Newsletter - 12/6/2021

Thursday, 17 June 2021
Newsletter - 12/6/2021
Cylch ariannu Cronfa Dreth Tampon 2021-22
Gall elusennau sy'n gweithio gyda menywod a merched difreintiedig geisio am hyd at £350k o gyllid grant gan lywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Gall grantiau cyfrannu at brosiectau 12 neu 18 mis, a rhaid cwblhau'r holl weithgareddau gyda'r arian wedi ei wario erbyn 31 Mawrth 2023. Dyddiad cau 4/07/21
Tampon Tax Fund 2021 to 2022 funding round
Charities working with disadvantaged women and girls can apply for up to £350k in grant funding from the UK government. Grants can go towards 12 or 18 month projects, and all activities must be concluded with funds spent by 31 March 2023. Deadline 4/07/21.
 
Cronfa Micro Fferm Wynt Pen Y Cymoedd
Dyddiad cau y 10fed Cylch ariannu: 16/08/21.
Mae grantiau o hyd at £5k ar gael i:
 • grwpiau cymunedol
 • grwpiau chwaraeon a celfyddydol
 • busnesau newydd a busnesau sy'n datblygu
 • Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon
 • mentrau cymdeithasol
 • elusennau
Dyddiad cau 16/8/21
Pen-Y-Cymoedd Wind Farm Fund, Micro Fund
Round 10 Deadline: 16/08/21.
Grants of up to £5k are available to:
 • community groups
 • sports and arts groups
 • new and developing businesses
 • PTAs
 • social enterprises
 • charities
Deadline 16/8/21
 
Cynllun Gwella Bywydau Henry Smith
Grantiau o rhwng £20,000 a £60,000. Ceir chwe llinyn o gyllid:
 • help ar adeg dyngedfennol
 • dewisiadau cadarnhaol
 • cymorth lletya a thai
 • cyflogaeth a hyfforddiant
 • cynhwysiant ariannol, hawliau a hawliau
 • rhwydweithiau cymorth a theulu
Dim dyddiad cau
The Henry Smith Charity’s Improving Lives Programme
Grants of between £20,000 and £60,000. There are six strands of funding:
 • help at a critical moment
 • positive choices
 • accommodation and housing support
 • employment and training
 • financial inclusion, rights and entitlements
 • support networks and family
No deadline
 
Dod o hyd i gyllid gyda Charity Excellence
Mae'r darganfyddwr rhad ac am ddim hwn yn cynnwys cyllidwyr craidd a dolenni i amrywiaeth o gronfeydd data ariannu am ddim eraill a rhestrau cyllidwyr ar-lein, yn benodol ar gyfer mentrau cymdeithasol.
The Charity Excellence Funding Finder 
This free finder includes core funders and links to a range of other free funding databases and online funder lists, specifically for social enterprises.
 
Dolenni Defnyddiol
Useful Links
Lechyd Meddwl
Mental Health 
Cyngor Covid 19 
Covid 19 Advice
Offer Busnes
Business Tools
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved