Newsletter - 12/5/2022

Thursday, 12 May 2022
Newsletter - 12/5/2022

Cronfa Cymuned Leol Co-op

Yn agored i grwpiau dielw a sefydliadau sy'n darparu prosiectau sydd o fudd i'ch cymuned leol.
Gallwch wneud cais os yw eich prosiect:
 • yn dod â phobl at ei gilydd i gael mynediad at fwyd
 • yn helpu i wella lles meddyliol pobl
 • yn creu cyfleoedd i bobl ifanc gael eu clywed ac i wneud gwahaniaeth
 • helpu pobl i ddiogelu bioamrywiaeth leol neu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy leihau allyriadau carbon
Dyddiad cau 29 Mai

Co op Local Community Fund

Open to not for profit groups and organisations that deliver a project to benefit your local community.

You can apply if your project:

 • brings people together to access food
 • helps improve people’s mental wellbeing
 • creates opportunities for young people to be heard and make a difference
 • helps people protect local biodiversity or tackle climate change by reducing carbon emissions
Deadline 29 May
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Grantiau rhwng £5,000 a £49,000 ar gael i helpu cymunedau sydd o fewn pum milltir i rai o'r gorsafoedd trosglwyddo gwastraff neu'r safleoedd tirlenwi er mwyn gweithredu dros eu hamgylchedd lleol.
Dyddiad cau 3 Gorffennaf

Landfill Disposals Tax Communities Scheme

Grants between £5,000 – £49,000 available to help communities living within five miles of certain waste transfer stations or landfill sites take action for their local environment. Deadline 3 July
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 

Cronfa Adfer COVID 19 ar gyfer Grwpiau Cymunedol BAME yng Nghymru

Mae grantiau o rhwng £2,000 a £5,000 ar gael i'w dyfarnu i sefydliadau cymunedol a arweinir gan BAME, i gefnogi costau rhedeg sefydliad, i gyfrannu tuag at gostau prosiect a/neu i dalu cost benodol.
Mae'r gronfa'n agored i grwpiau cymunedol Cymreig â chyfansoddiad, sydd yn gallu disgrifio effaith y pandemig ar eu cymuned a'r hyn y byddant yn ei wneud i helpu eu pobl yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Dyddiad cau 8 Mehefin

COVID 19 Recovery Support Fund for BAME Community Groups in Wales

Grants of between £2,000 – £5,000 are available to be awarded to BAME-led* community organisations, to support the running costs of an organisation, to contribute towards the costs of a project and/or to meet a specific cost.
The fund is open to constituted, Welsh, community-based groups that can describe the impact of the pandemic on their community and what they will do to help their people in the coming months and years. Deadline 8 June
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu y Principality

Dyfernir grantiau o hyd at £5,000 i sefydliadau'r trydydd sector, er mwyn cefnogi pobl ifanc dan 40 oed o fewn un o'r themâu hyn.
 • Datblygu sgiliau hyfforddi ac / neu gyflogadwyedd
 • Cefnogi iechyd meddwl a lles
 • Dysgu sgiliau ariannol (e.e. cynilo a chyllidebu)
 • Ymwybyddiaeth a chadwraeth amgylcheddol a / neu gymdeithasol
Byddant yn blaenoriaethu sefydliadau a phrosiectau sy'n cynyddu hygyrchedd i'r rhai nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n ddigonol neu sy'n agored i niwed. Dyddiad cau 30 Mehefin

The Principality Building Society’s Future Generations Fund

Grants of up to £5,000 will be awarded to third sector organisations, to support young people under the age of 40  within one of these themes

 • Developing training and / or employability skills
 • Supporting mental health and wellbeing
 • Learning financial skills (e.g. saving and budgeting)
 • Environmental and / or social awareness and conservation

They will prioritise organisations and projects that are increasing accessibility to those who are underserved or vulnerable. Deadline 30 June

Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 

Sut i wneud Busnes Bach yn Llwyddiannus

Bob wythnos bydd Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn darparu tip busnes neu ddau i helpu'ch busnes i dyfu. 
 
Awgrym yr wythnos hon:
Trefnwch eich hun 
 • Crëwch restr "I'w gwneud" a dechreuwch bob dydd drwy gyfeirio ati a'u blaenoriaethu.
 • Rhowch y 3 uchaf ar nodiadau "Post it" fel y gallwch eu taflu i ffwrdd wrth i chi eu cyflawni.
 • Sylwch ar eich oriau mwyaf cynhyrchiol a chlustnodwch dasgau hanfodol ar gyfer yr amseroedd hynny

How to Make a Small Business Successful

Each week Social Firms Wales will provide a business tip or two to help your business grow. 

This week's tip:

Get yourself organised 

 • Create a 'to do' list and start each day by referring to it and prioritise them.
 • Put the top 3 on 'Post it' notes so that you can throw them away as you accomplish them.
 • Find your most productive hours and schedule essential tasks for those times
 

Gwneud gwybodaeth yn hawdd ei ddeall a’i ddarllen - Cwrs ar-lein

Making information easy to read and understand - Online training

25th May
21st June
 
Mae Cadw, Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn ceisio ceisiadau ar gyfer hyd at dri Aelod Anweithredol i Fwrdd Cadw ar hyn o bryd.  Y dyddiad cau yw yfory 13 Mai
Cadw , the Welsh Government’s Historic Environment Service, are currently seeking applications for up to three Non-Executive members to the Cadw Board.  The closing date is tomorrow 13 May
To apply click here

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved