Newsletter - 17/3/2022

Thursday, 17 March 2022
Newsletter - 17/3/2022
Cynllun cymhellion Llywodraeth Cymru i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid anabl wedi cynyddu a’i ymestyn am flwyddyn arall
Cliciwch yma i wybod mwy
Welsh Government incentives for businesses to recruit disabled apprentices increased and extended by a further year.
Click here to find out more
 
Ymddiriedolaeth Banc Lloyds
Darparir cyllid anghyfyngedig y gellir ei wario ar gostau craidd. Maent yn canolbwyntio ar y materion cymdeithasol cymhleth hyn:
 • dibyniaeth
 • ceiswyr lloches a ffoaduriaid
 • y rheiny sy'n gadael gofal
 • cam-drin domestig
 • pobl ddigartref a phobl mewn cartrefi bregus
 • anableddau dysgu
 • iechyd meddwl
 • troseddi, carchar neu wasanaeth cymunedol
 • cam-fanteisio a cham-drin rhywiol 
 • masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern
 • rhieni ifanc
Dyddiad cau: 31/03/22 - Mae'r sefydliad ar gau i geisiadau newydd am flwyddyn o 1/04/22
Lloyds Bank Foundation
Providing unrestricted funding which can be spend on core costs. They focus on these complex social issues:
 • addiction and dependency
 • asylum seekers and refugees
 • care leavers
 • domestic abuse
 • homeless and vulnerably housed people
 • learning disabilities
 • mental health
 • offending, prison or community service
 • sexual abuse and exploitation
 • trafficking and modern slavery
 • young parents
Deadline: 31/03/22 - The foundation is closing to new applications for a year from 1/04/22
 
Mae Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog yn gwahodd ceisiadau am grantiau o hyd at £25,000 dros ddwy flynedd ar gyfer prosiectau a fydd yn creu gwahaniaeth hirdymor mewn cymunedau gwledig. Gall sefydliadau dielw sydd wedi'u cyfansoddi'n briodol ac sydd ag incwm o lai na £500,000 ymgeisio. Dyddiad cau 12 Ebrill
The Prince's Countryside Fund is inviting applications for grants of up to £25,000 over two years, for projects that will create a long-term difference in rural communities. Properly constituted, not for profit organisations with an income of less than £500,000 can apply. Deadline 12 April
 
Ar 3 Mawrth 2022, cynhaliodd Croeso Cymru, mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru a Llwybr Arfordir Cymru, sesiwn ar-lein i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid y diwydiant am y gweithgarwch sydd ar y gweill ar gyfer eleni, i ddathlu 10 mlynedd ers sefydlu Llwybr Arfordir Cymru.
 

 Ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru i gael gwybod sut y gall eich busnes gymryd rhan yn y dathliadau pen-blwydd. Mae'r adnoddau sydd ar gael yn cynnwys:

 • Pecyn Busnes - Pecyn cymorth sydd wedi'i gynllunio i helpu busnesau arfordirol i farchnata eu busnes drwy ddefnyddio atyniad Llwybr Arfordir Cymru.  
 • Pecyn cyfryngau 10fed pen-blwydd - Trosolwg o Lwybr Arfordir Cymru a beth sy’n digwydd yn ystod dathlu degfed ben-blwydd y Llwybr. 
 • Cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol i gynllunio ymweliad: Teithiau Cerdded; App Darganfod Llwybr Arfordir Cymru; Map Rhyngweithiol Llwybr Arfordir; Codau QR Mannau Hanesyddol mewn mannau o ddiddordeb. 
On 3 March 2022 Visit Wales, in partnership with Natural Resources Wales and Wales Coast Path, hosted an online session to update industry stakeholders on the activity being planned for this year, the 10th anniversary of the Wales Coast Path.

Visit the Wales Coast Path website to find out how your business can get involved with the anniversary celebrations. Resources available include:

 • a Business Toolkit designed to help market your business using the pulling-power of the 870-mile long Wales Coast Path 
 • 10th Anniversary Media Pack - An overview about the Wales Coast path and what’s happening in its 10th  anniversary year
 • helpful advice and information to plan a visit - includes: Itineraries; Wales Coast Path App; Interactive Coast Path Map; History Points QR codes at places of interest 
 
A allwch ofyn i'ch staff a ydynt wedi cael eu brechu? A allwch ofyn i staff gymryd profion llif unffordd?
Mae gan Business News Wales erthygl sy'n ymdrin â chwestiynau o'r fath, cafwch gip fan hyn
Can you ask your staff whether they’ve been vaccinated? Can you ask staff to take lateral flow tests?
Business News Wales have an article covering such questions, take a quick look here
 
NCSC yn cynghori sefydliadau i weithredu yn dilyn ymosodiad Rwsia ar y Wcráin
Mae'r NCSC wedi annog sefydliadau i ddilyn ei ganllawiau ar y camau i'w cymryd pan fydd y bygythiad seiber yn cynyddu
NCSC advises organisations to act following Russia’s attack on Ukraine
The NCSC has urged organisations to follow its guidance on steps to take when the cyber threat is heightened.
 
Acas - gweminar yn rhad ac am ddim am reoli absenoldeb oherwydd salwch
Collwyd 118.6 miliwn o ddiwrnodau gwaith yn y DU oherwydd salwch neu anaf yn 2020. Mae ystadegau hefyd yn dangos, ar gyfartaledd, y gall absenoldeb gostio £656 i fusnes bob blwyddyn, fesul cyflogai.
Gallai cefnogi eich staff a rheoli salwch yn effeithiol a'r broses dychwelyd i'r gwaith helpu i leihau absenoldebau oherwydd salwch yn eich gweithle.
Acas - free webinar about managing sickness absence
118.6 million working days were lost in the UK due to sickness or injury in 2020. Statistics also show that, on average, absence can cost a business £656 each year, per employee.
Supporting your staff and effectively managing sickness and the return-to-work process, could help to reduce sickness absences in your workplace.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved