Newsletter - 11/5/2023

Thursday, 11 May 2023
Newsletter - 11/5/2023
Yn haeddiannol iawn, ar ôl y nifer uchaf erioed o enwebiadau, mae busnes newydd o Gaerdydd - ac aelod o Gwmnïau Cymdeithasol Cymru - Qualia Law wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau StartUp Lansiwyd y gwobrau i gydnabod y sîn ‘start-up’ ffyniannus ledled Y Deyrnas Gyfunol sydd wedi cyflymu eto ers y pandemig.

Mae CBC Qualia Law yn wasanaeth Twrnai a Dirprwy dielw ar gyfer y Llys Gwarchod sy'n diogelu ac yn amddiffyn eiddo a chyllid pobl nad sydd â’r gallu i wneud hynny.
Cardiff based startup, and Social Firms Wales' member, Qualia Law CIC are well deserved finalists at the Welsh Final of the StartUp Awards after a record number of nominations. The awards had been launched to recognise the booming startup scene across the UK which has accelerated since the pandemic.

Qualia Law CIC is a not-for-profit Court of Protection Deputy and Attorney service that safeguards and protects the property and finances of people who lack capacity.
Read the full press release here
 
Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Autistic Haven yn chwilio am wersyll ar gyfer 30 o deuluoedd ag aelodau Awtistig. Mae angen maes sydd wedi'i ffensio neu y gellir ei ddiogelu gyda ffensys digwyddiadau, yn ddelfrydol dros erw er mwyn caniatáu lle ar gyfer chwarae rhydd a phabell fawr i gynnal gweithgareddau megis sgiliau syrcas, crefftau, a ioga. Bydd angen pwyntiau trydan, a thoiledau a chawodydd o fewn neu'n agos i’r maes gwersylla. Buasai unrhyw leoliad yn cael ei ystyried, yn ddelfrydol heb fod yn agos at ddŵr a phriffyrdd. Pe baech yn gallu helpu, cysylltwch â:
Janatha [email protected] 
Ffoniwch: 0771 615 3268  
www.autistichaven.com   
Autistic Haven CIC is looking for a campsite to host a camp for 30 families with Autistic members.
They require a field that is fenced or can be made secure with event fencing, ideally in excess of 1 acre to allow space for free play and a marquee to host activities such as circus skills, crafts, and yoga. Toilet and shower block within or near to camping field, and must have some electric points. Any location would be considered with a preference not being near water and main roads.
If you can help, please contact:
Janatha at [email protected] | Tel: 0771 615 3268  
www.autistichaven.com   
 
Arian Loteri ar gyfer y Celfyddydau, Iechyd a Llesiant
Nod y rhaglen hon yw cefnogi partneriaethau o bob rhan o'r celfyddydau, iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector er mwyn cefnogi prosiectau creadigol o ansawdd uchel sy'n darparu buddion iechyd a lles i bobl Cymru.
Dyddiad cau 7 Mehefin
Arts, Health and Wellbeing Lottery Funding
The aim of this programme is to support partnerships from across the arts, health, social care and third sectors to provide high-quality creative projects that deliver health and wellbeing benefits for the people of Wales.
Deadline 7 June
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm Y Mileniwm
Grantiau ar gael i wella ansawdd bywyd y bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Nod yr Ymddiriedolaeth yw hyrwyddo addysg, hanes, iaith, diwylliant, cerddoriaeth a llên gwerin, yn arbennig i'r rhai sy'n wynebu gwahaniaethu neu anfantais. Dyddiad cau - 15fed Medi
Millenium Stadium Charitable Trust
Grants now available to improve the quality of life of people who live and work in Wales. The Trust aims to promote education, history, language, culture, music and folklore, particularly for those who face discrimination or disadvantage. Deadline - 15th September 
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Gwneud gwaith diogelu a marchnata data ar gyfer eich busnesau bach –
10am 23ain Mai
Bydd arbenigwyr o'r Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn rhannu awgrymiadau a chyngor amhrisiadwy i'ch helpu i drin gwybodaeth pobl yn hyderus a datgloi gwerth yr wybodaeth bersonol sydd gennych. Mae hefyd yn gyfle i gyfranogi a gofyn cwestiynau iddynt.
Bydd y pynciau dan sylw yn cynnwys marchnata electronig, hysbysiadau preifatrwydd a cheisiadau am fynediad at ddata gan destun y data hynny, ymhlith eraill. Bydd archebion yn cau am 5pm ar 19 Mai 2023.
ICO - Making data protection and marketing work for your small business - 10am 23 May

Experts from the ICO will share invaluable tips and advice to help you handle people’s information confidently and unlock the value of the personal information you hold. It’s also an opportunity to get involved and ask them questions.

Topics covered will include electronic marketing, privacy notices and subject access requests (SARs), among others.

Bookings close at 5pm on 19 May 2023.

Book your free place
 
Article on behalf of Louise O'Neill - Children in Wales
As an attendee at one of Children in Wales' child poverty events this year, I would appreciate your help in disseminating and promoting our Annual Child & Family Poverty surveys to your colleagues, networks and, where possible, to children and young people themselves.  We are keen to get as many responses as possible in order to understand more about the impacts of poverty.
 
We have two surveys - one for practitioners and professionals and the other for children and young people themselves.  The surveys are open to everyone, not just those with a poverty remit.  As you know, the impact of poverty is across all of our work strands and it's important that we gather information from a wide range of roles and experiences.  As well as disseminating, please feel free to complete it yourself.
 
Here are the links:
 
Survey for practitioners and professionals English
 
Survey for children and young people English
  
Both surveys will close on 16 June 2023.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fel rhywun sydd wedi mynychu un o ddigwyddiadau tlodi plant Plant yng Nghymru eleni, byddwn yn gwerthfawrogi eich help i ledaenu a hyrwyddo ein harolygon Tlodi Plant a Theuluoedd Blynyddol i'ch cydweithwyr, rhwydweithiau a, lle bo modd, i blant a phobl ifanc eu hunain.  Rydym yn awyddus i gael cymaint o ymatebion â phosibl er mwyn deall mwy am effeithiau tlodi.
 
Mae gennym ddau arolwg - un ar gyfer ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol a'r llall ar gyfer plant a phobl ifanc eu hunain.  Mae'r arolygon yn agored i bawb, nid dim ond y rhai sydd â chylch gwaith tlodi.  Fel y gwyddoch, mae effaith tlodi ar draws ein holl linynnau gwaith ac mae'n bwysig ein bod yn casglu gwybodaeth o ystod eang o rolau a phrofiadau.  Yn ogystal â lledaenu, mae croeso i chi ei gwblhau eich hun.
 
Dyma'r dolenni:
 
Survey for practitioners and professionals Welsh
 
Survey for children and young people Welsh
 
Bydd y ddau arolwg yn cau ar 16 Mehefin 2023.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved