Newsletter - 10/12/2020

Thursday, 10 December 2020
Newsletter - 10/12/2020
Gall Able Futures eich helpu chi rheoli eich iechyd meddwl yn eich gweithle
Gallai Able Futures cynnig naw mis o gyngor ac arweiniad i chi gan arbenigwr iechyd meddwl a all eich helpu i ddysgu mecanweithiau ymdopi, meithrin gwydnwch, mynediad at therapi neu weithio gyda'ch cyflogwr i wneud addasiadau i helpu eich iechyd meddwl yn y gwaith. 
Ffoniwch Able Futures yn rhad am ddim ar 0800 321 3137 rhwng 8yb a 10.30yh, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener neu ceisiwch arlein.
Able Futures can help you manage your mental health at work 
Able Futures could give you nine months advice and guidance from a mental health specialist who can help you learn coping mechanisms, build resilience, access therapy or work with your employer to make adjustments to help your mental health at work. 
Call Able Futures free on 0800 321 3137 from 8am to 10.30pm, Monday to Friday or apply online.
 
Cynllun i Newid y Dyfodol
Wedi'i ariannu gan CGGC, mae hon yn rhaglen gyflogadwyedd yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi unigolion sy'n cael eu rhwystro rhag myned at hyfforddiant, gwirfoddoli neu gyflogaeth.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
The Changing Futures Programme
Funded by WCVA, this is an employability programme within the Bridgend area to support individual who are struggling to access training, volunteering or employment due to barriers.  Click here for more information
 
Mae Cylch Nesaf y Gronfa Ficro ar agor nawr
Mae'r Gronfa Ficro yn cynnig grantiau untro hyd at £5,000 i gefnogi agweddau pwysig ar fywyd cymunedol ac i gefnogi datblygiad menter; gallai hyn gynnwys, er enghraifft: prynu eitemau bach o offer; mân waith cyfalaf; gweithgareddau, digwyddiadau a phrosiectau; datblygu busnes a busnesau newydd; prosiectau peilot.
Dyddiad Cau 15 Chwefror
The Next Round of the Micro Fund is now open.
The Micro Fund offers one-off grants up to £5,000 to support important aspects of community life and to support enterprise development, this could include, for example: buying small items of equipment; minor capital works; activities, events and projects; business development and start-ups; pilot projects. Deadline 15 February
 
Ymestyn Dyddiad cau y Gronfa Benthyciadau Cydnerthedd ac Adfer
Mae'r Gronfa Benthyciadau Cydnerthedd ac Adfer a gynigir gan SIB wedi ymestyn ei dyddiad cau  er mwyn benthyg i fwy o elusennau a mentrau cymdeithasol y mae'r pandemig y coronafeirws yn effeithio arnynt. Mae'n cynnig:
  • Uchafswm benthyciad o £1.5m bellach (isafswm o hyd yn £100k)
  • Di-log a di-dâl am y 12 mis cyntaf
  • Benthyciadau ar gael hyd at uchafswm o 5 mlynedd
  • Cyflymach na gwneud cais am fenthyciad safonol
Gall sefydliadau cymdeithasol cymwys geisio am fenthyciadau tan 31 Ionawr 2021.
The Resilience and Recovery Loan  Fund Deadline Extended
The Resilience and Recovery Loan Fund (RRLF), offered by Social Investment Business (SIB), has had the deadline extended to make more loans to charities and social enterprises affected by the coronavirus pandemic. It offers:
  • Maximum loan amount now £1.5m (minimum still £100k)
  • Interest-free & fee-free for the first 12 months
  • Loans available up to a maximum of 5 years
  • Faster than applying for a standard loan

Eligible social organisations can apply for RRLF loans until 31 January 2021.

 
Ymddiriedolaeth Elusennol Chapman
Mae grantiau ar gael i elusennau cydnabyddedig yng Ngogledd Cymru ar gyfer gwaith newydd mewn unrhyw un o'r tri maes: hygyrchedd y celfyddydau, lles corfforol a meddyliol, a'n hamgylchedd naturiol. Mae gan yr Ymddiriedolaeth tua £250,000 i'w roi mewn grantiau bob blwyddyn ac mae grantiau fel arfer rhwng £1,000 - £2,000. Mae'r ymddiriedolwyr yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, ym mis Mawrth a mis Medi.
Y dyddiad cau nesaf yw 28 Chwefror.
Chapman Charitable Trust
Grants are available for recognised charities in North Wales for new work in any of three areas: accessibility of the arts, physical and mental wellbeing, and our natural environment. The Trust has around £250,000 to give in grants each year and grants are usually between £1,000 - £2,000. The trustees meet twice a year, in March and September. The next deadline is 28 February.
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved