Newsletter - 14/7/2022

Thursday, 14 July 2022
Newsletter - 14/7/2022
Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

Grantiau o hyd at £5,000 i gefnogi pobl o fewn cymunedau Trivallis ar gyfer sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sydd â chyfansoddiad.

Rhaid i brosiectau fodloni o leiaf un o'r themâu canlynol:
• Cynhwysiant cymdeithasol
• Iechyd a lles
• Dysgu a Chyflogadwyedd
• Gwelliannau amgylcheddol cynaliadwy
Dyddiad cau 1 Awst
The Trivallis Community Investment Fund.
Grants of up to £5,000 for constituted community groups and voluntary organisations supporting people within the Trivallis communities. 

Projects must meet at least one of the following themes:
• Social inclusion
• Health and wellbeing
• Learning and Employability
• Sustainable environmental improvements
Deadline 1 August

Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Sefydliad DWF yn cefnogi elusennau cofrestredig sy'n cael effaith mewn un neu fwy o'r meysydd canlynol:
 • Digartrefedd
 • Iechyd a lles
 • Cyflogadwyedd
 • Addysg
 • Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Mae'r themâu hyn hefyd yn cyd-fynd â diben DWF ac yn galluogi cydweithio i wneud y gorau o'r cymorth a roddir i gymunedau.
The DWF Foundation supports registered charities with an impact in one or more of the following areas:
 • Homelessness
 • Health and wellbeing
 • Employability
 • Education
 • Environment and Sustainability

These themes also align to DWF's purpose and enables working together to maximise the support given to communities.

Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol
Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn ceisio creu 10 perllan gymunedol newydd. Byddant yn cael:
 • coed ffrwythau a chnau bwytadwy
 • offer storio, prosesu a chynhyrchu ffrwythau
 • hyfforddiant a chefnogaeth drwy rwydweithio gyda chymheiriaid
Os hoffech chi fod yn un o'r safleoedd newydd hynny, llenwch ffurflen mynegi diddordeb.
Productive Community Orchards
Social Farms and Gardens is trying to create 10 new community orchards. They will be given:
 • edible fruit and nut trees
 • fruit storage, processing and production equipment
 • training and support through peer networking
If you’d like to be one of those sites, fill out an expression of interest form
Ceisiwch yma | Apply here
 
Iechyd a Lles Dynion - gweminar AM DDIM, 19eg Gorffennaf, 10:00 - 12:00
Mae'r sesiwn ar-lein 2 awr hon yn codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd a lles dynion, ac yn helpu i fynd i'r afael â'r stigma sydd yn eu hamgylchynu. Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg i chi o seicoleg dynion, a sut mae hyn yn berthnasol i iechyd a lles dynion. Rhennir gwybodaeth arbenigol a pherthnasol am gyflyrau iechyd meddwl a chorfforol y mae dynion yn eu hwynebu, awgrymir ffyrdd ymarferol o fynd i'r afael â'r materion hyn, a chyfeirir at ystod o wasanaethau cymorth pellach.
Men’s Health and Wellbeing - FREE webinar, 19th July, 10:00 - 12:00
This 2 hour online session raises awareness of men's health and wellbeing issues, and helps to combat the stigma that surrounds it. This session will provide you with an overview of male psychology, and how this relates to men's health and wellbeing. Share expert and relatable information about mental and physical health conditions that men face, suggest practical ways in which these issues could be tackled, and signpost towards a range of further support services.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 

How to Make a Small Business Successful


Each week Social Firms Wales will provide a business tip to help your business grow. 
This week's tip:
 

Limit distractions

There can be so many distractions on a daily basis, from texts and social media alerts, interruptions and general noisy conditions. You might not even be aware of them all. Rather than letting them constantly interrupt your workflow, find ways to eliminate them or at least minimise the impact they have on your productivity. e.g.:

 • Shut off notifications on your phone for periods when you need to be working.
 • If noise is an issue, get noise-cancelling headphones or install a soundproof weather-strip to block out the sound.
While it’s impossible to eliminate all distractions, get rid of the ones you can to improve your focus.

Sut i Wneud Busnes Bach yn Llwyddiannus

 
Bob wythnos bydd Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn darparu cyngor busnes i helpu'ch busnes i dyfu. 
Awgrym yr wythnos hon:
Cyfyngu ar wrthdyniadau
Gall fod gymaint o bethau dwyn ein sylw yn ddyddiol, o negeseuon a rhybuddion cyfryngau cymdeithasol i ymyriadau ac amodau swnllyd yn gyffredinol. Efallai na fyddwch hyd yn oed yn ymwybodol ohonynt i gyd. Yn hytrach na gadael iddynt dorri ar draws eich llif gwaith yn gyson, dewch o hyd i ffyrdd o'u dileu neu o leiaf leihau'r effaith a gânt ar eich cynhyrchiant. e.e.:
 • Caewch hysbysiadau ar eich ffôn am y cyfnodau pan fydd angen i chi weithio.
 • Pe bai sŵn yn broblem, ceisiwch glustffonau sy'n canslo sŵn neu osod stribed tywydd gwrth-sain i'w rwystro.
Er ei bod yn amhosibl dileu pob gwrthdyniad, mae angen cael gwared ar y rhai y gallwch chi er mwyn gwella'ch ffocws.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved