Newsletter - 27/4/2023

Tuesday, 02 May 2023
Newsletter - 27/4/2023
Cliciwch yma am fanylion llawn a'r ffurflen gofrestru | Click here for full details and registration form
 
Mae Choose2Reuse CIC yn arbenigo mewn ailddefnyddio dillad, esgidiau, bagiau ac eitemau eraill nad oes eu heisiau. Hoffem gynnig cyfleoedd i fudiadau trydydd sector godi arian drwy ailgylchu dillad, esgidiau a bagiau, bric a brac, teganau, dillad gwely a llyfrau. 
Os ydych yn rhedeg siop elusen, gallwn ddarparu gwasanaeth casglu rheolaidd i chi. Hefyd, os oes gennych ddarn o dir, gallem ddarparu banc tecstilau i chi yn rhad ac am ddim. Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth hwn ar gael i sefydliadau ar hyd coridor yr M4 ac yng Ngorllewin Cymru.
Choose2Reuse CIC specializes in reusing unwanted clothes, shoes, bags and other items. They would like to offer third sector organisations opportunities to fundraise through recycling clothing, shoes, and bags, bric a brac, toys, bedding, and books.
If you operate a charity shop, they are able to provide you with a regular collection service. Also, if you have a piece of land, they could provide you with a textile bank free of charge. Currently, this service is available to organizations along the M4 corridor and in West Wales
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Rheilffyrdd Great Western
Grantiau o hyd at £75,000 ar gael i grwpiau cymunedol neu wirfoddol, elusennau a Chwmnïau Buddiannau Cymunedol ar hyd eu rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru. Rhaid i geisiadau fod yn gysylltiedig â'r rheilffordd. Dyddiad cau 25 Mai  
Great Western Railways
Grants of up to £75,000 available to Charities, CIC's, community or voluntary groups along their rail network in Wales. Bids must be related to the railway. Deadline 25 May  
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mis Ymwybyddiaeth Straen
Mis Ebrill yw mis ymwybyddiaeth straen. Mae ymgyrch ‘Working Minds’ wedi llunio canllaw un dudalen o adnoddau defnyddiol i fynd i'r afael â straen sy'n gysylltiedig â gwaith a hyrwyddo iechyd meddwl da yn y gwaith.
Stress Awareness Month
April is stress awareness month. Working Minds campaign has put together a handy one page guide to resources to combat work-related stress and promote good mental health at work.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
11 ffordd ymarferol o gadw eich systemau TG yn ddiogel
Mae'r rhan fwyaf o fusnesau bach yn cadw gwybodaeth bersonol ac yn cynnal busnes ar ddyfeisiau electronig. Mae cadw'r wybodaeth yn ddiogel ac i’r neilltu o lygaid busneslyd yn hanfodol i enw da eich busnes a’i reoli yn feunyddiol. Nid yw ymosodiadau seibr yn digwydd i gorfforaethau mawr yn unig. Mae'n rhaid i fusnesau bach, grwpiau ac elusennau amddiffyn eu systemau TG hefyd. Mae gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth rai camau ymarferol cyflym, hawdd a rhad ac am ddim neu gost isel y gellir eu cymryd heddiw i dynhau eich diogelwch data
11 practical ways to keep your IT systems safe and secure
Most small businesses hold personal information and conduct business on electronic devices. It’s vital to the reputation and day-to-day running of your business that you keep the information safe and away from prying eyes. Cyber attacks don’t only happen to large corporations. Small businesses, groups and charities have to protect their IT systems, too. The ICO have some quick, easy & free / low-cost practical steps that can be taken today to tighten up your data security.
Darllenwch yr awgrymiadau fan hyn | Read the tips here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved