Newsletter - 1/12/2023

Tuesday, 05 December 2023
Newsletter - 1/12/2023
Bydd cylch cyllido nesaf The Fore yn agor 6ed Rhagfyr gyda dyddiad cau byr 13eg Rhagfyr
 
Maent yn cynnig grantiau anghyfyngedig o hyd at £30,000 i helpu elusennau bach a mentrau cymdeithasol i ddatblygu, tyfu neu fod yn fwy cynaliadwy. 
 
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn:
  • Grant o hyd at £30,000 o gyllid anghyfyngedig dros 1 i 3 blynedd
  • Mynediad at gymorth medrus a ddarperir yn rhad ac am ddim gan weithwyr proffesiynol profiadol
  • Mynediad i'n rhaglen o weithdai hyfforddi sgiliau, sy'n cwmpasu meysydd megis -
  • codi arian, cyfathrebu, cyllid, strategaeth a mwy
  • Lle wedi'i ariannu'n llawn ar gwrs mesur effaith
The Fore’s next funding round will be opening 6th December with a short deadline of the 13 December
 
They offer unrestricted grants of up to £30,000 to help small charities and social enterprises develop, grow or become more sustainable.
 
Successful applicants will receive:
  • A grant of up to £30,000 of unrestricted funding spread over 1 to 3 years
  • Access to free, highly skilled support provided by experienced professionals
  • Access to a programme of skills training workshops, covering areas such as
  • fundraising, communications, finance, strategy and more
  • A fully funded place on an impact measurement course
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Sefydliad Screwfix
Grantiau o hyd at £5,000 ar gael i elusennau cofrestredig neu sefydliad dielw i helpu pobl mewn angen. Gallai hyn fod oherwydd caledi ariannol, salwch, gofid neu anfanteision eraill yn Y Deyrnas Gyfunol. Byddant yn chwilio am gyllid i gefnogi prosiectau sy'n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a chadw, gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill.
The Screwfix Foundation
Grants of up to £5,000 available to registered charities or not for profit organisation to help those in need. This could be by reason of financial hardship, sickness, distress or other disadvantages in the UK. They will be looking for funding to support projects that relate to the repair, maintenance, improvement or construction of homes, community buildings and other buildings.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae'r Gronfa Hybiau Natur yn rhan o uchelgais ehangach Hubbub a Starbucks i adeiladu cymunedau cryfach, gwyrddach ledled Y Deyrnas Gyfunol. Gall sefydliadau dielw o fewn 5km i siop Starbucks ymgeisio. Dyddiad cau 11 Ionawr
The Nature Hubs Fund is part of Hubbub and Starbucks’ wider ambition to build stronger, greener communities across the UK. Not for profit organisations with 5km of a Starbucks store may apply. Deadline 11 January
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae cynllun grantiau Cymru ac Affrica yn fenter flaenllaw gan raglen Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn galluogi grwpiau cymunedol a mudiadau yng Nghymru i gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau bach sy’n cyfrannu at waith Cymru o gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a chyflwyno buddion i Gymru ac Affrica.

Mae rhaglen Cymru ac Affrica yn cefnogi ac annog cymdeithas sifil, busnesau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru i weithredu ar dlodi yn Affrica drwy ddinasyddiaeth fyd-eang weithredol, cyfnewid sgiliau a dysgu o’i gilydd, gweithio mewn partneriaeth a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd.

The Wales and Africa Grant Scheme is a flagship initiative of Welsh Government’s Wales and Africa programme. The scheme enables community groups and organisations in Wales to access funding for small-scale projects that contribute to Wales’ delivery of UN Sustainable Development Goals and deliver benefits to Wales and Africa.

The Wales and Africa programme supports and encourages civil society, business and public bodies in Wales to take action on poverty in Africa through active global citizenship, skills exchanges a and mutual learning, partnership working, and climate change action.

Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Digwyddiad misol yn rhad ac AM DDIM a gynhelir yng ngofodau gwaith Colab, yng nghanol Bae Caerdydd.

Os ydych chi eisoes yn entrepreneur cymdeithasol sefydledig beth am ddod yn rhan o gymuned o unigolion o'r un anian sy'n ymroddedig i ddatrys heriau cymdeithasol?
FREE Monthly event hosted at the CoLab work spaces, situated in the heart of Cardiff Bay.
 
If you're already an established social entrepreneur why not become a part of a community of like-minded individuals who are dedicated to solving societal challenges?
Darganfyddwch fwy yma / Cofrestrwch yma | Find out more here / Register here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved