Newsletter - 16/5/2024

Thursday, 16 May 2024
Newsletter - 16/5/2024
Mae Innovate, sy'n rhan o UKRI, yn cynnig hyd at 50 gwobr WIA ar gyfer entrepreneuriaid benywaidd sy’n gweithio mewn busnesau bach a chanolig ledled y Deyrnas Gyfunol. Bydd yr enillwyr yn derbyn grant o £75,000 a chymorth busnes pwrpasol.
Innovate UK, part of UK Research and Innovation, is offering up to 50 Women in Innovation Awards to women entrepreneurs within SMEs across the UK. The winners will receive a £75,000 grant and bespoke business support.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae UnLtd wedi lansio eu cynllun newydd Ariannu'r Dyfodol
Cymunedau ymylol a lleiafrifol sydd wedi’u heffeithio fwyaf gan y pandemig a'r argyfwng costau byw sy'n bwrw bywoliaeth gymaint o bobl. Bydd y cynllun newydd hwn yn harneisio grym yr ieuenctid er mwyn dod o hyd i ddatrysiadau i'r rhai sydd wedi cael eu diystyru gan y system ariannol. 
UnLtd have launched their new Funding Futures Programme
The effects of the pandemic and the cost-of-living crisis have hit marginalised and minoritised communities the hardest, negatively impacting the livelihoods of many. This new programme will harness the power of youth to find solutions for those who have been side-lined by the financial system. 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Platfform di-elw ar-lein yw Good Thing sy'n paru elusennau â sefydliadau sydd ag arteffactau ar gael i'w rhannu er mwyn helpu elusennau tra'n darparu modd moesegol i sefydliadau cael gwared â'u nwyddau diangen:
 
mae ymbarelau wedi'u danfon at elusen sy'n cefnogi pobl ag anghenion iechyd meddwl cymhleth; mae cardiau cyfarch wedi cael eu danfon at brosiect i fenywod yn y carchar; mae dillad i fabanod wedi cael eu danfon at deuluoedd pobl sydd wedi’u heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau ac mae polion bambŵ wedi cael eu danfon at ardd gymunedol hardd.
 A Good Thing is a non profit online platform that matches UK charities with organisations that have things to donate: helping charities while providing organisations with an ethical means of disposing of unwanted goods.
 
Umbrellas have gone to a charity supporting people with complex mental health needs. Greetings cards have gone to a project for women in prison. Babygrow have gone to families of people affected by substance misuse. Bamboo poles have gone to a beautiful community garden.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae RSC yn darparu sesiynau cymorth grŵp am ddim ar faes allweddol sy’n effeithio ar weithwyr yn y gweithle:  menopos.
  • 13 Mehefin 1yp
  • 13 Mehefin 3yp

Os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y sesiynau hyn e-bostiwch [email protected], Cynhwyswch hefyd enw'r busnes ac enw a chyfeiriad e-bost y cyfranogwr(wyr).

RCS are providing free group support sessions on a key area affecting employees in the workplace: menopause. 
  • 13th June 1pm
  • 13th June 3pm

If you would like to register your interest in these sessions please email [email protected],  Please also include the business name and the name and email address of the participant (s). 

 
Cynhyrchydd Hysbysiad Preifatrwydd Newydd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Mae hysbysiad preifatrwydd yn rhoi gwybod i bobl pa wybodaeth sydd gennych a beth fydd y defnydd o hynny.

Ni fu erioed yn haws i greu eich hysbysiad preifatrwydd eich hun, ac mae meddu ar un yn ffordd wych o ddangos i bobl bod eu gwybodaeth yn ddiogel yn eich meddiant chi.

New Privacy Notice Generator from the ICO
A privacy notice lets people know what information you have and what you’ll do with it.

It’s never been easier to make your own privacy notice, and having one is a great way to show people you can be trusted with their information.

Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Archebwch trwy Be.xcellence yma | Book with Be.xcellence here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved