Newsletter - 01/04/2021

Thursday, 01 April 2021
Newsletter - 01/04/2021
Cronfa Gymunedol Arnold Clark
Mae'r gronfa'n dyfarnu grantiau o hyd at £1,000 drwy raffl fisol i helpu elusennau a grwpiau cymunedol i barhau â'u gwaith, a all fel arall bod mewn perygl oherwydd y pandemig. Un cais i bob sefydliad. Dyddiad cau 31ain Mai 2021.
Arnold Clark Community Fund
The fund awards grants of up to £1,000 through a monthly draw to help charities and community groups continue their work which may be at risk due to the pandemic. One application per organisation. Deadline 31st May 2021.
 
Newid eBay
Mae cyfle gan eBay i gefnogi mentrau cymdeithasol presennol i dyfu eu busnes ar eBay. Mae hwn yn gynllun cychwynnol peilot o 12 mis y maent yn bwriadu tyfu dros y 3 blynedd nesaf gyda'r uchelgais yn y pen draw o fod yn brif gyrchfan masnach arlein ar gyfer mentrau cymdeithasol.
 
Mae'r cynllun yn cynnig pecyn cymorth manwl a fydd yn helpu mentrau cymdeithasol mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys dysgu'r pethau sylfaenol, tyfu'r busnes, ynghyd â nifer o ffioedd gostyngedig a hyrwyddiadau. Nid oes cost ond mae ymrwymiad amser o 7 awr yr wythnos, mae hyn yn cwmpasu'r cymorth hyfforddi yn ogystal â rhoi popeth a ddysgwyd ar waith.
 
Jennifer Exon sy'n arwain ar y gwaith hwn gydag eBay felly cysylltwch â hi os oes gennych ddiddordeb. 
[email protected]
eBay for Change
An opportunity from eBay to support existing social enterprises grow their business on eBay’s marketplace. This is an initial 12 month pilot which they are looking to scale over the next 3 years with the ultimate ambition of becoming the go to destination for social enterprise ecommerce.
 
The programme offers an in-depth package of support that will help social enterprises in a number of ways including learning the basics, scaling the business, combined with a number of discounted fees and promotions. There is no cost but there is a time commitment of 7 hours a week, this covers the training support as well as putting into practice everything learnt.
 
Jennifer Exon is leading on this work with eBay so get in touch with her if you are interested. 
[email protected]
 
Sesiwn Gwybodaeth Credydau Amser Tempo
Mae Credydau Amser Tempo wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Credydau Amser Tempo Cymru ledled Cymru dros y 3 blynedd nesaf. Mae pobl yn ennill Credydau Amser drwy helpu mewn grŵp cymunedol neu wasanaeth sy'n rhan o rwydwaith Tempo. Maent yn defnyddio Credydau Amser Tempo ar weithgareddau hwyliog gyda ffrindiau a theulu, a ddarperir gan ein rhwydwaith o bartneriaid gwobrwyo. O ddiddordeb?
Gweminar am ddim - 22 April 
Tempo Time Credits Information Session
Tempo Time Credits have been funded by the Welsh Government to roll out Tempo Time Credits Cymru across Wales over the next 3 years. People earn Time Credits by helping out in a community group or service that is part of the Tempo network. They use Tempo Time Credits on fun activities with friends and family, provided by our network of reward partners. Interested?
Free webinar - 22 April 
 
Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol
Bydd y cyfraddau'n cynyddu ar 1 Ebrill. Yn ogystal â'r cyfraddau newydd, bydd yr oedran y daw gweithwyr yn gymwys i dderbyn y Cyflog Byw Cenedlaethol yn cael ei ostwng i 23. Mae CThEM yn cynnig gweminarau byw i esbonio'r codiadau yn y gyfradd sydd ar y gweill, gan gynnwys pryd yn union y dylech ddechrau talu'r cyfraddau newydd.
The National Minimum Wage and National Living Wage.
The rates will increase on 1‌‌ ‌April. In addition to the new rates, the age from which workers become eligible for the National Living Wage will be lowered to 23. HMRC is offering live webinars to explain the upcoming rate rises, including when exactly you should start paying the new rates.
 
Dolenni defnyddiol
Useful Links
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved