Newsletter - 14/4/2022

Thursday, 21 April 2022
Newsletter - 14/4/2022
Swydd ar gael – Prif Swyddog Cyllid MTIB £26,000 - £30,000
Cliciwch yma am fanylion, dyddiad cau 21 Ebrill
Job vacancy - MTIB Lead Finance Officer, £26,000 - £30,000
Click here for details. Closing date 21 April
 
A yw unrhyw un o'ch hyfforddeion wedi meddwl am brentisiaeth gyda Llywodraeth Cymru?
 
Mae ceisiadau ar gyfer cynlluniau Prentisiaeth Llywodraeth Cymru ar agor bellach. Cliciwch yma am fanylion
Have any of your trainees thought about an apprenticeship with the Welsh Government?

Applications for the Welsh Government Apprenticeship schemes are now open. Click here for details 
 
Ymddiriedolaeth People's Postcode
Mae grantiau o hyd at £25,000 ar gael i elusennau cofrestredig, cymdeithasau budd cymunedol a Chwmnïau Buddiannau Cymunedol sydd ag incwm blynyddol o lai na £1miliwn.  Cliciwch yma am fanylion pellach
People's Postcode Trust
Grants of up to £25,000 are available to registered charities, community benefit societies and CICs with an annual income of less than £1million. Click here for more information
 
The Fore
Grantiau o hyd at £30,000 ar gael i drawsnewid yr effaith ar eich elusen neu fenter gymdeithasol. Mae cofrestriadau ar sail y cyntaf i'r felin, ac unwaith y cyrhaeddir y cap, mae'r rownd ar gau, sy'n gwneud cofrestru cynnar yn allweddol. Cliciwch yma i gofrestru
The Fore
Grants of up to £30,000 available to transform the impact on your charity or social enterprise. Registrations are on a first-come, first-served basis, and once the cap is reached, the round is closed, which makes early registration key. Click here to register
 
Sefydliad Matthew Good
Grantiau o hyd at £5,000 i Elusennau, grwpiau gwirfoddol neu fentrau cymdeithasol sydd ag incwm blynyddol cyfartalog o lai na £50,000. Dyddiad cau 15 Mehefin. Darganfyddwch fwy fan hyn
Matthew Good Foundation.
Grants of up to £5,000 for Charities, voluntary groups or social enterprises that have an average annual income of less than £50,000. Deadline 15th June. Find out more here. 
 
Ymddiriedolaeth Elusennol Dur
Mae grantiau rhwng £10,000 a £25,000 ar gael i elusennau cofrestredig sy'n gweithio ym meysydd y celfyddydau a threftadaeth, addysg, yr amgylchedd, iechyd, neu anfantais gymdeithasol ac economaidd. Darganfyddwch fwy ac ymgeisiwch erbyn 20 Ebrill fan hyn
Steel Charitable Trust
Grants between £10,000 and £25,000 are available to registered charities working in the areas of arts and heritage, education, environment, health, or social and economic disadvantage. Find out more and apply by 20 April here
 
Mae Purple Shoots yn cynnig gweithdai hanner diwrnod AM DDIM yn RhCT i helpu pobl i ddechrau gyda'r cwestiynau hyn a'u helpu i weithredu a'r camau nesaf.
 
Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod nesaf ar 10fed o Fai yn Eglwys Sant Elvan, Heol yr Eglwys, Aberdâr.
 
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch nawr i osgoi siom: [email protected] neu galwch 07816756509
Purple Shoots are offering FREE half day workshops within RCT to help people get started with these questions and help them take action and next steps.

The next half day workshops take place on 10th May at St Elvan's Church, Church Street, Aberdare.
 
Spaces are limited so book now to avoid disappointment by Phil  at [email protected] or call 07816756509
 
Galw ar ymddiriedolwyr i siarad mewn digwyddiad panel
Mae CGGC yn chwilio am ymddiriedolwyr o Gymru i siarad yn ein digwyddiad panel ymddiriedolwyr ym mis Mai. Mae hwn yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau amser cinio i ymddiriedolwyr ar ddigidol. Mae'r digwyddiadau hyn yn rhan o Newid, rhaglen datblygu a chefnogi sgiliau digidol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru, wedi’i chyllido gan Lywodraeth Cymru. Cliciwch yma i wybod mwy
Call for trustees to speak at a panel event
WCVA is looking for trustees from Wales to speak at their trustee panel event in May. This is part of a series of lunchtime events for trustees on digital being run as part of Newid, a programme of digital skills support and development for the voluntary organisations in Wales, funded by Welsh Government. Click here for more information

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved