Newsletter - 13/05/2021

Thursday, 13 May 2021
Newsletter - 13/05/2021
Canllaw Gigs Minty
Wrth i "Minty's Gig Guide" ddechrau ar ei 5ed flwyddyn, maent wedi penderfynu symud at y cam nesaf a chreu Cwmni Buddiannau Cymunedol, ac maent yn chwilio am gyfarwyddwyr sy'n cynrychioli gwahanol gefndiroedd a sgiliau. Eu nodau cymdeithasol yw gwneud cerddoriaeth fyw yn gwbl hygyrch, gweladwy a chynhwysol i bawb. Maen nhw'n chwilio am bobl o bob cefndir, felly pe baech am fod yn rhan o'r daith honno yna cliciwch yma am fwy o fanylion.
Minty’s Gig Guide
As the guide enters its 5th year, they have decided to move to the next phase a create a CIC and are looking for directors that represent different backgrounds and skillsets. Their social aims are to make live music fully accessible, visible and inclusive to everyone. They are looking for people from all walks of life, so if you would like to be part of that journey then click here for more details.
 
Cronfa Adnewyddu Gymunedol y Deyrnas Gyfunol
Bydd y gronfa yn cael ei ddefnyddio i dreialu dulliau newydd o symud oddi wrth Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd , er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Cyffredin y Deyrnas Gyfunol yn 2022/23. Ei nod yw cefnogi pobl a chymunedau sydd â'r angen mwyaf ledled y Deyrnas Gyfunol, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol ar lefel leol.
Mae'r gronfa'n gystadleuol ac mae gan bob awdurdod lleol uchafswm o £3 miliwn y gallant wneud cais iddo.
Mae modd ymgeisio yn –

Monmouthshire – deadline 5pm 14 Mai

Ceredigion – deadline 9am 17 Mai

Cardiff – deadline 5pm 17 Mai

Blaenau Gwent – deadline 5pm 20 Mai

Newport – deadline 21 Mai

Swansea – deadline 5pm 21 Mai

Merthyr Tydfil – deadline midnight 24 Mai 

Bridgend – deadline 7am 24 Mai

Gwynedd – deadline 12pm 28 Mai 

Denbighshire – deadline 5pm 31 Mai 

Rhondda Cynon Taf – deadline 5pm 31 Mai

UK Community Renewal Fund
This will be used to pilot new approaches to move away from the EU Structural Funds, in preparation for the introduction in 2022/23 of the UK Shared Prosperity Fund. It aims to support people and communities most in need across the UK, creating opportunities to trial new approaches and innovative ideas at the local level.
The fund is competitive and each local authority has a maximum of £3mil that they can bid up to.
Applications are now open in –


Monmouthshire – deadline 5pm 14 May

Ceredigion – deadline 9am 17 May

Cardiff – deadline 5pm 17 May

Blaenau Gwent – deadline 5pm 20 May

Newport – deadline 21 May 

Swansea – deadline 5pm 21 May 

Merthyr Tydfil – deadline midnight 24 May 

Bridgend – deadline 7am 24 May 

Gwynedd – deadline 12pm 28 May 

Denbighshire – deadline 5pm 31 May 

Rhondda Cynon Taf – deadline 5pm 31 May

 
Arweinwyr Digidol Trydydd Sector Cymru - Cwrs arlein yn rhad ac am ddim 

Mae’r Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol, Zoe Amar Digital a CGGC wedi sefydlu partneriaeth i gyflawni Arweinwyr Digidol Trydydd Sector Cymru, sef cwrs i helpu hyd at 20 o elusennau, mentrau cymdeithasol ac arweinwyr nid-er-elw yng Nghymru i fod yn hyderus ynghylch arwain newid digidol yn eu mudiadau, a’u helpu i fod yn fwy cynaliadwy a pherthnasol a chreu arweinwyr digidol yfory. Dyddiad cau 18 Mai

Cliciwch yma am wybodaeth lawn
Welsh Third Sector Digital Leaders – Free online course
 
The School for Social Entrepreneurs, Zoe Amar Digital and WCVA have partnered to deliver Welsh Third Sector Digital Leaders, a course to help up to 20 charity, social enterprise and non-profit leaders in Wales be confident about leading digital change in their organisations, helping them be more sustainable and relevant and creating the digital leaders of tomorrow. Closing date 18 May
 
Click here for full information
 
Grantiau Calonnau Iachus
Gall sefydliadau dielw ymgeisio am gyllid o hyd at £10,000 ar gyfer prosiectau cymunedol yng Nghymru sy'n hyrwyddo calon iach. Dyfernir cyllid ar gyfer prosiectau gwreiddiol, arloesol sy'n hyrwyddo calon iach ac yn helpu lleihau'r risg o ddatblygu clefyd y galon. Eleni, maent hefyd yn cynnig cyllid ar gyfer prynu offer untro a fydd yn eich helpu i hybu iechyd y galon yn eich cymuned. Dyddiad cau 18 Mai 2021
Healthy Heart Grants
Not for profit organisations can apply for funding of up to £10,000 for community projects in Wales that promote a healthy heart. Funding is awarded for original, innovative projects that promote a healthy heart and help reduce the risk of developing heart disease. This year, they are also offering funding for one-off purchases of equipment that will help you to promote heart health in your community. Deadline 18 May 2021
 
Dangosydd Straen Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Teclyn ar gael am ddim i dreialu ar gyfer uchafswm o 50 o weithwyr. Cofrestrwch ar gyfer gweminar i wybod mwy am y teclyn a sut y gallai fod o fudd i'ch busnes.
HSE - The Stress Indicator Tool
It is available for free to pilot for a maximum of 50 employees. Register for a webinar to find out more about the Tool and how it could benefit your business
 
Cyngor COVID Hir ACAS
Cyngor i gyflogwyr a gweithwyr, gan gynnwys cyngor ynghylch salwch ac absenoldeb, ac a yw COVID Hir yn cael ei ystyried yn anabledd.
ACAS - Long Covid Advice 
Advice for employers and employees, including advice around sickness and absence and whether Long COVID is considered as a disability
 
Mae ymchwil Adroddiad Sgiliau Digidol Elusennol 2021 bellach ar agor
Galwad i bob elusen i gyfrannu at yr ymchwil drwy gwblhau'r arolwg i helpu creu darlun o sut mae anghenion digidol y sector ledled y Deyrnas Gyfunol yn newid. Os gwelwch yn dda cymrwch a/neu rhannwch yr arolwg er mwyn cefnogi adroddiad eleni i fod y mwyaf cynhwysfawr erioed.
Charity Digital Skills Report 2021 research is now open
Calling on all charities to contribute to the research by completing the survey to help build a picture of how the digital needs of the sector across the UK are changing. Please take and/or share the survey to help this year's report be the most comprehensive yet.
 
Angen Rhedwyr ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd 2021 - 3 Hydref.
Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am redwyr a rasys cadeiriau olwyn o bob lefel i ymuno â thîm "Gig Buddies" i gefnogi eu cynllun cyfeillio. 
Mae Gig Buddies Cymru yn paru pobl ag anabledd dysgu gyda rhywun heb anabledd dysgu sy'n rhannu'r un diddordebau, fel y gallant fynd i gigs a digwyddiadau gyda'i gilydd.
Cliciwch yma i gofrestru
Runners wanted for the Cardiff Half Marathon 2021 - 3 October.
Learning Disability Wales are looking for runners and wheelchair racers of all levels to join Team Gig Buddies to support their befriending scheme. 
Gig Buddies Cymru matches people with a learning disability with someone without a learning disability who shares the same interests, so they can go to gigs and events together.
Click here to sign up
 
Yr Ymddiriedolaeth Fore
Grantiau anghyfyngedig o hyd at £30,000 ar gael i gefnogi elusennau, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a Sefydliadau Corfforedig Elusennol gyda throsiant o dan £500,000 sy'n gweithio gyda grwpiau ymylol ac wedi'u harwain gan bobl yn y gymuned a allai wedi cael hi'n anodd dod o hyd i gyllid gan ymddiriedolaethau neu sefydliadau yn y gorffennol. I wneud cais am gyllid, ar gychwyn pob cylch ariannu rhaid i sefydliadau gofrestru gyda manylion cyswllt sylfaenol yn y man cyntaf.  Darparir ar y sail y cyntaf i'r felin ac fe geir cap.  Bydd cofrestru ar gyfer cylch ariannu Hydref 2021 yn agor 10am ar Ddydd Llun 26 Gorffennaf
The Fore Trust
Unrestricted grants of up to £30,000 available to support charities, CIC's, CIO's with a turnover under £500,000, who work with marginalised groups and led by people in the community that may have found it hard to access trust and foundation funding in the past. To apply for funding, organisations must first register some basic contact details at the start of each funding round, this is capped and is on a first-come, first-serve basis. Registration for the Autumn 2021 funding round opens on Monday 26th July at 10am. 
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved