Newsletter - 16/3/2023

Thursday, 16 March 2023
Newsletter - 16/3/2023
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Y Gronfa Gweithredu Hinsawdd
Nod y cyllid hwn yw ysbrydoli a chefnogi cymunedau ledled Y Deyrnas Gyfunol i fynd i'r afael â'r argyfwng ynni a hinsawdd. Ar agor i bob math o sefydliadau, gan gynnwys elusennau, Sefydliadau Corfforedig Elusennol, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, a chwmnïau nid-er-elw cyfyngedig drwy warant
Climate Action Fund
This funding aims to inspire and support communities across the UK to address the energy and climate crisis. Open all types of organisations including charities, CIO'S's, CIC's, not-for-profit company limited by guarantee. 
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Grantiau er Gwell
Grantiau sydd ar gael i Elusennau, grwpiau gwirfoddol neu fentrau cymdeithasol sydd ar gyfartaledd ag incwm blynyddol o lai na £50,000.
Grants for Good
Grants available to Charities, voluntary groups or social enterprises that have an average annual income of less than £50,000.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Profiad Cynhwysol i Weithwyr – Gweminar am ddim - 28 Mawrth @ 13:00
Mae Ross Hovey, Rheolwr Hygyrchedd Grŵp Bancio Lloyds yn ymuno â Chyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaeth AbilityNet, Amy Low, i drafod profiad cynhwysol i weithwyr.
 
Dysgwch gan arbenigwyr mewn cynhwysiant yn y sector cyllid ac yswiriant, a darganfyddwch eu strategaethau sy'n hwyluso amgylcheddau gwaith cynhwysol a hygyrch ar gyfer gweithwyr anabl a niwroamrywiol.
 
Yn ystod y gweminar, byddwch hefyd yn darganfod mwy am arferion cynhwysol:
  • Recriwtio
  • Cymdeithasu sefydliadol
  • Moddau o weithio 
  • Datblygu gyrfa
Inclusive Employee Experience  - Free Webinar  - 28 March @ 13:00
Ross Hovey, Accessibility Manager at Lloyds Banking Group joins AbilityNet's Service Delivery Director, Amy Low, to discuss inclusive employee experience.
 
Learn from experts in employee inclusion from within the finance and insurance sector and discover their initiatives that facilitate inclusive and accessible working environments for disabled and neurodivergent employees.
 
During the webinar, you will also find out about inclusive practices across:
  • Recruitment
  • Onboarding
  • Ways of working 
  • Career development
Register and pick up a tip or two even if you are not in finance or insurance
 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae DTA Cymru yn edrych am Fentoriaid Cyfoed ar gyfer eu rhaglenni presennol a'r dyfodol
Oes gennych chi Fenter Gymdeithasol neu brofiad yn y Gymuned y gallech chi rannu gyda mentrau a grwpiau newydd eraill ledled Cymru? Bydd y rolau yma yn cael eu talu. Dyddiad cau - 12pm Dydd Mercher 22 Mawrth
DTA Wales is looking for Peer Mentors for their current and upcoming programmes
Do you have Social Enterprise or Community-based experience that you could share with other new enterprises and groups across Wales? These roles are paid. Deadline for submission - 12pm Wednesday 22 March.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ystod eang o Gliniaduron yn Rhad ac am Ddim, Cyfrifiaduron, Cymorth TG, a Meddalwedd; gan gynnwys Microsoft 365 ynghyd ag Ariannu Grantiau Tech ar gyfer Elusennau Y Deyrnas Unedig.
A wide range of sources of Free Laptops, Computers, IT Support, Software, including Microsoft 365 plus Tech Grant Funding For UK Charities
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved