Newsletter - 16/02/2023

Thursday, 16 February 2023
Newsletter - 16/02/2023
Rhannu /Share Rhannu /Share
Trydar / Tweet Trydar / Tweet
Ymlaen / Forward Ymlaen / Forward
 
Dydd Mawrth 7 Mawrth
7 March
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Grant Buddsoddi mewn Llefydd a Lleoedd
 Dyma grant blynyddol Asda o werth uwch i grwpiau lleol sydd â'r nod o wella lleoedd a gofodau cymunedol lle gall pobl leol ffynnu gyda'i gilydd. Bydd y grantiau rhwng £10,000 a £25,000. Dyddiad cau 19 Mawrth.
Investing in Spaces and Places Grant
This is ASDA's higher value once per annum grant for local groups aimed at improving community spaces and places where local people can be together and thrive.
Grants will be between £10,000 and £25,000 Deadline 19 March.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm
Dau grant ar gael: grant ariannu lleol hyd at £2,500, grant rhanbarthol hyd at £7,500 ar gyfer prosiectau celfyddydol, cymunedol, amgylcheddol a chwaraeon. Dyddiad cau Mawrth 1
The Millennium Stadium Charitable Trust
Two grants available: local grant funding up to £2,500; regional grant up to £7,500 for arts, community, environmental and sports projects. Deadline 1 March
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
 Bydd y rowndiau ariannu ar gyfer Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post 2023 yn agor:
  • 10yb ar Fawrth 1
  • 10yb ar Fehefin 1
  • 10yb ar Fedi 4
Mae pob un ar agor am gyfnod o 24 awr, felly bydd angen i chi fod yn gyflym
The funding rounds for Postcode Community Trust 2023 will open at:
  • 10am on the 1 March
  • 10am on the 1 June
  • 10am on the 4 September
All are open for a minimum period of 24 hours, so you need to be quick
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog yn Cefnogi Cymunedau Gwledig yn dyfarnu hyd at £25,000 dros ddwy flynedd i ddatrysiadau sy'n cael eu harwain gan y gymuned sy'n gwella hyfywedd a chynaliadwyedd cymunedau gwledig. Mae'r rownd ariannu yn agor Mawrth 7, yn cau Ebrill 11.
The Prince's Countryside Fund
Supporting Rural Communities awards up to £25,000 over two years to community-led solutions that enhance the viability and sustainability of rural communities. Funding round opens 7 March, closes 11 April.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth 13 – 19 Mawrth
Mae'r fenter fyd-eang hon yn herio stereoteipiau a chamsyniadau am wahaniaethau niwrolegol. Ei nod yw trawsnewid sut mae unigolion niwroamrywiol yn cael eu dirnad a'u cefnogi drwy ddarparu ysgolion, prifysgolion, a sefydliadau gyda'r cyfle i gydnabod eu doniau a'r manteision niferus o fod yn niwroamrywiol; wrth greu diwylliannau mwy cynhwysol a chyfartal sy'n dathlu gwahaniaethau ac yn grymuso pob unigolyn.
Neurodiversity Celebration Week 13 - 19 March
This worldwide initiative challenges stereotypes and misconceptions about neurological differences. It aims to transform how neurodivergent individuals are perceived and supported by providing schools, universities, and organisations with the opportunity to recognise the many talents and advantages of being neurodivergent, while creating more inclusive and equitable cultures that celebrate differences and empower every individual.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Bob dwy flynedd mae Social Enterprise UK yn cynnal arolwg Cyflwr Mentrau Cymdeithasol. Mae'r canlyniadau'n cael eu defnyddio gan y llywodraeth, buddsoddwyr cymdeithasol, cyrff sector a sefydliadau cymorth. 

Os hoffech gymryd rhan yn yr arolwg ac ychwanegu eich llais, er mwyn nodi eich diddordeb, ebostiwch
Every two years Social Enterprise UK undertake a State of Social Enterprise (SOSE) survey. Results are used by the government, social investors, sector bodies and support organisations. 

If you would like to take part in the survey and add your voices, To register your interest email
[email protected]
 
10 awgrym grymus ar gyfer ysgrifennu datganiadau llwyddiannus i'r wasg ar gyfer elusennau bach a dielw
Top 10 tips for writing successful press releases for small charities and non profits
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved