Newsletter - 14/10/2021

Thursday, 14 October 2021
Newsletter - 14/10/2021
Mae Crowdfunder a'r ymddiriedolaeth argyfyngau NET wedi cyfuno i godi mwy na £1.2m er mwyn helpu sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yn Y Deyrnas Gyfunol i oresgyn effeithiau'r pandemig. Y nod yw cefnogi cynaliadwyedd hirdymor ac agor y ffordd i incwm newydd ar gyfer grwpiau lleol sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r bobl yn eu cymunedau. Dyddiad cau 22 Hydref
Crowdfunder and the National Emergencies Trust (NET) have teamed up to make more than £1.2m to help voluntary and community organisations in the UK overcome the effects of the pandemic. The aim is to support long-term sustainability and open up new avenues of income for local groups who are making a real difference to the people in their communities. Deadline 22 October
 
Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi diweddaru ei dudalennau canllaw ar sut i reoli risg i wirfoddolwyr.
Mae'r canllawiau newydd yn esbonio sut mae cyfraith iechyd a diogelwch yn berthnasol i wirfoddoli ac yn rhoi cyngor ar gynnal asesiadau risg. Yn ogystal, ceir canllawiau newydd ar ba bryd i roi gwybod am ddigwyddiad sy'n cynnwys gwirfoddolwyr.
HSE has updated its guidance pages on how to manage the risks to volunteers.
The new guidance explains how health and safety law applies to volunteering and provides advice on carrying out risk assessments. In addition there is also new guidance on when to report incidents involving volunteers.
 
AbilityNet - Sut i ddefnyddio technoleg gynorthwyol yn y gwaith, mewn addysg ac yn y cartref.
Dysgwch sut y gall technolegau cynorthwyol eich helpu chi a'ch gweithlu i fod yn fwy cynhyrchiol. Hefyd, darganfyddwch pa dechnolegau cynorthwyol sy'n gallu goresgyn  rhwystrau digidol gweledol, clywedol, gwybyddol neu fotor. Archebwch eich lle yma.
AbilityNet - How to use assistive technology at work, in education and at home.
Learn how assistive technologies can help you and your workforce become more productive. Plus, find out what assistive technologies can aid visual, hearing, motor or cognitive digital barriers. Book your place here
 
Mae Hanes Pobl Dduon Cymru wedi lansio blwyddyn lawn o weithgareddau rhwng 1 Hydref 2021 a 30 Medi 2022; rhaglen greadigol BHC365 i arddangos cyflawniadau a chyfraniadau a wnaed i Gymru gan unigolion gyda threftadaeth Affricanaidd neu Affricanaidd-Caribïaidd. Darganfyddwch ddigwyddiadau fan hyn
Black History Wales have launched a full year of activities from 1 October 2021 to 30 September 2022.  A BHC365 creative programme to showcase the achievements and contributions made to Wales by individuals of African and African-Caribbean heritage Find out what's on here
 
Eiddo deallusol ar ôl 1 Ionawr 2021
Dewch o hyd i wybodaeth allweddol ar gyfer cwsmeriaid a defnyddwyr Eiddo Deallusol am sut y bydd y system Eiddo Deallusol a'r Swyddfa Eiddo Deallusol yn gweithredu ar ôl diwedd y cyfnod pontio fan hyn.
Intellectual property after 1 January 2021
Find key information for customers and users of IP about how the IP system and the Intellectual Property Office will operate after the end of the transition period here.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved