Newsletter - 3/11/2022

Thursday, 03 November 2022
Newsletter - 3/11/2022
Croeso i'n haelodau newydd Wild Plant Paper.
Wedi'i leoli yn Abertawe, mae Bryan yn creu papur o ddeunydd planhigion a deunyddiau wedi'u hailgylchu o'i ardal leol. Mae e hefyd yn cynnal gweithdai a sesiynau i ysgolion a grwpiau.
Welcome to new members Wild Plant Paper.
Based in Swansea, Bryan makes paper from plant material and recycled materials from his local area. He also runs workshops and sessions for schools and groups.
 
Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Salad Garden ym Mharc Biwt, Caerdydd yn dathlu ar ôl derbyn £95,726 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
 
Dros 2 flynedd bydd eu prosiect i Dyfu Cysylltiadau yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli o fudd i'r gymuned a buddsoddi mewn newid strwythurol i wella cynaliadwyedd hirdymor eu gweithgareddau, sicrhau 3 swydd bresennol, ehangu'r rolau hyn a chreu swydd newydd yn cynorthwyo gyda sesiynau gwirfoddol. Bydd Cardiff Salad Garden yn cynnwys dros 30 o bobl yn y prosiect bob blwyddyn, a hefyd yn croesawu aelodau'r cyhoedd a gerddi cymunedol i ddigwyddiadau,  sgyrsiau a thrafodaethau drwy gydol y flwyddyn.
 
Diolch arbennig i Vina o Gwmnïau Cymdeithasol Cymru am ei chefnogaeth.
Cardiff Salad Garden CIC based in Bute Park, Cardiff is celebrating after being awarded £95,726 in funding from The National Lottery Community Fund 

Over 2 years the Growing Connections project will provide a range of volunteering opportunities to benefit our community whilst investing in structural change to improve the long term sustainability of our activities, secure 3 existing posts, expanding these roles and creating a new post assisting with volunteer sessions.  Cardiff Salad Garden will involve over 30 people in the project each year and also welcome members of the public and community gardens to events, talks and discussions throughout the year.

A special thanks goes to Vina of Social Firms Wales for her support.
Chwilotwch eu gwefan | Explore their website
 
 
Tocynnau yn rhad ac am ddim ar gyfer Procurex Cymru 2022 – Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru – pris arferol £95 a TAW | Complimentary tickets for Procurex Wales 2022 – Wales’ Leading Procurement Event – usual price £95 plus VAT
 
Dulliau cyfunol o ddarparu gwasanaethau lles cymunedol—beth sy'n gweithio'n dda a beth y gellid ei wella?
Ar 8 Tachwedd, mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC) a Frame CIC yn cynnull trafodaeth bord gron ar-lein 2 awr i archwilio cyfleoedd a heriau cyfuno dulliau ar-lein ac wyneb yn wyneb er mwyn diwallu anghenion cymunedol.
Blended approaches to delivering community wellbeing services—what’s working well and what could be improved?
On the 8th November, The Wales Centre for Public Policy (WCPP) and Frame CIC are convening a 2-hour online roundtable discussion to explore the opportunities and challenges of blending online and in-person approaches to meeting community needs.
Gallwch gadw eich lle yma. | Reserve your space here
 
Data symudol am ddim i aelodau eich cymuned – Holi ac Ateb 15 Tachwedd 2PM
Mae partner Cymunedau Digidol Cymru, Good Things Foundation, yn helpu miloedd o bobl agored i niwed mewn cymunedau ar draws y DU i gysylltu drwy eu Banc Data Cenedlaethol. Mae'r banc data yn mynd i'r afael â thlodi data yn uniongyrchol drwy ddarparu SIMS am ddim a data symudol i bobl mewn angen. 
 
Mae’r Banc Data Cenedlaethol yn rhad ac am ddim i ymuno ag ef ac mae’n gyfle gwych i sefydliadau cymunedol sydd am ymwneud â chynhwysiant digidol, gan helpu aelodau eu cymuned i gael mynediad at holl fanteision bod ar-lein.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm y Banc Data yn [email protected].
Free mobile data for your community members – Q&A 15 November 2PM  
Digital Communities Wales’ partner, Good Things Foundation, are helping thousands of vulnerable people in communities across the UK to get connected through their National Databank. The databank is tackling data poverty head on by providing free SIMS and mobile data to people in need. 
 
The National Databank is free to join and is a great opportunity for community organisations who want to get involved with digital inclusion, helping their community members to access all the benefits of being online.
If you have any queries, get in touch with the Databank team at [email protected].  
Gofrestru yma | Register here 
 
Mae ein Cronfa Ecwiti  ar agor ar gyfer ceisiadau cylch 4
Dyddiad cau: 31ain Rhagfyr

Mae ein cynllun Ecwiti ni'n ymroddedig i gefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru sy'n gweithio mewn cymunedau ymylol, gan gynnwys y rhai sy'n byw neu sy'n gweithio mewn ardaloedd difreintiedig, pobl Ddu, Asiaidd ac/neu o gefndir lleiafrifoedd ethnig, yr anabl, neu sydd wedi cael profiad byw uniongyrchol o'r mater cymdeithasol maen nhw'n bwriadu ei ddatrys.
  • Gwobr i Gychwyn – hyd at £8,000 ar gyfer cychwyn (i fentrau cymdeithasol sydd newydd ddechrau neu sydd wedi bodoli am lai na blwyddyn)
  • Gwobr Uwchraddio – hyd at £18,000 (mentrau cymdeithasol sydd wedi'u sefydlu ers dros flwyddyn ond llai na 4 blynedd)
Yn ogystal ag ariannu, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan Gwmnïau Cymdeithasol Cymru ac UnLtd. Diolch i Lywodraeth Cymru am ariannu'r cynllun hwn
Our Ecwiti Fund is open for
round 4 applications
Deadline: 31st December
 
The Ecwiti programme is dedicated to supporting social entrepreneurs in Wales working in marginalised communities including those living or working in areas of high poverty, are Black, Asian and/or from a minority ethnic background, are disabled, and have direct lived experience of the social issue they are setting out to solve.
  • Starting Out Award – up to £8,000 for starting up (social enterprises that are not established or been running for under a year)
  • Scaling Up Award – up to £18,000 (social enterprises have been running over a year and under 4 years)
 As well as funding successful applicants will receive support and guidance from both Social Firms Wales and UnLtd. This programme is kindly funded by the Welsh Government
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Isafswm Cyflog Cenedlaethol - Elfennau o Gyflog
Gall cyflogau fod yn gymhleth ac mae gwahanol elfennau o gyflog yn effeithio ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn wahanol.
Camgymeriadau ynghylch yr hyn sy'n cyfrif ac nad yw'n cyfrif fel isafswm cyflog – yn ogystal â materion sy'n ymwneud â didyniadau a thaliadau –  yw prif achos tandaliadau Isafswm Cyflog Cenedlaethol.
Mae CThEM yn cynnig gweminar wedi'i recordio i gyflogwyr sy'n ymdrin â'r pynciau hyn i'ch helpu chi cael pob dim yn gywir.
National Minimum Wage – Elements of Pay
Wages can be complex and different elements of pay affect the National Minimum Wage (NMW) differently.
Mistakes around what does and doesn’t count as minimum wage pay – as well as issues surrounding deductions and payments, are the leading cause of NMW underpayments. 
HMRC are offering employers a recorded webinar covering these topics to help you get things right.
Gwyliwch y gweminar yma | Watch the webinar here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved