Newsletter - 10/2/2022

Thursday, 10 February 2022
Newsletter - 10/2/2022
Cronfa Treftadaeth
Bydd y gronfa hon yn cael ei rhannu mewn dwy ffordd.
- £5m i helpu cymunedau i wella natur "ar garreg y drws", yn enwedig mewn ardaloedd syn ddifreintiedig yn economaidd a/neu o ran byd natur.
- £2m i gefnogi hyfforddeiaethau â thâl mewn amrywiaeth o elusennau amgylcheddol ar gyfer 70 o bobl ifanc o gefndiroedd amrywiol a difreintiedig. Mwy o wybodaeth
Heritage Fund
This fund will be split in two ways.
- £5m to help communities improve nature ‘on their doorstep’, particularly in economically and/or nature deprived areas.
- £2m to support paid traineeships in a range of environmental charities for 70 young people from diverse and disadvantaged backgrounds. 
More here
 
Mae Let's Talk Good Finance yn gyfres o ddigwyddiadau rhithwir a gynhelir gan Good Finance sy'n ceisio chwalu'r mythau, a rhannu gwybodaeth am fuddsoddiad cymdeithasol I elusennau a mentrau cymdeithasol. Cofrestrwch yma
Let's Talk Good Finance is a series of virtual events hosted by Good Finance which seek to dispel the myths and share knowledge surrounding social investment for charities and social enterprises. Register here
 
Ydych chi wedi ymsefydlu yn Sir Caerfyrddin?
Oes gennych chi syniad am fusnes, neu ydych chi newydd ddechrau busnes bach – efallai eich bod yn gymwys i wneud cais at Dreigiau CYCA Dragons am gefnogaeth busnes, arweiniad a chyfle i ennill pecyn buddsodiad.
Are you based in Carmarthenshire?
If you have a business idea or have recently started a small business in Carmarthenshire, you could be eligible to apply to Dreigiau CYCA Dragons for business support, guidance and the opportunity to win an investment package.
 
Doctoriaid Gwyrdd Groundwork
Mae'r datganiad am y cap ar brisiau ynni yn peri pryder mawr i'r rhai sydd eisoes wedi'u heffeithio gan biliau cynyddol. Mae Doctoriaid Gwyrdd Groundwork yn helpu trigolion Y Deyrnas Gyfunol i gadw'n gynnes, aros yn iach, ac arbed arian ar biliau'r cartref. Felly os ydych chi'n adnabod unrhyw un, cwsmer neu weithiwr, a all angen cymorth am ddim cliciwch yma.
Green Doctors from Groundwork
The energy price cap announcement is deeply concerning for those already hit by rising bills. Groundwork’s Green Doctors help UK residents stay warm, stay well, and save money on household bills. So if you know anyone, a customer or an employee, who could do with free help click here
 
 
Canolfan Cydweithredol Cymru yn lansio cyfres o bodlediadau.
Podlediad sy'n cynnig cyngor busnes am ddim I fentrau cymdeithasol a mentrau cydweithredol yng Nghymru. Mae'r cyntaf, a gyflwynwyd gan Sian Lloyd, yn archwilio Gwerth Cymdeithasol; beth mae'n ei olygu a phaham mae'n bwysig?
Wales Coop Centre launch a podcast series.
Offering free business advice to social enterprises and co-operatives in Wales. The first, hosted by Sian Lloyd explores - Making Sense of Social Value. What does it mean and why is it important?
 
Pecynnau cymorth Adnoddau Dynol am ddim gan Gwmni Buddiannau Cymunedol Roots HR
Mae'r 6 pecyn cymorth cyntaf wedi'u lansio sy'n cwmpasu Arfarnu Ystwyth, Cyfnod Prawf, Ymsefydlu, Gwiriadau Cyn Cyflogi, Dethol a Recriwtio. Lawrlwythwch eich copi ym
Free HR toolkits from Roots HR CIC
The first 6 toolkits have been launched covering Agile Appraisal, Probation, Induction, Pre-Employment Checks, Selection and Recruitment. Download your copy here
 
Atal straen sy'n gysylltiedig â Gwaith
Gall Pecynnau Cymorth Siarad Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch helpu ddechrau sgyrsiau i nodi achosion o straen i'ch gweithwyr a nodi atebion posibl.
Preventing work-related stress
HSE's Talking Toolkits can help to start conversations to identify causes of stress for your workers and identify possible solutions
 
Cynllun Prentisiaethau Llywodraeth Cymru 2022 yn agor yn fuan
 
Mae Llywodraeth Cymru yn hysbysebu hyd at 50 cyfle prentisiaeth ym mis Mawrth.  
 
Mae prentisiaeth yn ddewis arbennig am yrfa, naill ai os ydych yn gadael ysgol neu goleg, yn dychwelyd i waith ar ôl cychwyn teulu neu yn edrych am yrfa newydd.
 
Nid yw gweithio i Lywodraeth Cymru yn debyg i unrhyw swydd arall yng Nghymru.   
Beth yw’r manteision?
 
Ennill £21,300 y flwyddyn wrth hyfforddi. 
 
Cael 31 diwrnod o wyliau, 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a threfniadau gweithio hyblyg er mwyn galluogi chi i gyflawni cydbwysedd bywyd gwaith iach.
 
Astudiwch ar gyfer cymhwyster lefel 3 mewn Cyllid, Data a Thechnoleg Ddigidol neu Weinyddiaeth Busnes.
 
Datblygu amrywiaeth o sgiliau. 
 
Beth nesaf?
Ewch at: Banc Talent Llywodraeth Cymru i gofrestru’ch diddordeb.
Welsh Government Apprenticeship Scheme 2022 opening soon
 
The Welsh Government is advertising up to 50 apprenticeship opportunities in March. 
 
An apprenticeship is a great career choice whether you are leaving school or college, returning to work after starting a family or looking for a new career.
 
Working for the Welsh Government is unlike any other job in Wales.  
 
What are the benefits?
 
Earn £21,300 a year while you train.
 
Get 31 days holidays, 10 public holidays and flexible working arrangements to help you achieve a good work/life balance.
 
Study for a Level 3 qualification in Finance, Digital Data and Technology or Business Administration.
 
Develop a range of skills.
 
 
What next?
Visit:  The Welsh Government Talent Bank  to register interest.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved