Newsletter - 16/6//2022

Thursday, 16 June 2022
Newsletter - 16/6//2022
Croeso i'n haelod newydd Katie Harris sydd wrthi'n sefydlu 'Company of Others'
 
Dylunio Gwasanaethau Creadigol + Cydweithredol + Busnesau Cymdeithasol Newydd
 
Creu a chadw lle ar gyfer prosiectau gwirioneddol arloesol, amlddisgyblaethol sy'n mynd i'r afael â materion sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn ein dynoliaeth.
Welcome to new member Katie Harris who is currently establishing 'Company of Others' 

Collaborative + Creative Service Design + Social Start-ups

Making and holding space for truly innovative, multidisciplinary projects that address deep-rooted human issues
Company of Others website / gwefan
 
Mae gofod3 yn ôl : 20-24 Mehefin
P'un a ydych chi'n ymddiriedolwr, yn aelod o staff, yn wirfoddolwr neu bob un o'r tri, mae gofod3 wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer pobl sy'n ymwneud â mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Wythnos gyfan o ddigwyddiadau, gan gynnwys amserlen gyffrous a phrysur o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, trafodaethau panel a gweithdai, mae'n siŵr bydd rhywbeth at ddant pawb.
gofod3 is back 20-24 June
Whether you’re a trustee, staff member, volunteer or all three, gofod3 is designed especially for people involved in Welsh voluntary organisations. With a whole week of events on offer, including an exciting and busy schedule of speakers, masterclasses, panel debates and workshops,they can guarantee there’ll be something for everyone.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Ydych chi neu unrhyw un o'ch gweithwyr neu wirfoddolwyr yn ofalwyr di-dâl?
Bydd gofalwyr di-dâl yng Nghymru yn gallu cael cymorth gan gynllun i’w helpu i brynu eitemau hanfodol yn ystod yr argyfwng costau byw. Bydd gofalwyr sy’n gofalu am oedolyn neu blentyn anabl yn gallu gwneud cais am grant hyd at £300 i dalu am fwyd, eitemau i’r cartref, ac eitemau electronig. Bydd gwasanaethau cymorth, megis cwnsela, cyngor ariannol, llesiant, a chymorth gan gyfeillion cefnogol hefyd ar gael.
Are you or any of your employees or volunteers’ unpaid carers?
A new fund has been launched to support unpaid carers in Wales during the cost-of-living crisis. Carers, who provide care for an adult or disabled child, will be able to apply for grants of up to £300 to pay for food, household items and electronic items. Support services, such as counselling, financial advice, well-being and peer support will also be available.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae grant o hyd at £7.5k ar gael i sefydliadau sy'n ceisio gwella ansawdd bywyd pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Mae'n hyrwyddo addysg, hanes, iaith, diwylliant, cerddoriaeth a llên gwerin, yn enwedig i bobl sy'n wynebu gwahaniaethu ac anfantais. Y meysydd o flaenoriaeth yw:
  • celf
  • amgylchedd
  • cymuned
  • chwaraeon
Grants of up to £7.5k are available to organisations who aim to improve the quality of life of people who live and work in Wales. It promotes people’s education, history, language, culture, music and folklore, and particularly for people who face discrimination and disadvantage. Priority areas are:
  • art
  • environment
  • community
  • sport
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Her Nadolig 2022 - Y Rhodd Fawr
Mae Her y Nadolig yn ymgyrch arian cyfatebol lle mae rhoddion i'r elusennau sy'n cymryd rhan yn cael eu dyblu. Daw'r arian cyfatebol o ddwy ffynhonnell - mae elusennau'n sicrhau rhai o'r rhain (Addewidion) dros yr haf. Yna daw cynnydd yn yr arian oherwydd Pencampwr 'Big Give' a fydd yn cyfrannu at gronfa'r arian cyfatebol. Defnyddir y pot cyfunol i ddyblu rhoddion gan gefnogwyr ar-lein pan fydd yr ymgyrch yn fyw.
Dyddiad cau 1af Gorffennaf
The Big Give - Christmas Challenge 2022
The Christmas Challenge is a match funding campaign where donations to participating charities are doubled. The match funds come from two sources - charities secure some of these (Pledges) over the summer. The funds are then boosted by funds from a Big Give Champion who contributes to the match fund pot. The collective pot is used to double donations from online supporters when the campaign is live. Deadline 1 July
Cliciwch yma i wylio fideo sy'n esbonio mwy | Click here to watch a video to explain more
 
Mae elusennau a mentrau cymdeithasol fel eich un chi'n gweithio'n ddiflino i fynd i'r afael ag anfantais, ac rydych chi a'ch tîm yn ymroi popeth i'ch achos. Ond, gyda gymaint o bwysau ynghyd â chyfleoedd, weithiau mae'n anodd gwybod pa gyfeiriad i'w gymryd. 
Ystyriwch felly Pilotlight; mae eu rhaglenni'n cynnig arbenigwyr busnes empathig yn rhannu eu harbenigedd gydag elusennau, gan ddod â safbwyntiau newydd, sgiliau amrywiol a phrofiad helaeth i ysgwyddo'r heriau y maent yn eu hwynebu.
Charities and social enterprises like yours work tirelessly to tackle disadvantage, and you and your team put heart and soul into your cause. But, with competing pressures and opportunities, sometimes it’s difficult to know which direction to take. 
That’s where Pilotlight come in. Their programmes see empathetic business experts share their expertise with charities, bringing new perspectives, diverse skills and vast experience to bear on the challenges they’re facing.
Ceisiwch yma | Apply here
 
Mae Make UK wedi lansio cyfres o bodlediadau am bwysigrwydd iechyd meddwl.

Make UK, has launched a podcast series on the importance of mental health.

Mynediad at y gyfres podlediad yma | Access the podcast series here
 
Mae Anabledd Dysgu Cymru am glywed eich barn chi am newidiadau i'r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid
 
Mae'r ffordd y mae rhyddid pobl yn cael ei ddiogelu yn newid. Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol a Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar reoliadau newydd a fydd yn disodli'r Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid ac yn newid rhannau o'r Ddeddf Galluedd Meddyliol. Maent yn bwriadu ymateb i'r ymgynghoriadau hyn ac am glywed gan unrhyw un sydd â phrofiad perthnasol.
LDW want to hear what you think about changes to the Liberty Protection Safeguards
The way people’s freedom is safeguarded is changing. Both the UK and the Welsh Governments are consulting on new regulations that will replace the Deprivation of Liberty Safeguards and change parts of the Mental Capacity Act. They plan on responding to these consultations and want to hear from anyone with relevant experience
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Y Rhaglen Masnachu Busnesau Cymunedol
Ydych chi'n rheoli prosiect neu sefydliad sy'n bodoli er mwyn gwella'ch cymuned leol?   A yw'n cael ei arwain gan bobl leol ac yn ddelfrydol yn llai na phedair oed? Mae'n anodd ond yn werth chweil. Ond nid ydych byth yn cael yr amser i ganolbwyntio 'ar y busnes' gan eich bod bob amser yn 'rhedeg y busnes'.
Bydd y cynllun cymorth AM DDIM hon yn rhoi lle i feddwl, y rhwydwaith cymorth a'r cyllid sydd eu hangen arnoch i ddechrau neu arallgyfeirio'ch incwm o fasnachu.  Byddwch yn fusnes cymunedol cryfach a mwy cynaliadwy o ganlyniad y cynllun hwn.
The Community Business Trade Up Programme
Do you run a project or organisation that exists to improve your local community?   Is it led by local people and ideally less than four years’ old?  It’s tough and rewarding.  But you never get the time to focus ‘on the business’ as you’re always ‘running the business’.
This FREE support programme will give you the head-space, support network and funding needed to start or diversify your income from trading.  You’ll become a stronger, more sustainable community business as a result of this programme
Darganfyddwch fwy – Dyddiad cau 28ain Mehefin | Find out more - Deadline 28th June
 

How to Make a Small Business Successful


Each week Social Firms Wales will provide a business tip to help your business grow. 
This week's tip:
 
Stay On Top of Marketing Trends
 
Your business won’t grow if nobody knows about it, so you’ll need to run at least a few campaigns to get the word out.
 
Staying up-to-date with the latest marketing trends will help you create promotions that actively engage your target audience
 
Mae gan Asmare awgrymiadau arbennig ar gyfer sefydliadau dielw | Asmare Marketing have great tips for non profits

Sut i Wneud Busnes Bach yn Llwyddiannus

 
Bob wythnos bydd Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn darparu cyngor busnes i helpu'ch busnes i dyfu. 
Awgrym yr wythnos hon:

Marchnata Cyfredol
 
Ni fydd eich busnes yn tyfu os nad oes unrhyw un yn gwybod amdano, felly bydd angen i chi gynnal o leiaf ambell i ymgyrch i ledu'r gair.
 
Bydd bod yn gyfredol â'r tueddiadau marchnata diweddaraf yn eich helpu i hyrwyddo mewn modd sy'n ymgysylltu'n weithredol â'ch cynulleidfa darged.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved