Newsletter - 11/3/2022

Friday, 11 March 2022
Newsletter - 11/3/2022
Mae Cronfa Elusennol Tywysog Cymru yn ystyried ceisiadau grant bach gan sefydliadau
dielw cofrestredig y Deyrnas Gyfunol sy'n cefnogi prosiectau llawr gwlad mewn
cymunedau difreintiedig ac amrywiol. Mae'r rhaglen grantiau bach yn dyfarnu grantiau sengl neu aml-flwyddyn gwerth uchafswm o £5,000
Prince of Wales's Charitable Fund considers small grant applications from UK registered non-profit organisations supporting grassroots projects in diverse and deprived communities. The small grants programme awards single or multi-year grants to a maximum value of £5,000.
 
Mae Power to Change wedi ymuno â Crowdfunder i lansio Community Business Crowdmatch i gefnogi busnesau cymunedol newydd neu bresennol i ddarparu prosiectau
gwych a arweinir gan y gymuned. Bydd Power to Change yn gyfateb i hyd at 50%
o'ch targed, hyd at uchafswm o £10,000, cyn belled â'ch bod yn gallu codi'r gweddill drwy ariannu torfol.
Power to Change has teamed up with Crowdfunder to launch Community Business Crowdmatch to back new or existing community businesses to deliver brilliant community-led projects.
Power to Change will match fund up to 50% of your target, to a maximum of £10,000, as long as you can raise the rest through crowdfunding.
 
Ymddiriedolaeth Elusennol Joseph Rowntree - Rhaglen Hawliau a Chyfiawnder
Yn cefnogi prosiectau sydd â'r nod o hyrwyddo triniaeth gyfartal i bawb. Y blaenoriaethau ar gyfer y cyllid hwn yw: diogelu a hyrwyddo hawliau dynol a'u gwireddu yn Y Deyrnas Gyfunol; hyrwyddo hawliau a chyfiawnder I bobl lleiafrifol sy'n wynebu'r mathau mwyaf difrifol o hiliaeth; a hyrwyddo hawliau a chyfiawnder i ffoaduriaid a mudwyr eraill drwy adnabod a mynd i'r afael â strwythurau a systemau a allai wadu eu hawliau. Dyddiad cau
28ain Mawrth
The Joseph Rowntree Charitable Trust - Rights and Justice Programme
Supports projects aimed at promoting equal treatment of all people. Priorities for this funding are: protection and promotion of human rights and their enforcement in the UK; promoting rights and justice for racially minoritised people who face the most severe forms of racism; and the promotion of rights and justice for refugees and other migrants by identifying and tackling structures and systems that may deny them their rights. Deadline 28th March
 
Bydd cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn cynyddu ar 1af Ebrill
Os nad ydych eisoes wedi gwneud, mi ddylech:
  1. Darganfod y cyfraddau cyflog newydd ar GOV.UK
  2. Sicrhau eich bod yn barod i wneud y newidiadau angenrheidiol i'ch trefniadau cyflogres.
Mae CThEM yn cynnig gweminarau byw yn ystod mis Mawrth i esbonio'r codiadau yn y gyfradd sydd ar y gweill, gan gynnwys pryd yn union y dylech ddechrau talu'r cyfraddau newydd
The National Minimum Wage and National Living Wage rates will increase on 1‌‌‌ ‌April
If you haven’t already, you should:
1.  Find out the new rates of pay on GOV.UK.
2.  Ensure you are ready to make the necessary changes to your payroll arrangements.
 
HMRC is offering live webinars in March to explain the upcoming rate rises, including when exactly you should start paying the new rates.
 
Mae Pro Bono Economics yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i elusennau bach i ganolig eu maint i'w helpu i fesur, deall a mynegi eu heffaith, sut i ddylanwadu a llywio polisi a gwneud y defnydd gorau o'u data – p'un a ydynt yn debyg o elwa o gymorth tymor byr neu werthusiad manwl. Cymerwch olwg i weld a allant helpu eich elusen
Pro Bono Economics provides a range of services to small-to-mid-sized charities to help them measure, understand and better articulate their impact, influence and inform policy and make best use of their data. Whether they benefited from short-term support or in-depth evaluation. Take a look and see if they can help your charity.
 
Gweminar am ddim: Mynd i'r afael ag Awtistiaeth, Dyslecsia, a Niwroamrywiaeth mewn addysg a gwaith. 
Dysgwch gan ymarferwyr prifysgolion y DU am eu dull o wneud gwelliannau hygyrchedd I fyfyrwyr a staff sydd â chyflyrau niwroamrywaidd fel Awtistiaeth, ADHD, Dyslecsia a Dyspracsia. 22 Mawrth
Free webinar: Addressing Autism, Dyslexia, and Neurodivergence in education and work
Learn from UK university practitioners about their approach to making accessibility improvements for students and staff with neurodivergent conditions such as Autism, ADHD, Dyslexia and Dyspraxia. 22 March
 
Clinig Brand yn Rhad ac ac Ddim
Wedi'i gyflwyno i gan Good Will Studios, mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i roi rhywfaint o eglurder a chyfeiriad i chi, gan eich helpu i archwilio'r ffyrdd y gallwch gael mwy o effaith. 24ain Mawrth
Free Brand Clinic
Brought to you by Good Will Studios, the session is designed to give you some clarity and direction, helping you explore the ways you can make a bigger impact.
24th March

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved