Newsletter - 11/3/2021

Thursday, 11 March 2021
Newsletter - 11/3/2021
Grŵp Rhanddeiliad Mentrau Cymdeithasol (GRhMC) - Rôl ymarferydd menter gymdeithasol (swydd wirfoddol)
Mae'r SESG yn parhau i ehangu a datblygu ei rôl a hoffai recriwtio ymarferydd menter gymdeithasol ychwanegol i ymuno â'r grŵp. Os ydych yn gweithio i fenter gymdeithasol ar hyn o bryd ac os hoffech wneud menter gymdeithasol yn rhan annatod, a gweladwy, o fywyd bob dydd, yna gallai hyn fod o ddiddordeb i chi? Cliciwch yma am fanylion llawn.
Social Enterprise Stakeholder Group (SESG) - Social Enterprise Practitioner Role (Voluntary Position)
The SESG continues to expand and develop its role and would like to recruit an additional social enterprise practitioner to join the group. If you currently work for a social enterprise and would like to make social enterprise an integral, and visible, part of everyday life, then this could be of interest to you? Click here for full details.
 
Ymgynghoriad ynghylch Papur Gwyn Llywodraeth Cymru o’r Enw ‘Ail-gydbwyso Gofal a Chymorth’.
Dyddiad: 10am i 12pm 23/03/21.

Hoffai Cynghorau Gwirfoddol Sirol De Cymru eich gwahodd chi i ymuno ag ymgynghoriad ar y Papur Gwyn hwn. Mae’r ymgynghoriad sydd ynghylch wella trefniadau gofal cymdeithasol a chryfhau gweithio mewn partneriaeth er mwyn gefnogi lles pobl yn well.

Archebu lle ar gyfer yr ymgynghoriad.
Consultation on the Welsh Government White Paper ‘Rebalancing Care and Support’.
Date: 10am to 12pm 23/03/21.

South East Wales CVCs would like to invite you to a consultation on this White Paper. The consultation is about improving social care arrangements and strengthening partnership working to better support people’s wellbeing. 

Book a space at the consultation.
 
Therapïau Corfforol AM DDIM trwy RCS
Mae Strategaeth Dinas Rhyl RCS wedi gweld cynnydd mewn atgyfeiriadau ar gyfer eu therapïau corfforol sy'n rhad ac am ddim oherwydd bod pobl yn mabwysiadu ffordd lai symudol o fyw yn ystod y cyfyngiadau COVID. Yn RCS, maen nhw'n gweithio gyda chi i ddewis y therapi gorau i chi – gyda thriniaeth a chyngor ar reoli eich cyflwr.
Gwyliwch y fideo newydd i gael gweld beth sydd ar gael. 
RCS - FREE Physical Therapies
RCS has seen an increase in referrals for their free physical therapies due to people adopting a more sedentary lifestyle during lockdown. At RCS, they work with you to choose the best therapy for you – with treatment and advice on managing your condition. Watch the new video to find out what’s on offer. 
 
Ffordd Ddigidol i Adferiad – cyfres weminar am ddim gan SSE
 • Lles mewn Timau ar Wahan - 12 Mawrth 12.30yp – 1.30yp
 • Dyfodol Elusennau? - 25 Mawrth 12.30yp – 1.30yp 
 • Codi Arian yn Ddigidol - 14 Ebrill 12.30yp – 1.30yp
A Digital Road to Recovery – free webinar series from SSE
 • Wellbeing in Remote Teams - 12 March 12.30pm – 1.30pm
 • The Future of Charity? - 25 March 12.30pm – 1.30pm
 • Digital Fundraising - 14 April 12.30pm – 1.30pm
 
Cronfa Cadernid Economaidd
Mae Cam 2 y Grant Penodol i'r sector wedi'i anelu at BBaChau (Busnes gyda 10 neu fwy o staff) mewn Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden. Mae angen bod busnesau wedi cael eu heffeithio'n sylweddol gan effaith drosiant o fwy na 60% o ganlyniad i gyfyngiadau lefel 4 rhybudd parhaus rhwng 25 Ionawr 2021 a 31 Mawrth 2021.
 
Mae'r Gwiriwr Cymhwysedd yn fyw ar hyn o bryd, bydd ffenestr cam 2 yn agor 10yb ar Ddydd Mawrth 9 Mawrth 2021 tan 8yh ar Ddydd Gwener 12 Mawrth 2021.
Economic Resilience Fund
Phase 2 of the sector Specific Grant is aimed at SME’s (Business with 10 or more staff) in Hospitality, Tourism and Leisure (HTL). Businesses need to be materially impacted by a greater than 60% impact of turnover as a result of on-going alert level 4 restrictions between 25 January 2021 to 31 March 2021.
 
Eligibility Checker is currently live, the phase 2 window will open at 10am on Tuesday 9 March 2021 until 8pm on Friday 12 March 2021.
 
Gweminarau Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws (COVID-19) : ystod o ddyddiadau ar gael.
 
Er mwyn y wybodaeth ddiweddaraf: 
 • am bwy sy'n gallu hawlio  
 • am bwy y gallwch wneud cais amdano 
 • sut i wneud hawliad 
yr hyn y gallech fod â hawl iddo, a mwy
Coronavirus (COVID-19) Statutory Sick Pay Rebate Scheme - webinar: various dates

Get the latest information on: 
 • who can claim 
 • who you can claim for 
 • how to make a claim 
 • what you may be entitled to, and more.
 
Grantiau Cameron ar gyfer arloesi yn iechyd meddwl
Mae grantiau sbarduno ar gael i elusennau yn y Deyrnas Gyfunol a grwpiau a sefydliadau dielw eraill dreialu ffyrdd newydd ac arloesol o gefnogi pobl yn y DG sy'n dioddef o ran eu hiechyd meddwl. Ceisiadau ar agor yn barhaus
Cameron Grants for Innovation in Mental Health
Seed funding grants are available for UK based charities and other not-for-profit groups and organisations to trial new and innovative ways to support people in the UK who are suffering with poor mental health. Rolling applications
 
Estyniad o 12 mis i’r cynllun sy’n rhoi hoe rhag talu ardrethi busnes
Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi y bydd y cynllun sy’n golygu nad yw busnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn gorfod talu ardrethi yn cael ei estyn am 12 mis arall.
Business rates holiday extended for 12 months
The rates holiday for the retail, leisure and hospitality sectors in Wales will be extended for a further 12 months, the Finance Minister Rebecca Evans has announced.
 
Cyngor Digidol yn rhad ac am ddim i elusennau
Gofynnwch gwestiwn, a byddant yn eich cysylltu ag arbenigwr gwirfoddol. Nid oes unrhyw gwestiwn yn rhy eang nac yn rhy arbenigol. 
Free digital advice for charities 
Ask a question, and they will connect you with a volunteer expert. No question is too broad or too niche.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved