Newsletter - 18/11/2021

Thursday, 18 November 2021
Newsletter - 18/11/2021
Rhannu /Share Rhannu /Share
Trydar / Tweet Trydar / Tweet
Ymlaen / Forward Ymlaen / Forward
 
Mae Seiberdroseddu yn broblem gynyddol sy'n effeithio ar fusnesau ledled y Deyrnas Gyfunol bob dydd.  
 
A yw eich seilwaith TG yn ddiogel i chi, eich busnes, eich cleientiaid a'ch buddiolwyr? 
 
Oeddech chi'n gwybod, ymhlith y busnesau a'r elusennau sy'n nodi achosion o doriadau neu ymosod, fod un o bob pump yn colli arian, data neu asedau eraill yn y pen draw. 
 
Dyma eich cyfle i gael cyngor am ddim gan arbenigwyr yn y maes – Y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru ac Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol Tarian
Cybercrime is a growing problem, and it is affecting businesses across the UK every day.  
 
Is your IT infrastructure safe for you, your business, your clients and your beneficiaries? 

Did you know that among the businesses and charities that identify breaches or attacks, one in five end up losing money, data or other assets.  
 
This will be your opportunity to get free advice from experts in the field, the Cyber Resilience Centre for Wales and Tarian Regional Organised Crime Unit.
Archebwch eich tocyn yn rhad ac am ddim fan hyn | Book your free ticket here
 
Mae Gweithdai Creadigol V21 Wedi Cyrraedd!
Ymunwch â'r tîm i wneud addurniadau ac anrhegion perffaith ar gyfer y Nadolig, mae 3 gweithdy dydd Sadwrn, sy'n agored i bawb 18+ oed : 4 Rhagfyr, Canolfan v21 Sbectrwm, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3EF
V21 Creative Workshops Have Arrived!
Join the team in making decorations and gifts perfect for Christmas, there are 3 Saturday workshops, open to everyone age 18+ 
4 December, v21 Sbectrwm Centre, Fairwater, Cardiff, CF5 3EF
 
Cronfa Arloesedd Carbon
Gan agor ddydd Llun 22 Tachwedd, nod y gronfa hon yw cefnogi prosiectau bwyd a ffermio sy'n mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd drwy leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae'n agored i fentrau cymdeithasol yn ogystal ag elusennau, mudiadau cymunedol a gwirfoddol.
Carbon Innovation Fund
Opening on Monday 22 November, this fund aims to support food and farming projects that are tackling the climate crisis by reducing greenhouse gas emissions. It is open to social enterprises as well as charities, community and voluntary organisations.
 
Cwmni'r Gwerthwyr Lledr
Mae grantiau o hyd at £3k ar gael i Elusennau:
  • sy'n cefnogi pobl sy'n agored i niwed ar hyn o bryd
  • sy'n gweithio mewn ardaloedd daearyddol o amddifadedd uchel yn y Deyrnas Unedig
  • gydag incwm blynyddol o dan £200k
 Mae nifer y ceisiadau wedi'u capio gyda chyflwyniadau'n cael eu derbyn ar sail y cyntaf i'r felin. Dyddiad cau 30 Tachwedd
Leathersellers’ Company
Grants of up to £3k are available to Charities that:
  • are currently supporting vulnerable people
  • are working in geographical areas of high deprivation within the UK
  • have an annual income under £200k
The number of applications is capped with submissions accepted on a first-come, first-served basis  Deadline 30 November
 
Pàs COVID y GIG: pecyn hyrwyddo  
Gellir lawrlwytho'r rhain o Llyw.Cymru  Dangoswch a rhannwch y posteri, y delweddau a'r fideos hyn i hyrwyddo ac esbonio Pas COVID y GIG
The NHS COVID Pass: Promotional Pack 
These can be downloaded from Gov.Wales. Please display and share these posters, images and videos to promote and explain the NHS COVID Pass
 
Sefydliad Waterloo
£5,000 i £25,000 o gyllid ar gael mewn 3 ardal; Cymru'n Gweithio, Cymru'n Gofalu ac Addysgu Cymru. Nid oes dyddiad cau
The Waterloo Foundation
£5,000 to £25,000 of funding in 3 areas, Working Wales, Caring Wales and Educating Wales. There is no deadline
 
Mae CThEM yn cynnal rhai gweminarau defnyddiol: Mae yna hefyd becyn cymorth Treuliau a buddion o gyflogaeth a all fod o gymorth i chi.
HMRC are running some helpful webinars: There is also an Expenses and benefits from employment toolkit you might find helpful

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved