Newsletter - 18/1/2024

Thursday, 18 January 2024
Newsletter - 18/1/2024
Y Gronfa Micro
Mae'r Gronfa Micro yn cynnig grantiau untro hyd at £6,500 er mwyn cefnogi agweddau pwysig o fywyd cymunedol ac i gefnogi datblygu mentrau. Gall hyn gynnwys, er enghraifft: prynu eitemau bach o offer; gwaith cyfalaf ar raddfa fechan; gweithgareddau, digwyddiadau a phrosiectau; datblygu busnes a busnesau newydd; prosiectau peilot. Dyddiad cau canol mis Chwefror
The Micro Fund
The Micro Fund offers one-off grants up to £6,500 to support important aspects of community life and to support enterprise development. This could include, for example: buying small items of equipment; minor capital works; activities, events and projects; business development and start-ups; pilot projects. Deadline Mid February
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cynllun Cymunedol sydd am dyfu'n wyllt yn dyfarnu grantiau o £2000 i grwpiau ledled y Deyrnas Gyfunol er mwyn trawsnewid gofodau trefol er budd pobl a bywyd gwyllt drwy blannu a hyrwyddo planhigion brodorol. Dyddiad cau 30 Ionawr
Grow Wild’s Community Programme awards groups across the UK with £2000 grants to transform urban spaces for the benefit of people and wildlife through planting and championing UK native plants. Deadline 30 January
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Ymddiriedolaeth Naturesave –  Bwyd Cynaliadwy
Mae'r cylch ariannu ddiweddaraf wedi'i dargedu at sefydliadau, unigolion, cymunedau ac elusennau sy'n gweithio i leihau gwastraff bwyd ac ansicrwydd bwyd. Gall prosiectau gynnwys banciau bwyd, mentrau bwyd cynaliadwy, arferion ffermio, masnach deg, neu iechyd a maeth. Mae ceisiadau am grantiau ar agor tan 29 Chwefror.
The Naturesave Trust  -Sustainable Food.
The latest round of funding is targeted towards organisations, individuals, communities, and charities working to reduce food waste and food insecurity. Projects may include food banks, sustainable food initiatives, farming practices, fair trade, or health and nutrition. Applications for grants are open until the 29th February.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Sefydliad Delamere
Grantiau o £1,000 - £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau lleol sy'n helpu cryfhau cymunedau. Dyddiad cau 29 Chwefror
Delamere Foundation
Grants of £1,000 - £5,000 are available for local projects that help strengthen communities. Deadline 29 February
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Ymddiriedolaeth Elusennol CLA
Yn cefnogi sefydliadau sy'n manteisio ar fuddion cefn gwlad er budd iechyd a lles pobl ac sy'n darparu cyfleoedd addysg am gefn gwlad. Eu meysydd blaenoriaeth yw plant a phobl ifanc sydd dan anfantais ariannol, corfforol, meddyliol, neu sydd o ardaloedd difreintiedig.
The CLA Charitable Trust
They support organisations that access the benefits of the countryside to pursue the health and wellbeing of people and to provide opportunities for education about the countryside. Their Priority areas are children and young people, disadvantaged financially, physically, mentally, or from areas of deprivation.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Delweddau ac iaith Model Cymdeithasol - Gweminar am ddim - Dydd Mercher, 24 Ionawr
Golwg ar fodelau cymdeithasol a pham mae iaith yn bwysig.
Social Model imagery and language - Free webinar - Wednesday, 24 January

A look at social model language and why language is important

Archebwch yma | Book here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved