Newsletter - 04/2/2021

Thursday, 04 February 2021
Newsletter - 04/2/2021
Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau 25 Ionawr – diwedd Mawrth 2021
Mae grantiau Ardrethi Annomestig Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau a grantiau dewisol ar gyfer y sectorau nad ydynt yn hanfodol megis manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth wedi'u hymestyn i ddarparu un taliad ychwanegol i dalu am y cyfnod rhwng 25 Ionawr a diwedd Mawrth 2021 ar gyfer y busnesau y mae cyfyngiadau cenedlaethol yn effeithio arnynt.
 
Pe baech yn gymwys i dderbyn y taliadau ac nid ydych wedi derbyn y grant hyd yma, os gwelwch yn dda cofrestrwch - a gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y cyfnod blaenorol ar yr un pryd.
Restrictions Business Fund Extension 25 January - end of March 2021

The Restrictions Business Fund Non-Domestic Rates (NDR) and Discretionary based grants for non-essential retail, hospitality, leisure and tourism (NERHLT) sectors has been extended to provide a single top up payment to cover the period between the 25 January and end of March 2021 for businesses affected by national restrictions.

If you are eligible for the payments and haven’t received the grant to date please register and you may also register for the previous period at the same time..

 
Sgiliau arlein newydd yn rhad ac am ddim gyda Google
Ymunwch â hyfforddiant byw gyda Garej Ddigidol Google:
  • Porwch drwy 20 o weithdai hyfforddi byw a ddarperir gan ein hyfforddwyr arbenigol
  • Sgiliau ar gyfer eich busnes: Adeiladu Strategaeth Marchnata Digidol, YouTube ar gyfer eich Brand, Dechreuwch Ddadansoddi
New online skills for free with Google
Join live training with Google Digital Garage
  • Browse over 20 live training workshops delivered by our expert trainers
  • Skills for your business: Build a Digital Marketing Strategy, YouTube for your Brand, Get Started with Analytics
 
Cynghrair Hil Cymru yn Cyhoeddi adroddiad RAW newydd a thrwyadl 
'Gwneud y Peth Iawn: Sicrhau Tegwch mewn Cynrychiolaeth Hiliol mewn Bywyd Cyhoeddus a Gwleidyddol yng Nghymru'
Race Alliance Wales’ Publish new and extensive report
‘Do the Right Thing:  Achieving Equity in Racialised Representation in Public and Political Life in Wales’
Gweminar: Cynllun Hyderus o ran Anabledd - 24 Chwefror am 2yp.
 
Ynghyd â tîm 3-SET CGGC, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn darparu gweminar yn cyflwyno’r cynllun.

Mae’r cynllun Hyderus o ran Anabledd yn cefnogi cyflogwyr i wneud y gorau o dalentau y gall pobl anabl ddod i’ch gweithle. Mae’r cynllun yn helpu cyflogwyr i recriwtio a chadw pobl wych, a:
 
  • thynnu o bwll mor eang â phosib o dalent
  • sicrhau staff o ansawdd gwych sydd â sgiliau, yn driw ac yn weithgar
  • gwella moral gweithiwr ac ymrwmyo drwy ddangos eich bod yn trin pob gweithiwr yn deg
Archebwch Nawr
Webinar: The Disability Confident Scheme - 24 February at 2pm
 
In conjunction with WCVA's 3-SET team, the Department for Work and Pensions will be delivering a webinar to introduce the scheme.  
The scheme supports employers to make the most of the talents disabled people can bring to your workplace. The scheme helps employers recruit and retain great people, and:
 
  • draw from the widest possible pool of talent
  • secure high-quality staff who are skilled, loyal and hard working
  • improve employee morale and commitment by demonstrating that you treat all employees fairly
Book now
 
Gwefan Gwybodaeth Rhannu Data'r ICO
Mae'n darparu canllawiau clir ac offer ymarferol i sefydliadau a busnesau ar sut i rannu data'n gyfreithlon, wrth ddiogelu gwybodaeth bersonol pobl. 
ICO Data Sharing Information Hub
Provides clear guidance and practical tools for organisations and businesses on how to share data lawfully, while protecting people’s personal information.
 
Cwrs ar-lein – Gwneud gwybodaeth yn hawdd ei ddeall a’i ddarllen 18 Chwefror , 10yb i 12:30pm trwy Zoom
Cyflwyniad i hanfodion gwneud gwybodaeth yn hawdd i'w darllen a'i deall ar gyfer pobl ag anabledd dysgu.
Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd am wneud eu gwybodaeth ysgrifenedig yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl ag anabledd dysgu
Making Information Easy Read & Understand level 1 - 18 February, 10 am to 12:30pm via Zoom
 Introduction to the basics of making information easy to read and understand for people with a learning disability.
This course is suitable for anyone who wants to make their written information more accessible, especially for people with a learning disability
 
Dolenni defnyddiol
Useful Links

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved