boddau’n clywed gennych chi os ydych chi yn berson ag anabledd dysgu neuo grŵp nad yw wedi’i gynrychioli’n ddigonol gan gynnwys menywod a lleiafrifoedd ethnig.
Learning Disability Wales is looking for new trustees
We have vacancies for representatives from the following types of organisations:
  • family carer
  • self-advocacy
  • adult support provider
  • supported employment.
We would love to hear from you if you are a person with a learning disability or from an under-represented group including women and ethnic minorities
Cliciwch yma am wybodaeth lawn | Click here for more information
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved