Newsletter - 6/10/2022

Thursday, 06 October 2022
Newsletter - 6/10/2022


Mae ein Cronfa Ecwiti  ar agor ar gyfer ceisiadau cylch 4
Dyddiad cau: 31ain Rhagfyr

Mae ein cynllun Ecwiti ni'n ymroddedig i gefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru sy'n gweithio mewn cymunedau ymylol, gan gynnwys y rhai sy'n byw neu sy'n gweithio mewn ardaloedd difreintiedig, pobl Ddu, Asiaidd ac/neu o gefndir lleiafrifoedd ethnig, yr anabl, neu sydd wedi cael profiad byw uniongyrchol o'r mater cymdeithasol maen nhw'n bwriadu ei ddatrys.
 • Gwobr i Gychwyn – hyd at £8,000 ar gyfer cychwyn (i fentrau cymdeithasol sydd newydd ddechrau neu sydd wedi bodoli am lai na blwyddyn)
 • Gwobr Uwchraddio – hyd at £18,000 (mentrau cymdeithasol sydd wedi'u sefydlu ers dros flwyddyn ond llai na 4 blynedd)
Yn ogystal ag ariannu, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan Gwmnïau Cymdeithasol Cymru ac UnLtd. Diolch i Lywodraeth Cymru am ariannu'r cynllun hwn.


Our Ecwiti Fund is open for
round 4 applications
Deadline: 31st December
 
The Ecwiti programme is dedicated to supporting social entrepreneurs in Wales working in marginalised communities including those living or working in areas of high poverty, are Black, Asian and/or from a minority ethnic background, are disabled, and have direct lived experience of the social issue they are setting out to solve.
 • Starting Out Award – up to £8,000 for starting up (social enterprises that are not established or been running for under a year)
 • Scaling Up Award – up to £18,000 (social enterprises have been running over a year and under 4 years)
 As well as funding successful applicants will receive support and guidance from both Social Firms Wales and UnLtd. This programme is kindly funded by the Welsh Government.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Tocynnau canmoliaethus ar gyfer Procurex Cymru 2022 - pris arferol £95 ynghyd â TAW
Complimentary tickets available for Procurex Wales 2022 - usual price £95 plus VAT 
Sicrhewch eich tocynnau canmoliaethus yma | Secure your complimentary tickets here
 
Cynhadledd Flynyddol Interlink
Dyddiad: 9yb - 1yp, 9/11/22.
Lleoliad: Coleg y Cymoedd, Nantgarw

Byddan nhw'n trafod llesiant y gymuned yn y misoedd sydd i ddod. Disgwylir:
 • ffilmiau gwych a siaradwyr allweddol swynol o'r sectorau gwirfoddol a'r sectorau cyhoeddus
 • cyfle i gyd-ddylunio ein rhaglen grantiau bach nesaf
 • y cyfle i ddylanwadu ar strategaeth i greu sector cymunedol a gwirfoddol gwydn, dyfeisgar a  chynaliadwy
 • y cyfle i ddarganfod cyfleoedd datblygu a dysgu arferion da drwy wneud cais i fod yn ymddiriedolwr Interlink RCT
Interlink Annual Conference
Date: 9am to 1pm, 9/11/22.
Location: Coleg y Cymoedd, Nantgarw

They will be discussing the community's wellbeing in the months ahead. Expect:
 • great films and compelling key speakers from the voluntary and the public sectors
 • a chance to co-design our next small grants programme
 • the opportunity to influence a strategy for a resilient, resourceful, sustainable community and voluntary sector
 • the chance to discover development opportunities and learn good practice by applying to become an Interlink RCT trustee
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your free place
 
Gwobrau Twristiaeth gogledd Cymru ar agor nawr!
Pwrpas y gwobrau yw dathlu a chydnabod rhagoriaeth yn sectorau lletygarwch a thwristiaeth y rhanbarth. Dyddiad cau 10 Hydref 2022.
Go North Wales Tourism Awards are now open
The purpose of the awards is to celebrate and recognise excellence in the region’s hospitality and tourism sectors. Closing date 10 October 2022.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Ariennir Prosiect Gwydnwch Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru gan Gronfa Gymunedol Cymru’r Loteri Genedlaethol ac fe’i cyflwynir gan Cwmpas. Rydym yn helpu cymunedau i ddenu buddsoddiad i amddiffyn a chryfhau’r pethau sy’n bwysig iddyn nhw.
Community Shares Wales Resilience Project is funded by the National Lottery Community Fund Wales and delivered by Cwmpas. We help communities raise investment to protect and strengthen the things that matter to them.
Recordiad o Ddosbarth Meistr ar Gyfranddaliadau Cymunedol | Recording of Community Shares Masterclass
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Wythnos Ailgylchu 2022 17 – 23 Hydref
Mae Wythnos Ailgylchu eleni yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r dryswch ynglŷn â'r hyn sy'n gallu cael ei ailgylchu a'r hyn does dim modd ei ailgylchu. Pe bai eich sefydliad chi am gefnogi'r ymgyrch eleni, beth am fod yn bartner i Wythnos Ailgylchu, mae yna nifer o ffyrdd i gyfranogi.
Recycle Week 2022 17 – 23 October
This year’s Recycle Week focuses on tackling confusion over what can and can’t be recycled. If your organisation wants to support this year’s campaign, why not become a Recycle Week partner, there are many ways to get involved
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae'r sefydliad Asda Foundation yn cynnig grantiau o hyd at £2000 i grwpiau cymunedol lleol yn dilyn cynnydd yn eu rhent, biliau cyfleustodau a chostau bwyd o ganlyniad i'r argyfwng costau byw. Mae ceisiadau ar agor yn barhaus.
Asda Foundation are offering grants of up to £2000 to local community groups following increases in their rent, utility bill and food costs as a result of the cost of living crisis. Applications are open on a rolling basis.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cronfa Hedley Foundation
Grantiau o hyd at £5,000 bob blwyddyn ar gyfer mentrau sydd o fudd i fywydau pobl ifanc, pobl anabl, pobl oedrannus, pobl â salwch angheuol a phobl arall dan anfantais a'u gofalwyr.
The Hedley Foundation Fund
Grants of up to £5,000 each year for initiatives that benefit the lives of young people, disabled people, elderly people, the terminally ill and otherwise disadvantaged people and their carers.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Sefydlaid Dysgu a Gwaith
Ar 25 Hydref (10am – 11:30am), hoffem eich gwahodd i ymuno â ni yn ein digwyddiad rhithiol Gofalwyr sy’n Gweithio i drafod sut y gallwn gefnogi’r nifer cynyddol o gyflogeion yn y gweithle sy’n cydbwyso gwaith cyflog gyda chyfrifoldebau gofal di-dâl.
Learning and Work Institute
On 25 October (10am – 11:30am), we would like to invite you to join us at our Working Carers virtual event, to discuss how we can be supporting the increasing number of employees in the workplace who are balancing paid work and unpaid caring responsibilities.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved