Newsletter -12/11/2020

Thursday, 12 November 2020
Newsletter -12/11/2020

Sefydliad Hargreaves
Mae'r gronfa £2m hon ar gyfer chwaraeon ac addysg sy'n ariannu pobl o dan 18 oed sydd:

  • â phroblem iechyd meddwl
  • ag anabledd corfforol
  • yn cael eu magu mewn tlodi

The Hargreaves Foundation.
This £2m fund is for sport and education that funds people under 18 who:

  • have a mental health problem
  • have a physical disability
  • are growing up in poverty

 

 

 

Cronfa'r Ŵyl Dosbarthu WP ar gyfer cadw cymunedau gyda'i gilydd

Mae grantiau o hyd at £1,500 ar gael i gefnogi mentrau megis cynnig parseli bwyd a dillad a phrydau poeth, yn ogystal â rhoddion a chymorth i blant, oedolion a henoed bregus yn ystod gwyliau'r gaeaf.  Dyddiad cau 15 Tachwedd

Western Power Distribution - In This Together - Community Matters' Festive Fund
Grants of up to £1,500 available to support initiatives such as those offering food and clothing parcels and hot meals, as well as gifts and support to vulnerable children, adults and the elderly over the winter holidays. Deadline 15 November

 

 

 

Cefnogaeth a chyllid cyfredol gan UnLtd

Up to date funding and support from UnLtd

 

 

 

Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi y bydd Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws yn cael ei ymestyn tan ddiwedd mis Mawrth 2021 ym mhob rhan o'r Deyrnas Gyfunol. 
Cliciwch yma i weld a ydych yn gymwys i hawlio.
 
Mae'r wybodaeth ddiweddaraf hon yn berthnasol i gyfnodau hawlio o'r Cynllun Cadw Swyddi o 1 Tachwedd 2020. Y dyddiad olaf ar gyfer ceisiadau am y cyfnod hyd at 31 Hydref yw 30 Tachwedd 2020 o hyd.
 
Gellir ceisio o 11 Tachwedd 2020, cliciwch yma am ganllawiau llawn ar gyfer hawliadau o fis Tachwedd ymlaen.

The Chancellor has announced that Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) will be extended until the end of March‌‌‌ 2021 for all parts of the UK. Click here to check if you’re eligible to claim.

This latest information applies for CJRS claim periods from 1 November 2020. The final date for claims for the period up to 31 October is still 30‌‌‌ November 2020.
 
Claims can be made from 11‌‌‌ November 2020, click here for full guidance for claims from November onwards

 

 

 

Angen cyfranogwyr ar gyfer astudiaeth newydd ledled y Deyrnas Gyfunol i'r coronafeirws ac anabledd dysgu
 
Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am bobl i gymryd rhan mewn astudiaeth newydd bwysig i sut mae'r coronafeirws yn effeithio ar fywydau pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.  Cliciwch fan hyn ar gyfer manylion llawn o sut i gyfranogi 

Participants wanted for new UK-wide study into coronavirus and learning disability
 
Learning Disability Wales is looking for people to take part in an important new study into how coronavirus is affecting the lives of people with a learning disability in Wales. Click here for full details and how to get involved

 

 

 

Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol COVID-19: gweminarau misol ar gael

Coronavirus (COVID-19) Statutory Sick Pay Rebate Scheme - monthly webinars available

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved